Tlačové správy

Študenti Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach vzdelávajú odsúdených o práve

Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach v spolupráci s Ústavom na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody, Košice (ÚVTOS) rozbieha od 9. marca ďalší cyklus vzdelávacieho programu, ktorý je zameraný na vzdelávanie odsúdených o práve.

Lektormi vzdelávania sú tradične študenti 3. ročníka bakalárskeho štúdia a 1. ročníka magisterského štúdia na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach, ktorí navštevujú praktický predmet pod názvom Street Law klinika, a ktorého súčasťou je aj vzdelávanie odsúdených o práve. V januári tohto roka bol jeden z takýchto cyklov ukončený pre skupinu 12 až 15 odsúdených v ÚVV a ÚVTOS Košice a ÚVTOS Košice-Šaca (http://www.zvjs.sk/?news=1511).

Ako sa o svojich skúsenostiach s prácou s odsúdenými v ÚVTOS Košice – Šaca vyjadrila študentka 1.ročníka Mgr., Diana Šebestová: „Skúsenosť s výučbou odsúdených vo väznici mi dala naozaj veľa. Bola to príležitosť ako prísť do kontaktu s určitou špecifickou skupinou ľudí, s ktorou sa nemáme možnosť stretávať „len tak“ a je to skvelá možnosť pre študentov – lektorov, ktorí si musia každú hodinu starostlivo pripraviť, musia sa naučiť správne odovzdať vedomosti niekomu inému a vycibriť si svoju argumentáciu a prezentáciu.“ Spoluprácu o oblasti vzdelávania ocenil aj samotný ÚVTOS Košice-Šaca, ktorý vo februári zaslal vedeniu fakulty ďakovný list, v ktorom vyzdvihol pozitíva tejto spolupráce a vzdelávania.

Program vzdelávania odsúdených má niekoľko cieľov: zvyšovať právne vedomie odsúdených vo výkone trestu a tým napomáhať odsúdeným k ich začleneniu do spoločnosti po výkone trestu odňatia slobody a odbúravať vzájomné predsudky medzi odsúdenými vo výkone trestu a ostatnou spoločnosťou, v tomto prípade najmä budúcimi právnikmi.

Využívaním interaktívnych postupov vo vzdelávaní odsúdení získavajú nové zručnosti riešiť sami jednoduché právne problémy v každodennom živote (napr. prijímanie do zamestnania, ukončenie pracovného pomeru, vzťahy medzi manželmi, vzťahy medzi rodičmi a deťmi a pod.), majú možnosť diskutovať o svojich právach, povinnostiach a zodpovednosti, zlepšujú si svoj ústny a písomný prejav.

O Street Law klinike

Street Law klinika alebo Právna klinika pre vybrané komunity/Street Law, ktorá je súčasťou klinického právneho programu na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach, a ktorá vzdelávanie odsúdených zastrešuje, je zameraná na rozvíjanie kľúčových právnických schopností u študentov práva. V rámci predmetu sa študenti práva podieľajú nielen na vzdelávaní o práve odsúdených, ale aj na vzdelávaní študentov stredných škôl. Cieľom predmetu je poskytnúť študentom práva praktickú skúsenosť s prácou s ľuďmi už počas štúdia na právnickej fakulte, počas ktorej prehlbujú svoje komunikačné zručnosti, zdokonaľujú sa vo vystupovaní pred väčšou skupinou, učia sa analogicky a kriticky myslieť a obhájiť svoj názor, zrozumiteľne vysvetliť laikovi riešenie právneho problému a aplikovať právo na konkrétne situácie. Komunitám, s ktorými pracujú, zároveň poskytujú základné poznatky z oblasti práva, ktoré môžu byť nápomocné v ich každodennom živote, čím zvyšujú právne vedomie u laikov.

Čo je klinické právne vzdelávanie ?

Klinický právny program je založený na samostatnom prístupe k vzdelávaniu na právnických fakultách, ktorý prepája právnu teóriu s praxou. Cieľom programu je pomôcť študentom práva učiť sa z vlastnej skúsenosti a overovať si svoje teoretické vedomosti v praxi. Program je orientovaný na rozvíjanie kľúčových kompetencií budúcich právnikov ako sú schopnosť riešiť právne problémy (identifikovať problém a hľadať riešenia), kritické myslenie, analytické zručnosti (právna analýza, formulácia právnych otázok, využitie relevantnej teórie), argumentačné schopnosti, schopnosť realizovať právny výskum (vyhľadávať, zhodnotiť a implementovať právne informácie). Študent práva má možnosť učiť sa z vlastnej skúsenosti a overovať si svoje teoretické vedomosti v praxi.

Právne kliniky na UPJŠ Právnickej fakulte

Spoločne koordinovaný klinický právny program Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach zabezpečuje od roku 2009 prostredníctvom zriadeného Pracoviska právnych kliník. Na výučbu klinických právnych predmetov má Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach zriadenú samostatnú učebňu – Kanceláriu právnych kliník a pre potreby realizácie simulovaných súdnych pojednávaní osobitnú pojednávaciu miestnosť. Momentálne zabezpečuje realizáciu 9 klinických predmetov: Kliniky občianskeho práva, Kliniky obchodného práva, Kliniky pracovného práva, Street Law kliniky, Kliniky daňového práva, Kliniky stavebného práva, Kliniky medicínskeho práva, Stážovej kliniky a Kliniky azylového práva.

Ako doplnila absolventka jedného z klinických predmetov – Street law kliniky Miroslava Kičurová: Klinickým vyučovaním, teda prepojením teoretických vedomostí s praxou, som získala neoceniteľné skúsenosti, ktoré nepochybne či už teraz, alebo po skončení školy využijem. Môžem úprimne povedať, že semester s klinickým predmetom zmenil moje budúce štúdium aj mňa samú.“

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte:

JUDr. Daniela Lamačková, Pracovisko právnych kliník Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach

Email: daniela.lamackova@upjs.sk

Poznámka: Tlačovú správu nájdete archivovanú na www.upjs.sk v časti Verejnosť a média http://www.upjs.sk/verejnost-media/.

Mgr. Mária Hrehová, PhD., tlačový referent a hovorca UPJŠ v Košiciach

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore