Košice

Prehľad podujatí 4. týždeň – 22.01.2016

UTOROK                  Bábkové divadlo Košice (BD)  

26. januára               BD, Alžbetina 38 , Košice

10:15                           Téma TB:

K pripravovanej premiére inscenácie Kata Csató Šibalka Pauli (29.01.2016 o 19:00 hod., II.premiéra:  31.01.2016 o 16:30 hod.)

                                         Hostia TB:

 •                                Kata Csató – scenár a réžia
 •                                Bogdan Szczepański – hudba
 •                                Ivan Sogel – umelecký šéf BDK
 •                                účinkujúci herci

Podrobné informácie a fotografie k pripravovanej inscenácii budú pripravené na TB, hlavná skúška inscenácie bude prebiehať od 9:30 hod.

______________________________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________________________

STREDA                      Spoločnosť Com2Biz, s. r. o.

27. januára                RO SSN, Szakkayho 1 – zasadačka na 3. posch., Košice

11:00                            Téma TB:

Spustenie projektu Bezpečné Košice.

                                       Hostia TB:

 •                               Marek Jankanič – generálny manažér
 •                               Marián Rusznyák – manažér pre stratégiu a rozvoj
 •                               Monika Valenčinová – back office manažér
 •                               Branislav Dopirjak – projektový manažér

Spoločnosť Com2Biz, s. r. o. spustila v Košiciach unikátny model bezpečnostného vybavenia domácností. Okrem ochrany majetku poskytuje služba Loyalita Security ochranu osôb v krízových situáciách – pri zdravotných problémoch, pri ohrození inými osobami, či ochranu pri havarijných stavoch v domácnosti ako sú úniky plynu, vody a podobne. Služba je zabezpečovaná Non-stop Security Dispečingom a je určená bežným domácnostiam. Jej cena sa pohybuje od 9,90 Eur / mesačne. Komplexné technické vybavenie, poskytované bezpečnostné služby a cenová dostupnosť pre domácnosti – robia zo služby Loyalita Security v slovenských pomeroch jedinečný model.

______________________________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________________________

INÉ

VEDECKÝ  BRLOH

Sobota 23. januára 2016 o 14:00 hod., Výmenník SPOTS, Ulica obrody, Košice – Vedecký brloh na tému Kúsok matematiky v recyklovaní. RNDr. Emília Halušková, CSc. z košického detašovaného pracoviska Matematického ústavu SAV sa s deťmi zameria na symbol recyklácie, zelený trojuholník, na ktorom je šípkami vyznačená orientácia. V matematike sa nazýva Möbiova páska. Dozvedia sa, čím je výnimočný a aké zvláštne vlastnosti v sebe skrýva. Tento útvar bol objavený v roku 1858 dvoma rôznymi matematikmi nezávisle od seba – Augustom Ferdinandom Möbiusom a Johannom Benediktom Listingom. Deti si ho vyrobia z novinového papiera a preveria si aj niektoré z jeho vlastností, ako napr. neorientovateľnosť.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

VEDECKÁ  KAVIAREŇ

Utorok 26. januára 2016 o 18:00 hod., Výmenník SPOTS, Ulica obrody, Košice – Vedecká kaviareň s názvom Alergia – novodobá epidémia. doc. MUDr. Norbert Lukán, PhD. z Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach upozorní na skutočnosť, že v druhej polovici 20. storočia začali prudko narastať počty pacientov, u ktorých sa objavujú rôzne formy alergických chorôb. Alergia sa prejavuje v detskom veku, v dospelosti, ale nie je zriedkavosť aj vyšší vek. Cieľovými orgánmi sú dýchacie cesty koža, zažívací trakt.

___________________________________________________________________________

OZNAMY  RO  SSN

VÝROČNÁ CENA LITERÁRNEHO FONDU

Výbor Sekcie pre žurnalistiku a novinár­sku fotografiu Literárneho fondu v súlade so svojím poslaním stimulovať kvalitnú masmediálnu tvorbu každoročne udeľuje ceny za pozoruhodné tvorivé výkony v tlači a elektronických médiách v predchádzajúcom kalen­dárnom roku (2015)

Tvorivá cena sa udeľuj e kategóriách:

publicistika (tlač, internetové médiá, rozhlas, televízia), spravodajstvo (tlač, internetové médiá, rozhlas televízia, spravodajské agentúry), novinárska fotografia.

Tvorca s a môže uchádzať o cenu maxi­málne tromi samostatnými súťažnými príspevkami alebo jednou sériou s ma­ximálne tromi príspevkami. V kategórii novinárska fotografia maximálne tromi samostatnými fotografiami alebo sériou pozostávajúcou maximálne zo šiestich záberov, ktoré treba zdokumentovať. Ďalej príspevkami v tlačenej forme ako boli publikované (naskeno­vané), elektronické médiá príslušnou kazetou, CD, DVD vo formáte mpg a príslušnou fotografiou označenou na zadnej strane presným názvom a menom autora. K príspevkom v podkategóriách rozhlas a televízia treba do plniť aj stručnú anotáciu. Rozhovory z tlačových agentúr budú zaradené v kategórii publicistika a v kategórii spravodajstvo medzi tlač a internetové médiá. K súťažným prácam predloženým v jazy­ku národnostných menšín je nevyhnutné priložiť preklad príspevku do slovenského jazyka .

V prihláške treba uviesť meno autora, ad­resu bydliska, mailovú adresu, kategóriu, žáner, názov súťažného príspevku, presný názov a adresu masmédia, kde bolo dielo uverejnené, dátum uverejnenia. Porota vylúči zo súťaže nekompletné prihlášky, práce, ktorých autor nesprávne určil kategóriu, prípadne prihlásil viac ako tri príspevky. Práce prihlásené do súbehu sa nevracajú. Prihlášky, súťažné príspevky a anotácie je potrebné predložiť v troch exemplároch, novinárske foto­grafie v 1 exemplári.

Návrhy na cenu je potrebné poslať do 31. 1. 2015 na adresu Literárny fond, Grösslingová 55, 815 40 Bratislava 1

Viac informácií a prihlášku nájdete na www.ssn.sk a na:

http://litfond.sk/subory/Výzva_Výročna_cena_Literárneho_fondu_za_novinársku_tvorbu_v_roku_2015.pdf

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ČLENSKÉ  2016

V kancelárii RO SSN Košice, Szakkayho 1 môžete každý pracovný deň od 8:00 hod. do 14:30 hod. zaplatiť členskú známku na rok 2016. Výška členského príspevku sa nemení = činní novinári 25,- eur, mimoriadni členovia 40,- eur, seniori, ženy na MD, nezamestnaní 10,- eur (podrobnosti na www.ssn.sk).

Platbu môžete poukázať aj na účet RO SSN Košice, číslo účtu: 0442204115/0900, variabilný symbol 664, IBAN: SK470900000000044220415, SWIFT: GIBASKBX. Pri platbe na účet nezabudnite v Správe pre prijímateľa uviesť svoje meno.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

MEDZINÁRODNÝ PREUKAZ  IFJ

O medzinárodný preukaz (IFJ) môže požiadať každý člen SSN, ktorý má zaplatený ročný členský príspevok. Cena preukazu je 50,- € (s DPH) a platí dva roky.

Postup pri žiadosti o preukaz IFJ

Člen SSN pošle  elektronicky na adresu: clenske @ ssn.sk nasledovné údaje:

 • meno a priezvisko/bez titulu/, dátum narodenia, národnosť, štátna príslušnosť, adresa trvalého bydliska,
 • 1 ks foto /odporúčaný rozmer – 2,5 x 3 cm/, vo formáte jpg (jpeg),
 • e-mail adresa, tel. kontakt.

Dotlač údajov a foto na preukazy zabezpečujeme externou službou, takže vydávanie preukazov bude priebežné s časovým posunom od podania žiadosti. Členom z regiónov pošleme preukaz doporučenou zásielkou po uhradení poplatku 50,- € na účet SSN – IBAN: SK59 3100 0000 0040 4000 1102, BIC (SWIFT) LUBASKBX, variabilný symbol 6041.

___________________________________________________________________________

Beáta Penxová-Mačingová, RO SSN Košice

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore