Tlačové správy

Otváracia konferencia projektu: „Zemplín – prevencia povodní a sucha – ZEMPPAS“

„Zemplín – prevencia povodní a sucha – ZEMPPAS“ je názov projektu, na ktorý košický odštepný závod Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. so svojimi partnermi – obcami Sirník a Hraň  získal grant z Finančného mechanizmu európskeho hospodárskeho priestoru, tzv. Nórskych fondov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky vo výške 2 270 513 €. Rozhodujúcim donorom tohto grantu je Nórske Riaditeľstvo pre vodné zdroje a energetiku a Riaditeľstvo pre ochranu obyvateľov a krízové plánovanie Nórskeho kráľovstva. Spolu s ďalšími viac ako 400 tisíc eurami, poskytnutými predovšetkým  z vlastných zdrojov vodohospodárov, ale aj z rozpočtu spomínaných obcí sa už v najbližších dňoch začne na Zemplíne realizovať niekoľko nevyhnutných vodohospodárskych opatrení, ktoré znížia riziko povodní a súčasne zvýšia ochranu územia pred prípadným dlhotrvajúcim obdobím sucha.

Konštatovali to na dnešnej odbornej konferencii v Košiciach, ktorou za účasti zástupcov Úradu Vlády Slovenskej republiky, Ministerstva životného prostredia, Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. i obidvoch obcí aj oficiálne odštartovali realizáciu spomínaného projektu.

Ako na konferencii zdôraznil štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Vojtech Ferencz, aj tento projekt zapadá do rozsiahleho programu protipovodňových opatrení, ktoré v posledných troch rokoch po nástupe vlády Roberta Fica realizuje Slovenský vodohospodársky podnik za účinnej pomoci Ministerstva životného prostredia.

Za úrad vlády SR generálny riaditeľ sekcie bilaterálnych finančných nástrojov Ján Krak priblížil prítomným mechanizmus poskytovania grantov a vyjadril presvedčenie, že projekt bude úspešný a jeho výsledky budú prínosom pre obyvateľov tejto časti Zemplína.

V rámci projektu ZEMPPAS vodohospodári zrekonštruujú dve čerpacie stanice vnútorných vôd a vybudujú ďalšie dve mobilné jednotky čerpacích staníc. Obec Sirník vybuduje na svojom území nový vodozádržný systém s akumulačnou nádržou a obec Hraň, popri čerpacej stanici vnútorných vôd Slovenského vodohospodárskeho podniku si v rámci tohto projektu postaví pri pravobrežnej hrádzi potoka Trnávka aj ďalšiu menšiu prečerpávaciu stanicu vnútorných vôd, ktorá zabezpečí ochranu intravilánu obce.

Finančne najnáročnejšie budú však rekonštrukcie dvoch súčasných veľkokapacitných čerpacích staníc vnútorných vôd, ktoré spravuje a prevádzkuje Slovenský vodohospodársky podnik. Je to čerpacia stanica Kamenná Moľva, ktorá zabezpečuje prečerpávanie vnútorných vôd do Ondavy a čerpacia stanica Ladislav, postavená nad sútokom Ondavy a Latorice, ktorá prečerpáva vnútorné vody ponad hrádzu zase do Latorice. Technologické zariadenie obidvoch týchto čerpacích staníc je už zastarané a mimoriadne poruchové, takže jeho výmena je prakticky nevyhnutná.

Vodohospodári však v rámci tohto projektu vybudujú aj zemné stanovištia pre ďalšie dve mobilné čerpacie stanice a to v obciach Borša a Viničky pri Bodrogu, pričom z finančných prostriedkov projektu sa zabezpečí aj dodávka obidvoch mobilných čerpacích staníc.

Konferencia predstavila prvú etapu, resp. oficiálny začiatok projektu, ktorý bol správcom programu – Úradom Vlády Slovenskej republiky – schválený 13.8.2014. Partneri Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., ako hlavného prijímateľa projektu, teda obce Sirník a Hraň zabezpečia  všetky potrebné povolenia na realizáciu  ich podprojektov, ako je napríklad  majetkovoprávne vysporiadanie či poskytnutie všetkých dostupných technických informácií nevyhnutných na realizáciu projektu.

Protipovodňové  a vodozádržné opatrenia v rámci projektu ZEMPPAS, ktoré musia byť ukončené do apríla budúceho roka, bezpečným odvádzaním povodňových prietokov zabezpečia predovšetkým ochranu príslušného územia pozdĺž Ondavy, Latorice a Bodrogu, ale najmä ochranu tamojších obyvateľov a ich majetku.

Ľuboš Krno

 

 

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore