Tlačové správy

Reakcia na tlačovú besedu predstaviteľov strany SDKÚ-DS zo dňa 30.01.2013 týkajúcu sa regulácie statickej dopravy v meste Košice

Dovoľujem si Vás na základe dnešnej tlačovej besedy predstaviteľov SDKÚ-DS v mestskej časti Košice- Staré mesto stručne oboznámiť so skutočnosťami, ktoré sa nezakladajú na pravde a uviesť ich na pravú mieru, pretože mimoriadne lživým spôsobom zavádzajú a pseudoodborne klamú košickú verejnosť. Mestská časť Košice – Staré mesto prostredníctvom komisie výstavby a verejného poriadku na základe konsenzuálnej požiadavky poslancov MČ Staré mesto zvolala mimoriadne zasadnutie komisie, na ktorej odzneli všetky pripomienky poslaneckej, ale aj širokej verejnosti viažuce sa k regulácii statickej dopravy v Košiciach. Na tejto komisii, ktorá sa konala za účasti riaditeľa spoločnosti EEI, pána Tomanoviča, boli poslancom zodpovedané všetky ich otázky a odporúčania, ktoré spoločnosť EEI prisľúbila zohľadniť pri regulácii statickej dopravy v Košiciach. Je klamstvom, lžou a lacným politickým populizmom zavádzanie verejnosti, že predmetné návrhy a opatrenia zo strany poslancov a širokej verejnosti neboli a nebudú do regulácie statickej dopravy v Košiciach zapracované. Je hrubým zavádzaním verejnosti s mojím odporúčaním trestnoprávnej dohry voči predstaviteľom SDKÚ-DS v Starom meste tvrdenie, že široká, poslanecká a odborná verejnosť nemala dostatočný čas a priestor na pripomienkovanie regulácie statickej dopravy .

Omnoho smutnejšou skutočnosťou je však to, že predstavitelia SDKÚ-DS na čele s pánom Trnkom aj napriek hrozbe trestnoprávnych dôsledkov zo strany spoločnosti EEI a zo strany primátora mesta Košice úmyselne klamú a mimoriadne lživým spôsobom zavádzajú verejnosť o skutočnostiach týkajúcich sa evidentnej zmluvnej nevýhodnosti postavenia mesta Košice voči spoločnosti EEI, nebezpečnosti cestnej premávky a  nezvýšenia počtu parkovacích miest pre Košičanov. Je smutné, že politické ambície mladého, neskúseného politika akým pán Trnka bezpochyby je, zastreli prejavy zdravého rozumu a odborných a racionálnych pohľadov.

Predstavitelia SDKÚ-DS v Starom meste veľmi dobre vedia, že návrh regulácie statickej dopravy v Starom meste je dobrý a bude slúžiť obyvateľom Starého mesta, parkujúcim rezidentom, dôchodcom a ľuďom, ktorí denno-denne využívajú svoje motorové vozidlá na prepravu ťažko zdravotne postihnutých osôb. Dôkazom tejto skutočnosti bolo hlasovanie na mimoriadnej komisii výstavby a verejného poriadku, ktorá sa na žiadosť väčšiny poslancov uskutočnila a na ktorej všetci členovia, vrátane členov strany SDKÚ-DS hlasovali za schválenie predloženého materiálu aj s pripomienkami a odporučili ho na schválenie miestnemu zastupiteľstvu.

Je schizofrenické a v časoch, kedy občan očakáva od politikov reálne výsledky spoločensky nevhodné, aby sa predstavitelia politických strán podobne ako je tomu v prípade pána Trnku prezentovali v záujme vlastnej politickej kariéry takýmto hlúpym, neodborným a krajne demagogickým spôsobom na verejnosti.

JUDr. Otto Brixi

(poslanec a predseda komisie výstavby a verejného poriadku Miestneho zastupiteľstva Košice- Staré mesto a poslanec mesta Košice)

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore