Tlačové správy

Predsedovia samosprávnych krajov rokovali v Košiciach

Predsedovia vyšších územných celkov sa na rokovaní Združenia SK-8 v dňoch 13. a  14. mája v Košiciach venovali problematike financovania, školstva, zdravotníctva, sociálnej oblasti, ciest II. a III. triedy a návrhu maďarskej strany na budovanie cezhraničnej dopravnej infraštruktúry v prihraničných regiónoch v plánovacom období 2014-2020. Rokovanie viedol predseda Združenia samosprávnych krajov SK-8 Tibor Mikuš.

V oblasti financovania vývoj príjmov vyšších územných celkov zodpovedá výhľadu na rok 2013. Väčšina VÚC plní dôsledne svoje záväzky na konsolidácii verejných výdavkov v zmysle Memoranda podpísaného medzi Vládou SR a Združením SK-8.

Vyššie územné celky sa prostredníctvom odborných zástupcov zúčastňujú na procese reforiem v oblasti školstva a pripomienkujú legislatívne návrhy Ministerstva školstva SR. Podobne v sociálnej oblasti sa prostredníctvom odborných zástupcov aktívne zúčastňujú na procese pripomienkovania zákona o sociálnych službách.

Predsedovia samosprávnych krajov skonštatovali, že situácia v niektorých regionálnych nemocniciach je z hľadiska financovania veľmi zložitá, avšak medicínska a personálna situácia je stabilizovaná. Očakávajú metodické doriešenie lekárskej služby prvej pomoci a doriešenie problematiky platov zdravotníckeho personálu. Niektoré VÚC idú cestou hľadania strategických partnerov pre nemocnice.

V časti venovanej problematike ciest II. a III. triedy predsedovia samosprávnych krajov vysoko ocenili príspevok Vlády SR na opravy ciest po zimnej sezóne 2012-2013, ktorý zásadným spôsobom prispeje k zlepšeniu situácie na regionálnych komunikáciách.
Členovia SK-8 očakávajú legislatívne doriešenie zákazu neoprávneného tranzitu ťažkej nákladnej dopravy na cestách II. a III. triedy v zmysle príslušného uznesenia vlády do 30. júna 2013. Oceňujú aj úsilie vlády na zlepšenie čerpania prostriedkov z fondov Európskej únie a taktiež navrhujú vláde konkrétne opatrenie (skrátenie lehôt na posudzovanie žiadostí o NFP), čo by umožnilo čerpať prostriedky z príslušného Regionálneho operačného programu na rekonštrukciu niektorých úsekov ciest II. a II. triedy ešte pred začiatkom zimnej sezóny 2013 – 2014.

Predsedovia samosprávnych krajov hovorili aj o budovaní cezhraničnej dopravnej infraštruktúry v prihraničných regiónoch Slovenska a Maďarska v plánovacom období 2014 – 2020 . Vzhľadom na skúsenosti z predchádzajúceho plánovacieho obdobia a vzhľadom na to, že návrh maďarskej strany obsahuje miestne, regionálne a štátne komunikácie, predsedovia VÚC zastávajú názor, že danú problematiku by bolo vhodné zo slovenskej strany zastrešiť rezortom dopravy. Predsedovia regionálnych samospráv z prihraničných slovensko – maďarských regiónov vyhlasujú plnú podporu celému projektu. Je však potrebné vyriešiť otázku financovia, otázky priorít a následnej realizácie čiastkových projektov.

Zuzana Bobriková
hovorkyňa predsedu Košického samosprávneho kraja
Tel.:           055 72 68 128      Mobil:      0918 766 001
E-mail:   zuzana.bobrikova@vucke.sk
www.vucke.sk

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore