Tlačové správy

Inovatívne vzdelávanie v oblasti strojárenského priemyslu

VaP Centrum, s.r.o. realizuje projekt pod názvom „Akreditácia inovatívneho vzdelávania v odvetví strojárenského priemyslu“, ITMS 26120130006, v rámci Operačného programu Vzdelávanie, Prioritná os 2 – Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ĽZ, Opatrenie 2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania, Rámcová aktivita 2.1.4: Podpora ďalšieho vzdelávania v jednotlivých sektoroch, VÝZVA OPV-2009/2.1/01-SORO.

Začiatok realizácie projektu bol 1.6.2010 a ukončenie projektu je naplánované na 30.06.2013.

Strategickým cieľom projektu je zlepšenie kvality a rozsahu ponúkaných vzdelávacích programov v strojárenskom priemysle na území SR orientujúc sa na aktuálne potreby spoločnosti založenej na poznatkoch.

Špecifické ciele projektu:

1. Zmapovať aktuálne požiadavky zamestnávateľov na dodatočné kľúčové kompetencie zamestnancov v strojárenskom priemysle

2. Spracovať inovatívny vzdelávací program pre strojárensky sektor

3. Vytvoriť systém kvality

Hlavnými aktivitami projektu je:

1.1 Mapovanie požiadaviek zamestnávateľov

Trvanie aktivity : 01.06.2010 – 03.04.2011

Hlavnou úlohou expertov v rámci tejto aktivity bolo definovať nedostatočné kompetencie zamestnancov v sektoroch definovaných výzvou. Experti formou dotazníkového prieskumu a interview medzi oslovenými firmami definovali nedostatočné kľúčové kompetencie zamestnancov, ktoré sú zamestnávateľmi vnímané ako nedostatkové, sú nevyhnutné pre vytvorenie obsahu vzdelávania. Na základe vypracovanej analýzy pod názvom„ Rozvoj zručnosti pracovníkov v strojárskom priemysle v súlade s požiadavkami súčasných trendov„ kľúčových kompetencií zamestnancov bol prijatý návrh pre vytvorenie komplexného obsahu a metodík ďalšieho vzdelávania – vytvorenie vzdelávacích materiálov a metodických postupov potrebných pre výučbu, spolu s e-learningovým výstupom. Dôraz bol kladený na prihliadnutie a zakomponovanie požiadaviek zamestnávateľov na kľúčové kompetencie zamestnancov v súlade s požiadavkami definovanými európskou komisiou.

 2.1 Vytvorenie obsahu modulárneho vzdelávania

Trvanie aktivity : 01.04.2011 – 30.06.2012

Experti v rámci tejto aktivity navrhli a vytvorili komplexný obsah ďalšieho vzdelávania. Experti na základe výsledkov analýzy pripravili akreditačný spis pre zavádzané vzdelávacie kurzy v súlade so znením platnej legislatívy a akreditovali dva vzdelávacie programy a získali potvrdenie o akreditácii vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania:

Rozvoj zručností pracovníkov strojárenskom priemysle (č.POA: 2680/2011/78/1) a Odborná jazyková príprava anglickom jazyku pre oblasť strojárstva č.POA: 2680/2011/78/2). V druhej fáze aktivity bol spracovaný obsah a metodika vzdelávacích materiálov ďalšieho vzdelávania, ktoré zohľadňovali zistenia uskutočnenej analýzy. Na základe analýzy kľúčových požadovaných kompetencií experti vytvorili komplexný vzdelávací obsah pod názvom „Rozvoj zručností pracovníkov v strojárenskom priemysle v súlade s požiadavkami súčasných trendov“, ktorý je spracovaný do 4 metodík pod názvami:

· Zlepšovanie kvality v strojárenskom priemysle

· Značka CE – nové trendy v posudzovaní zhody strojných zariadení

· Priemyselné riadiace systémy v strojárstve

· Odborná jazyková príprava v anglickom jazyku pre oblasť strojárstva

Finálnou fázou aktivity je výstup vzdelávacích kurzov v podobe e-learningu. Výsledkom je efektívnejší a komplexnejší obsah i metodiky ďalšieho vzdelávania pre vytvorenie požadovaných vzdelávacích kurzov.

3.1 Vytvorenie systému kvality

Trvanie aktivity : 01.07.2012 – 30.06.2013

Cieľom aktivity je navrhnúť a vytvoriť systém kvality. Experti v prvej etape akumulovali informácie a požiadavky na návrh systému. V etape, ktorá v súčasnosti prebieha, je úlohu expertov po zozbieraní, sumarizácii a zdokumentovaní návrhov a pripomienok ľudí participujúcich v procese realizácie projektu, spracovať návrh systému monitorovania spätnej väzby a vytvorenie najvhodnejšieho konceptu pre realizáciu v praxi. Túto etapu bude sprevádzalo pilotné testovanie systému s cieľom odstrániť nežiaduce diskrepancie. Finálnou etapou bude spustenie komplexného systému monitorovania spätnej väzby a spracovanie správy pod názvom „Vytvorenie systému kvality v oblasti vzdelávania“.

Dňa 18.06.2013 spoločnosť VaP Centrum, s.r.o. uskutočnila workshop. Pozvanie prijali PaedDr. Tomáš Mitrík a Ing. Marcela Pavlíčková – experti spoločnosti VaP Centrum s.r.o. Zástupcovia spoločnosti VaP Centrum, s.r.o. prezentovali výstupy jednotlivých aktivít zameraných na Získavanie nových kompetencií pre trh práce, ktoré sú kľúčovým predpokladom pre rozvoj identifikovanej cieľovej skupiny. Aktivity projektu sú navrhnuté v súlade s požiadavkami EK deklarovanými v Lisabonskej deklarácií o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie a realizácia aktivít napĺňa požiadavky EÚ i SR definované vo výzve o podpore zvyšovania kvality ďalšieho vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácií zamestnancov. VaP centrum, s.r.o. je lídrom na trhu ďalšieho vzdelávania v SR. Oblasti pôsobenia vo verejnom alebo súkromnou sektore počet a veľkosť partnerov sú zárukou expertného potenciálu spoločnosti pre uskutočňovanie aktivít spojených s realizáciou projektu a následnú trvalú udržateľnosť výsledkov projektu s očakávanými pozitívnymi dopadmi.

 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore