Tlačové správy

Ľuďom pomáha 24 odborných špecializovaných poradcov v celom kraji

V deviatich mestách Košického kraja na 21 pracoviskách môžu nájsť občania, ktorí sa ocitli v situácii, keď si sami nevedia poradiť, bezplatné špecializované poradenstvo. V Košiciach,  Rožňave,  Michalovciach, Spišskej Novej Vsi,  Krompachoch,  Sečovciach,  Kráľovskom Chlmci, Veľkých Kapušanoch a Sobranciach nájdu špecializované sociálne poradne, na ktoré  v roku 2013 Košický samosprávny kraj vyčlenil zo svojho rozpočtu vyše 219 tisíc eur, v tomto roku už vyše 270 tisíc eur.

Bezplatné špecializované poradenstvo poskytuje Košický samosprávny kraj občanom, ktorí potrebujú poradiť a nevedia, na  koho sa majú obrátiť. Tým, ktorí majú problémy v rodine, alebo iných vzťahoch, potrebujú riešiť problémy súvisiace so zdravotným postihnutím, alebo majú problém so závislosťou. Pomoc nájdu aj ľudia, ktorí potrebujú, aby ich niekto vypočul, sú bez strechy nad hlavou alebo potrebujú sprostredkovať ďalšiu odbornú pomoc.

Špecializované sociálne poradne  boli zriadené pre potreby všetkých občanov, ktorí sa ocitli v situácii, v ktorej si sami nevedia poradiť. V deviatich mestách Košického kraja funguje s podporou KSK 24 odborných  špecializovaných  poradcov – deväť pre osoby so zdravotným postihnutím a 15 pre osoby ohrozené sociálnym vylúčením. „Bezplatne pomôžu občanom hľadať nové riešenia ako vydržať, ako žiť, ako získať stratenú dôveru. Naučia ich hľadať a prijímať pomoc, mať veci pod kontrolou a pozerať sa na svet s nádejou, ale aj zvýšiť kvalitu života ich samých a ich rodín. Občania môžu využívať služby špecializovaných poradcov osobne, návštevou poradenského miesta, ale aj telefonicky, alebo e-mailom. Kým v roku 2013 sme vyčlenili z rozpočtu kraja pre činnosť špecializovaných poradní sumu 219 076 eur, v roku 2014 je to už 270 444 eur,“ hovorí vedúca odboru sociálnych vecí a zdravotníctva Zuzana Jusková.

Okrem špecializovaných sociálnych poradní bola zriadená už v roku 2010 priamo na Úrade KSK aj Kancelária prvého kontaktu (KPK). Jej úlohou je poskytnúť občanom komplexné sociálne poradenstvo na jednom mieste a pomôcť im zorientovať sa v problematike sociálnych služieb, ktoré regionálna samospráva zabezpečuje v rámci svojich kompetencií. Služby kancelárie využívajú nielen občania, ale aj poskytovatelia sociálnych služieb, prijímatelia sociálnych služieb, pracovníci obecných úradov a ďalších inštitúcii.

V minulom roku Kancelária prvého kontaktu poskytla 1368 poradenských služieb. Ku koncu novembra 2014 využilo jej služby 1449  klientov. Medzi najčastejšími a opakujúcimi sa témami boli možnosti umiestnenia v zariadení sociálnych služieb v pôsobnosti VÚC a informácie o spôsobe riešenia nepriaznivej sociálnej situácie. Ďalej všeobecné informácie o možnosti využitia rôznych foriem a druhov sociálnych služieb pre ľudí s nepriaznivým zdravotným stavom, napríklad po prepustení z  nemocnice, v situácii keď rodinní príslušníci nechcú alebo nemôžu zabezpečiť potrebnú starostlivosť odkázanej osobe. Občania vyhľadajú kanceláriu pri prijímaní žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a dopĺňaní chýbajúcich podkladov ku nim. Kancelária informuje o stave podanej žiadosti, či už ide o o posúdenie odkázanosti, alebo uzatvorenie samotnej zmluvy.

„Naše pracovníčky poskytujú aj informácie pre pracovníkov obecných úradov ako postupovať pri posudzovaní o  odkázanosti na sociálnu službu a pri zabezpečení sociálnej služby ich občanom,“ dodáva vedúca odboru sociálnych služieb a zdravotníctva. „Prijímame aj sťažnosti klientov zariadení v našej zriaďovateľskej pôsobnosti ohľadom úhrad, stravy a ďalších záležitostí, ale aj sťažnosti na postup obecných úradov a ich neochotu či nezáujem zabezpečiť sociálnu službu občanom . Klienti získajú aj všeobecné informácie o kompenzačných príspevkoch.“

Návštevníci nájdu v Kancelárii prvého kontaktu aj letáky so zoznamom špecializovaných poradcov, peňažnými príspevkami na kompenzáciu ťažko zdravotne postihnutých, zoznamami zariadení sociálnych služieb podľa druhu poskytovanej sociálnej služby v pôsobnosti KSK a o priemernej úhrade za poskytovanú službu v jednotlivých zriadeniach, platnými právnymi predpismi – zákone o sociálnych službách, VZN o poskytovaní sociálnych služieb a podobne.

„Prostredníctvom anonymného dotazníka spokojnosti zisťujeme, ako boli naplnené očakávania občanov prichádzajúcich do kancelárie prvého kontaktu a získame tak aj podnety a návrhy na možné zlepšenia. Na základe prijatých podnetov, ale aj od prijímateľov a poskytovateľov sociálnych služieb náš odbor potom prijíma opatrenia, ktorých cieľom je zvyšovanie kvality nielen sociálneho poradenstva, ale aj samotnej kvality zabezpečovania a poskytovania sociálnych služieb,“ konštatuje Zuzana Jusková.

Kancelária prvého kontaktu sídli na prízemí Úradu Košického samosprávneho kraja. Má zavedenú priamu telefónnu linku: 055/72 68 289 a mailovú adresu: kpk.socialne@vucke.sk. Jej úradné hodiny korešpondujú s úradnými hodinami Úradu KSK: v pondelok, utorok a štvrtok od 7.30 do 15.30, v stredu od 7.30 do 16.30 a v piatok od 7.30 do 14.30 hod.

Zoznam všetkých odborných špecializovaných poradcov v Košickom kraji je k dispozícii na internetovej stránke aj v letákoch.
Zuzana Bobriková, hovorkyňa predsedu Košického samosprávneho kraja

Tel.: 055 72 68 128       Mobil:       0918 766 001         E-mail:   zuzana.bobrikova@vucke.sk  www.vucke.sk

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore