Tlačové správy

Slušní ľudia prestanú byť vazalmi podgurážených jedincov

Skupina poslancov Národnej rady SR za stranu SMER – SD nechce, aby boli samosprávy miest a obcí na Slovensku naďalej iba bezmocnými štatistami pri ochrane slušných ľudí pred výčinmi alkoholom podgurážených, hlučných a bezohľadných jedincov na verejných priestranstvách. Richard Raši, Otto Brixi, Milan Géci, Igor Choma a Ľubomír Petrák pripravili návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov.

Obce budú môcť zohľadniť potreby a požiadavky občanov

V predloženom návrhu skupiny poslancov obce môžu vo svojich územných obvodoch alebo v určitých častiach svojho územného obvodu obmedziť alebo zakázať z dôvodu ochrany verejného záujmu podávanie alebo požívanie alkoholických nápojov aj na iných verejne prístupných miestach. „Bude teda záležať výlučne na obciach, aby zvážili, kde a kedy bude platiť zákaz požívania alkoholu na verejných priestranstvách. Zámerom navrhovanej právnej úpravy je vytvoriť obciam priestor na vlastné rozhodnutie. Oni si určia, akým spôsobom stanovia časové a priestorové obmedzenia. Zohľadnia pritom konkrétne potreby a požiadavky svojich obyvateľov počas celého roka alebo vymedzením časových úsekov jednotlivými hodinami, dňami resp. mesiacmi,“ komentuje predložený návrh poslanec NR SR M. Géci.

„Nechceme, aby slušní ľudia a samosprávy boli naďalej vazalmi deravej legislatívy, ktorá umožňuje opitým ľuďom rušiť nočný pokoj a narušovať verejný poriadok na verejnosti. Podľa súčasnej právnej úpravy  je obec v nejasnej pozícii, do akej miery môže požívanie alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach obmedziť na určitý čas alebo na určitom mieste. Súčasný právny stav neumožňuje obmedzenie  na dobu neurčitú nepretržite počas celého roka a na miestach vymedzených obcou osobitným nariadením. Tento stav musíme zmeniť,“  hovorí poslanec NR SR O. Brixi. 

Prepojenie veľkej a miestnej politiky  prináša konkrétne efekty pre ľudí

Poslanec NR SR a primátor Žiliny I. Choma dodáva, že predložený návrh je ďalším dôkazom toho, že má zmysel, aby poslanci Národnej rady SR mohli byť zároveň aj primátormi alebo poslancami mestských a obecných zastupiteľstiev. „Prepojenie takzvanej veľkej a miestnej politiky tak prináša konkrétne efekty pre občanov.  Aj v tomto prípade nás inšpirovala k predloženiu návrhu legislatívnej zmeny konkrétna samosprávna prax v podmienkach mesta Košice.“

Poslanec NR SR a primátor Košíc R. Raši hovorí o konkrétnej skúsenosti z metropoly východného Slovenska: „Súčasné všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o čistote a verejnom poriadku vymedzuje zákaz požívania alkoholických nápojov na verejných priestranstvách, mimo zariadení na to určených, prevádzkovo a priestorovo prispôsobených v čase od 5.00 hod do 3.00 hod nasledujúceho dňa. Vzniká tak priestor v nočných hodinách na narúšanie verejného poriadku požívaním alkoholických nápojov na verejných priestranstvách. Takáto forma VZN vznikla na základe protestu prokurátora proti predtým platnému zneniu VZN, kde bol zakotvený úplný zákaz na verejných priestranstvách. Náš návrh zákona tento zákaz opäť umožní zaviesť do praxe. Vyhovieme tak žiadostiam Košičanov, aby sme odstránili tento problém .“

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore