Tlačové správy

Rada partnerstva Košického kraja schválila Integrovanú územnú stratégiu

Zásadným rozdielom medzi uplynulým programovým obdobím a novým programovým obdobím 2021-2027 je, že priamo regióny majú právo rozhodnúť, kde chcú použiť európske zdroje.

Košický samosprávny kraj pripravil návrh Integrovanej územnej stratégie, ktorá je kľúčová pre čerpanie európskych zdrojov v novom programovom období Európskej únie na roky 2021 – 2027. Na svojom prvom zasadnutí na Úrade KSK ju dnes s pripomienkami schválila Rada partnerstva Košického kraja. Práve od rozhodnutí členov tohto spoločenstva závisia konkrétne projekty v mestách a obciach. Východniari na ne v budúcnosti majú šancu získať peniaze z Bruselu.

„Kľúčovou úlohou Rady partnerstva je zabezpečiť rozhodovanie na regionálnej a miestnej úrovni tak, aby sa prijímali rozhodnutia čo najbližšie k občanom. Členmi Rady sú zástupcovia regionálnej samosprávy, miestnej samosprávy, štátnej správy a sociálno-ekonomických partnerov. To je výborný predpoklad na to, aby sme všetky projekty v Košickom kraji riešili komplexne s tými, ktorých sa týkajú a nie od úradníckeho stola. Župa je hlavným gestorom Rady, je poverená prípravou a implementáciou integrovanej územnej stratégie. Som rád, že sme ju dnes schválili, pretože mapuje lokálne potreby a špecifiká, ktoré sú nevyhnutné pre rozvoj regiónu,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka, ktorý je zároveň predsedom Rady partnerstva.

V porovnaní s predošlým programovým obdobím 2014 – 2020 je zásadným rozdielom, že priamo regióny majú časť rozhodovacích právomocí o tom, kde chcú použiť európske zdroje. Na Slovensku vzniklo osem Rád partnerstva, pôsobnosťou kopírujú samosprávne kraje. Rade partnerstva podlieha výber projektov. Medzi hlavné kritériá výberu budú okrem iného patriť najmä ich pripravenosť, disponibilnosť zdrojov, miera a efektívnosť akou daný projektový zámer prispieva k naplneniu cieľov a následná udržateľnosť.

Nové programové obdobie na národnej úrovni koordinuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI). Rozpočet na financovanie rozvojových cieľov Európskej únie na roky 2021 – 2027 sa pre Slovensko predbežne pohybuje na úrovni vyše 12,6 miliardy eur. Na to, aby takýto objem prostriedkov plnil účel znižovania regionálnych rozdielov, každý kraj si pripravuje vlastné stratégie a od ich kvality bude závisieť aj veľkosť balíka, ktorý bude nášmu kraju pridelený.

Súčasťou prvého zasadnutia Rady partnerstva bolo aj ustanovujúce zasadnutie Komôr Rady partnerstva. Viac informácii o aktivitách Rady je k dispozícii na webe https://radapartnerstvaksk.sk/.

Michal Hudák

Kancelária predsedu, hovorca KSK

Košický samosprávny kraj

Námestie Maratónu mieru 1

042 66 Košice

0911772580

055 7268 171
michal.hudak@vucke.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore