Tlačové správy

Stop rušeniu sociálnych služieb v Košickom kraji

Asociácia prijímateľov sociálnych služieb v SR (APSSSR) s veľkým sklamaním sleduje kroky Košického samosprávneho kraja (KSK), vedúce k rušeniu a sťahovaniu sociálnych služieb, ktoré zneisťuje klientov sociálnych služieb a ich ťažko skúšané rodiny.

APSSSR má za to, že kraj rušenie a sťahovanie sociálnych služieb vybavil ľahkovážne a demagogicky, bez predchádzajúcich odborných posúdení, ako takýto krok poškodí verejný záujem a ublíži klientom, odkázaným na sociálne služby v spojitosti s ich zhoršenou kvalitou. Kraj sa chcel potichu odbaviť na tých najslabších, osamelých matkách, týraných deťoch a ZŤP deťoch.

Uznesenie by bolo v rozpore s už prijatou aktualizovanou“ koncepciou rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji do roku 2015“, ktorá naopak hovorí, že v chudobnom Košickom regióne bude narastať počet osôb, ktoré budú sociálnu službu nevyhnutne potrebovať.

Asociáciu znepokojujú nepremyslené aktivity Úradu KSK smerujúce k vysťahovaniu týraných detí do 6 rokov z menšieho krízového centra rodinného typu v dome s pozemkom v Čani do nevhodného náhradného riešenia a to dvojizbových bytov nájomného domu, v ktorých sú teraz ubytované osamelé matky s deťmi. Osamelé matky s deťmi chce KSK z útočiska bytov zariadenia núdzového bývania nájomného domu na Adlerovej ul. v Košiciach vysťahovať do nebytových, predimenzovaných dvoch zariadení neverejných poskytovateľov.

Kombinované zariadenia Dorka na Hemerkovej ul. a najmä zariadenie Arcidiecéznej charity na Poľnej ul. v Košiciach nie sú schopné uspokojiť potreby zamestnaných matiek s deťmi navštevujúcich škôlku a povinnú školskú dochádzku. Pritom ceny u týchto neverejných poskytovateľov sú dvojnásobne vyššie ako matky platia teraz. Nejedná sa o neprispôsobivé rodiny, ale osamelé matky, ktoré sa z dôvodu domáceho násilia alebo chudoby ocitli v kritickej situácii.

Namiesto toho, aby KSK predstavil v rámci „tretej etapy optimalizácie sociálnych služieb“ racionalizáciu administratívnych kapacít, zrušenie niektorých riaditeľských postov, zaviedol efektívne vynakladanie finančných prostriedkov, siahol po drastickom riešení zrušenia verejných služieb a odpredaja nehnuteľného majetku po týchto službách, ktorý cez dve percentá z daní cez svoje občianske združenia a verejné zbierky zveľadili rodiny zdravotne ťažko postihnutých detí.

 Košický samosprávny kra v dôvodovej správe k „tretej etape optimalizácie sociálnych služieb“ uvedenej na:

http://zastupitelstvo.vucke.sk/Dokumenty/2012/18 ZÁMERNE ZAVÁDZA. NA OVEĽA HORŠÍ ŠTANDARD SOCIÁLNEJ SLUŽBY uhrádza neverejným poskytovateľom:

– neziskovke DORKA , Hemerkova 28, Košice, podľa zmluvy č. 76/16/2012/34 zverejnenej na:

http://www.vucke.sk/APIR/sk/Urad_KSK/Zmluvy_obj_fakt/Lists/Zmluva/Attachments/3353/76_16_2012_34.pdf SUMU ROČNE CELKOM 219.503,72 €, z toho suma pre zariadenie núdzového bývania pre 45 fyzických osôb je 83.565,90 € ročne.

– Arcidiecéznej charite Košice, Bočná 2, Košice, podľa zmluvy č. 119/16/2012/60 zverejnenej na:

http://www.vucke.sk/APIR/sk/Urad_KSK/Zmluvy_obj_fakt/Lists/Zmluva/Attachments/3351/119_16_2012_60.pdf

SUMU ROČNE CELKOM 273.842,55 €, z toho suma pre zariadenie núdzového bývania pre 65 fyzických osôb zariadenia núdzového bývania – Krízové centrum, Poľná 1, Košice je 120.040,83 €

Podľa výročnej správy za rok 2011, zverejnenej na:

http://pdfuploader.com/uppdfs/205/SKI_-_Vron_sprva_za_rok_2011-_final2_1.pdf sú náklady zariadenia núdzového bývania – Krízové centrum, Adlerova č. 4, Košice celkom 194.225,67 € ročne, avšak v tejto sume sú zahrnuté aj platby od 73 klientov (30 osamelých rodičov a 43 detí).

PRÁVE TOTO STREDISKO KRÍZOVEJ INTERVENCIE POSKYTUJE POMOC A DÁVA NÁDEJ SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÝM RODINÁM, MATKÁM A DEŤOM V OHROZENÍ V LEPŠÍ A DÔSTOJNÝ ŽIVOT. ZO VŠETKÝCH TROCH MÁ NAJLEPŠIU ÚROVEŇ UBYTOVANIA A POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY.

 APSSSR má informácie, že KSK chce prostriedky 194.225,67 € ročne zo zariadenia núdzového bývania – Krízové centrum, Adlerova č. 4, Košice presunúť Arcidiecéznej charite Košice formou navýšenia kapacity o 73 klientov do zariadenia núdzového bývania – Krízové centrum, Poľná 1, Košice, ktoré disponuje oveľa nevyhovujúcejšími podmienkami poskytovania sociálnej služby.

PRE VÝCHOVU DETÍ JE KOMBINOVANÉ ZARIADENIE NÚDZOVÉHO BÝVANIA S ÚTULKOM PRE ĽUDÍ BEZ DOMOVA ABSOLÚTNE NEVHODNÉ. ĎALŠÍM JEHO NEGATÍVOM JE VZHĽADOM KU KAPACITE 80 OSÔB LEN JEDNA SPOLOČNÁ KUCHYŇA A NEDOSTATOČNÝ POČET WC A KÚPEĽNÍ, LEN JEDNA PRAČKA. TAKÉTO „KONANIE“ KSK, KTORÉ NAVIAC V MÉDIÁCH UVEDENÝCH NA STRANE Č. 1 ZAVÁDZA VEREJNOSŤ, JE PRE APSSSR ABSOLÚTNE NEPRIJATEĽNÉ. APSSSR VYZÝVA PREDSEDU KSK ZDENKA TREBUĽU, ABY TAKÉTO „KONANIE“ KSK ZASTAVIL.

V prípade prijatia uznesenia toto APSSSR napadne na prokuratúre. APSSSR podporí tieto výzvy v rámci celoslovenských kampaní petíciami a protestnými zhromaždeniami tak na rokovaní príslušného zastupiteľstva, ako aj denne pred Úradom KSK, MPSVR SR, Úradom vlády SR, na rokovaní Národnej rady SR a pred Prezidentským palácom.

 V Bratislave, 02.10.2012

Silvester Obuch

prezident APSSSR

E-mail: apsssr@apsssr.sk      tel.: 0944 292 565 831 06 www.apsssr.sk

Komentáre

komentárov

1 Comment

1 Comment

  1. Michaela

    2. októbra 2012 at 20:08

    A co takn zrusit muzov?
    Stacilo by nam 50 muzov na celom svete a umele oplodnenenie. Na co su ?

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore