Tlačové správy

Ďalší absolventi zo sociálne znevýhodneného prostredia

Na elokovaných pracoviskách Strednej odbornej školy technickej, Kukučínova 23, Košice sa v dňoch 17. – 19. 6. 2013 konali záverečné skúšky žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, pozostávajúce z písomnej časti, praktickej časti a ústnej časti.

Skúšky vykonalo 51 žiakov – z toho 20 chlapcov v učebnom odbore stavebná výroba, u ktorých 7 prospelo s vyznamenaním, 4 prospeli veľmi dobre a 9 prospelo a 31 dievčat v učebnom odbore výroba konfekcie, z toho 7 dievčat prospelo s vyznamenaním, 5 veľmi dobre a 19 prospelo.

Slávnostné odovzdávanie záverečných dokumentov absolventom na elokovanom pracovisku vo Veľkej Ide sa uskutoční 25. júna 2013 o 10:00 hod. vo veľkej zasadačke Obecného úradu vo Veľkej Ide.

PhDr. Milan Lazorčák,zástupca riaditeľa

SOŠ technickej, Kukučínova 23, Košice

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore