Tlačové správy

Rozporové konanie Slobody zvierat a zástupcov Ministerstva pôdohospodárstva SR k novele zákona o úprave podmienok držania psov

29.októbra 2012 sme sa na ministerstve pôdohospodárstva SR zúčastnili rokovania vo veci našej hromadnej pripomienky ku k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2002 Z. z., o úprave podmienok držania psov. Časť našich pripomienok bola prijatá, časť čiastočne prijatá a časť úplne zamietnutá. Plné písomné znenie záznamu zo stretnutia so zástupcami MPSR (záznam z rozporového konania), ktoré sa týka našich požiadaviek si môžete prečítať nižšie.

Záznam z rozporového konania o hromadnej pripomienke k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení zákona č. 102/2010 Z. z. z 29. októbra 2012 o 10.00 h. so Slobodou zvierat. 29. októbra 2012 sa v budove Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) uskutočnilo rokovanie o hromadnej pripomienke Slobody zvierat k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení zákona č. 02/2010 Z. z. (ďalej len „návrh zákona“). Rokovania sa zúčastnili zástupcovia ministerstva a Slobody zvierat. Prezenčná listina je uvedená v prílohe.

Výsledky rokovania:

1) Návrh zákona nerieši prevenciu. Ministerstvo v návrhu zákona rieši prevenciu útokov na človeka sprísnením držania niektorých tzv. rizikových plemien, posudzovaním chovných priestorov a chovných zariadení vrátane posúdenia podmienok zaobchádzania so psami, povinným kynologickým výcvikom, kontrolou dodržiavania povinností a požiadaviek, požiadavkou vodiť psa s náhubkom a na vôdzke, označením územia obce za miesto so zákazom voľného pohybu psa s výnimkami, ktoré bude povinná určiť obec, sprísnením pokút za priestupky na úseku držania a vodenia psov. Ministerstvo pripomienku čiastočne akceptuje.

2) Zavedenie povinnej registrácie schválených chovov, zariadení na RVPS, kontrolované rozmnožovanie psov, kontrola chovných podmienok psov. Ministerstvo upravuje v návrhu zákona zápis schválených chovných zariadení a chovných priestorov pokiaľ ide o vymedzené kategórie psov do databázy vedenej ŠVPS, povinnosť nahlasovať do obecnej evidencie narodenie šteniat a uvádzanie plemien psov, kontrolovanie chovov, priestorov a zariadení pri ich schvaľovaní pokiaľ ide o vymedzené kategórie psov z hľadiska dodržiavania dobrých chovných podmienok. Ministerstvo pripomienku čiastočne akceptuje.

3) Vypustiť zavedenie kategórie nežiaduceho psa. Ministerstvo pripomienku neakceptuje.

4) Určovanie pôvodu kríženca, jeho znaky, určovanie ich zhodnosti. Ministerstvo upravuje definíciu kríženca na psa, ktorý nemá doklad o pôvode. Ministerstvo pripomienku akceptuje.

5) Vysvetliť postup pri riešení nechcených a opustených psov. Uvedená otázka nespadá do predmetu úpravy tohto zákona. Ministerstvo pripomienku neakceptuje.

6) Prehodnotiť sprísnenie držania niektorých plemien. Ministerstvo pripomienku neakceptuje.

7) Požiadavka na stiahnutie návrhu zákona. Ministerstvo pripomienku neakceptuje.

Hromadná pripomienka bola čiastočne akceptovaná. Rozpor zaniká.

Sloboda zvierat naďalej trvá na týchto pripomienkach, bez akceptovania ktorých považujeme novelu zákona za neprofesionálnu a zavádzajúcu:

Naďalej nastojíme na tom, že fyzické vlastnosti konkrétnych plemien psov nie sú zďaleka hlavným kritériom, na základe ktorého je možné predpokladať ich skratové konanie vedúce k poškodeniu zdravia alebo k usmrteniu človeka alebo zvieraťa. Avšak s ohľadom na prevenciu pred ich zneužívaním (nelegálne psie zápasy etc.), pripúšťame potrebu sprísnenia ich chovu a ich vedenia odborne spôsobilou osobou. Aktuálny zoznam psov so sprísneným držaním je potrebné opätovne prehodnotiť za účasti odbornej verejnosti tak, aby vychádzal zo skutočných potrieb, nie z mediálnych senzácií. Z nášho pohľadu je potreba sprísnenia chovu niektorých druhov plemien vecou ochrany ich zdravia a pohody. Trváme na tom, že rizikovou skupinou sú najmä jedince, nesprávne označované ako bojové plemená. Žiadame o úplne vypustenie označenia a definície nežiaduci pes, pretože z pohľadu laickej verejnosti stavia konkrétne plemená psov (bandog, pittbull teriér) do vyhrotenej pozície, bez predložených reálnych dôvodov.

Povinnosť registrácie „len medializovaných“ plemien z hľadiska prevencie (ochrany ich zdravia, pohody a v konečnom dôsledku aj ochrany zdravia človeka) je nedostačujúca. Sloboda zvierat už viac ako 16 rokov do útulku príma všetky jedince, aj tie vyradené z nelegálnych, takzvaných bez-papierových chovov. Podmienky v takýchto chovných staniciach sú katastrofálne, na čo doplácajú samotné zvieratá, aj neziskový sektor. Registrácia by mala byť povinná pre všetky chovné stanice. Novelizácia by mala odzrkadľovať reálny stav: zvieratá prežívajúce v nelegálnych chovoch, nedostatočná možnosť kontroly chovných podmienok takýchto chovov príslušnými Regionálnymi veterinárnymi a potravinovými správami a v konečnom dôsledku aj daňové úniky, ktoré vznikajú čiernym obchodom so zvieratami. Vzhľadom na žalostný stav v počte nechcených a týraných zvierat trváme na potrebe kastrácie všetkých neuchovnených jedincov, bez rozdielu rasy.

Obce si v praxi dostatočne neplnia svoje povinnosti, ktoré vyplývajú už z existujúcich zákonov (evidencia psov povinnosť zabezpečiť odchyt a ustajnenie túlavých a zabehnutých zvierat). Starostovia často nepoznajú kompetencie Regionálnych veterinárnych a potravinových správ, v prípade že v obci dochádza k zlému zaobchádzaniu so zvieraťom. Odborná spôsobilosť, posúdenie a realizácia chovného zariadenia pre nebezpečného psa zo strany obce, ktoré bude okrem ochrany zdravia a bezpečnosti ľudí, zabezpečovať zvieraťu jeho potreby je nerealizovateľnou.

 5. november 2012

Romana Březinová, inšpektorka Slobody zvierat   0903 454 179

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore