Tlačové správy

UPJŠ v Košiciach poskytuje inovačné vzdelávanie pre riaditeľov základných a stredných škôl

Transformácia vzdelávania na školách by mala byť premyslená, cielená a zmysluplná. To si vyžaduje tvorbu akčného plánu, ktorý by reflektoval konkrétne vízie každej školy, ich realizáciu a následné vyhodnotenie jednotlivých krokov. Pokrok je závislý na spolupráci všetkých subjektov v procese vzdelávania, ale aj od efektivity riadenia a adekvátnych líderských kompetencií. Koučovanie v oblasti líderstva môže prispieť k lepšiemu manažmentu zmien a efektívnejšej tímovej komunikácii. Uvedené benefity poskytujú odborníci z Centra celoživotného vzdelávania a podpory projektov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) vo vzdelávacom programe DiTEdu: Manažovanie digitalizácie školy pre riaditeľky a riaditeľov základných a stredných škôl.

Vzdelávací program zameraný na vedúcich zamestnancov základných a stredných škôl slúži na podporu manažmentu digitálnej transformácie škôl, vzdelávania a spolupráce so školským digitálnym koordinátorom. „Cieľom vzdelávania je rozšírenie poznatkov dôležitých pre tvorbu a napĺňanie akčného plánu digitalizácie školy, ako aj riešenie výziev vo vzdelávaní v digitálnej dobe, ako je kyberbezpečnosť, umelá inteligencia a efektívne využívanie digitálnych technológií vo výučbe,“ vysvetlila RNDr. Anna Mišianiková, PhD., odborná zamestnankyňa UPJŠ a expertka Národného centra pre digitálnu transformáciu vzdelávania (NCDTV).  V rámci NCDTV UPJŠ pripravuje pre riaditeľov škôl inovačné vzdelávanie, webináre, čajovne a individuálne konzultácie. Prihlasovanie sa na uvedené aktivity je možné po registrácii do Klubu riaditeľov, ktorý bol vytvorený práve pre vedúcich pedagogických zamestnancov a slúži na prístup k informáciám týkajúcich sa digitálnej transformácie vzdelávania, efektívneho riadenia procesu digitalizácie na školách, ako aj v oblasti rozvíjania líderských kompetencií. Na tejto platforme je poskytnutý priestor  pre vzájomnú komunikáciu, zdieľanie skúseností, individuálne konzultácie vrátane rýchleho prístupu k plánovaným aktivitám. O členstvo v klube doposiaľ prejavilo záujem takmer 200 riaditeľov základných a stredných škôl. „Riaditelia riešia nielen obsah vzdelávania, ale aj stratégiu, ako dostať tento obsah medzi kolegov a ako byť lídrom pozitívnej zmeny myslenia na škole. Čelia výzvam, ako poňať šírku kompetencií od legislatívnych, ekonomických, hospodárskych, personálnych, komunikačných či digitálnych až po zabezpečenie moderného vybavenia školy v relatívne krátkom čase. Často sa na nás obracajú s otázkami, ako sa zorientovať v týchto témach,“ zhodnotila Mgr. Mária Dečová, PhD., lektorka, mentorka a koučka.

Prezenčné stretnutia v podobe Čajovní pre riaditeľov sa uskutočnili už v 15 mestách naprieč Slovenskom (Bratislava, Trenčín, Trnava, Nové Zámky, Levice, Martin, Rabča, Banská Bystrica, Ružomberok, Lučenec, Rožňava, Poprad, Prešov, Košice a Humenné). O  stretnutia bol veľký záujem, viacerí ocenili okrem podpory komunikácie a spolupráce, aj možnosť vzájomného sieťovania a zdieľania skúseností vo vzťahu k digitálnej transformácii škôl. Mnohí vedúci zamestnanci využili možnosť účasti spolu so školským digitálnym koordinátorom. „Témy webinárov v oblasti digitalizácie, efektívneho riadenia školy a práce s ľuďmi sú do veľkej miery inšpirované návrhmi samotných členov Klubu riaditeľov, ktorých zaujímajú témy ako vnútorná motivácia práce s učiteľmi, efektívna komunikácia či poskytovanie spätnej väzby. Online forma je pre viacerých možnosťou, ako efektívne využiť čas na profesionálny a osobnostný rozvoj. Od októbra niektorí riaditelia využívajú pravidelné cyklické stretnutia v podobe individuálnych konzultácií, ktoré prebiehajú raz za 2 alebo 3 týždne. Takáto spolupráca je pre nich veľmi hodnotná, pýtajú si spätnú väzbu a súvisle pokračujú. Vzdelávaním chceme prispieť k proaktívnemu správaniu riaditeľa, práci    s cieľom a víziou, a to nielen v oblasti digitalizácie, preto ich podporujeme v individuálnych témach ako rast riaditeľa/riaditeľky ako lídra/líderky školy, manažment školy a práce s ľuďmi,“ doplnila doktorka Dečová.

Národné centrum pre digitálnu transformáciu vzdelávania (NCDTV) bolo zriadené ako rozvojové výskumno-vzdelávacie pracovisko v rámci implementácie národného projektu Digitálna transformácia vzdelávania a školy (DiTEdu) s cieľom vytvorenia trvalo udržateľného ekosystému podpory digitálnej transformácie vzdelávania v regionálnom školstve v súlade s potrebami digitálnej transformácie v spoločnosti. V zmysle Memoranda o porozumení a spolupráci pri realizácii Programu informatizácie školstva do roku 2030 a Národnej stratégie digitálnych zručností Slovenskej republiky uzatvoreného medzi Ministerstvom školstva výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky (MŠVVaM SR), Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) a Univerzitou Komenského v Bratislave (UK) s účinnosťou od 14. júla 2023 vzniklo NCDTV v akademickom prostredí oboch partnerských univerzít.

Mgr. Laura Hoľanová, tlačový referent a hovorca UPJŠ v Košiciach

 

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte:

Mgr. Laura Hoľanová

E-mail: laura.holanova@upjs.sk

Tel.:   +421 55 234 1550, mob.: +421 905 385 911

Web: https://www.ncdtv.sk/

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore