Tlačové správy

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach má novú Univerzitnú veterinárnu nemocnicu

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach už od svojho založenia v roku 1949 je prvou a jedinou vysokou školou pre veterinárske vzdelávanie a jednou z dvoch poskytujúcich štúdium farmácie. Celé desaťročia budovania pôvodne Vysokej školy veterinárskej v Košiciach boli naplnené náročnou prácou, lebo ústavy a kliniky novozaloženej školy bolo treba budovať priestorovo, materiálno-technicky i personálne. V týchto dňoch k doterajším pracoviskám UVLF pribudne výnimočný projekt – Univerzitná veterinárna nemocnica, ktorú slávnostne otvoríme v piatok 24. februára 2017 o 10:00 hod. v aule UVLF. Vysokošpecializovaná nemocnica, ktorá je ako jediná na Slovensku vybavená napr. unikátnymi inkubátormi pre malé zvieratá či špeciálnym laminárnym boxom na prípravu liekov pre onkologických pacientov, výrazne prispeje k zlepšeniu kvality výučby našich i zahraničných študentov i dostupnosti služieb pre našich klientov.

 Informácie o projekte

Univerzitná veterinárna nemocnica je súčasťou Medicínskeho univerzitného vedeckého parku v Košiciach (MediPark Košice). Projekt MediPark bol projektom financovaným cez operačný program výskum a vývoj prostredníctvom riadiaceho orgánu MŠVVaŠ SR. Projekt realizovala Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ako hlavný partner a partneri UVLF v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach a Neurobiologický ústav SAV v Košiciach. Strategickým cieľom projektu bolo vybudovanie UVP MediPark ako špičkového národného a medzinárodného centra pre aplikovaný výskum a vývoj a transfer jeho výsledkov do praxe v oblasti medicíny.

Projekt sa začal realizovať v júli 2013, samotná budova Univerzitnej veterinárnej nemocnice bola postavená v priebehu roka 2015. V nasledujúcom období bola budova vybavená zdravotníckou technológiou a ostatným zariadením a vybavením. Celkové náklady na realizáciu stavby, zdravotnícku technológiu, IKT, zariadenie a vybavenie dosiahli výšku takmer 7 miliónov eur. Finančné krytie výstavby bolo realizované v rámci projektu „Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (MediPark Košice), zo zdrojov EÚ – Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF).

UVLF v Košiciach je jedinou vysokou školou pre veterinárske vzdelávanie na Slovensku a jednou z dvoch poskytujúcou štúdium farmácie. Univerzita úspešne prešla nielen národnou akreditáciou, ale v roku 2016 bola zahraničnými odborníkmi z Európskej asociácie inštitúcií pre veterinárne vzdelávanie opäť medzinárodne evalvovaná a dokonca aj akreditovaná, čím sa zaradila medzi 12 TOP európskych veterinárskych vysokých škôl z celkového počtu 96. Veterinárska medicína a farmácia patria medzi tzv. regulované povolania, ktorých štúdium zodpovedá požiadavkám smernice Európskej únie. UVLF v Košiciach spĺňa požadované normy EÚ a diplom vydávaný univerzitou je akceptovaný v krajinách EÚ.

Univerzita má viac ako 2 000 študentov, z toho vyše 250 študentov zo zahraničia, ktorí už od roku 1991 prichádzajú na univerzitu študovať veterinárnu medicínu v anglickom jazyku najmä z Nórska, Švédska,  Írska, Veľkej Británie, Grécka, Cypru, Malty, Islandu, Izraela, Rakúska, Fínska, Francúzska, Kanady, Hongkongu i USA.

Významným výsledkom v oblasti medzinárodnej spolupráce je vytvorenie a podpísanie medzinárodnej zmluvy o spolupráci medzi UVLF v Košiciach a NORD University v Bodø, Nórsko. Vytvorený spoločný bakalársky študijný  program pre získanie spoločného titulu Bachelor degree in Animal Science (bakalár vied o živočíchoch) zodpovedá normám vzdelávacieho výboru EAEVE v zmysle  nariadenia 2005/36. Tento program je prvým spoločným študijným programom, ktorého výučba v anglickom jazyku sa realizuje od akademického roku 2010/2011. Boli sme  prvý na Slovensku, kto akreditoval spoločný študijný program pre pregraduálne štúdium so zahraničnou univerzitou.

UVLF zvyšuje svoju medzinárodnú akceptáciu

Od apríla 2016 sme plnými členmi Európskej asociácie univerzít EUA a  Európskej asociácie farmaceutických fakúlt EAFP.

UVLF v Košiciach sa aktívne zapája a intenzívne rozvíja medzinárodné aktivity v oblasti veterinárskeho vzdelávania z národného i medzinárodného hľadiska. Spolupráca s inými vysokými školami bola doteraz realizovaná v rámci aktívneho členstva univerzity v nasledovných svetových, európskych a národných združeniach: Svetová organizácia veterinárnych lekárov, Európske združenie inštitúcií pre veterinárne vzdelávanie,  Európska výmenná sieť veterinárnych študentov a zamestnancov, Európsko-stredomorská spoločnosť pre ochranu voľne žijúcej fauny, Združenie univerzít vyšehradského regiónu, Združenie univerzít Karpatského regiónu a Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu.

Individuálnymi plnými členmi je aj 15 významných slovenských vysokých škôl. UVLF v Košiciach požiadala o členstvo v januári 2016. Po pozitívnom vyhodnotení všetkých vstupných dokumentov a hlasovaní v rade EUA bolo našej univerzite dňa 6. apríla 2016  udelené plné individuálne členstvo, a takto sa zaradila medzi popredné európske vysoké školy, čím sa pre nás rozširujú možnosti partnerstva a zapájania sa do sietí v oblasti vzdelávania, výskumu a inovácií. Od toho dátumu môže naša univerzita používať logo EUA member.  Viac informácii nájdete na www.eua.be.

Študijný program farmácia je  neoddeliteľnou súčasťou našej univerzity. S cieľom etablovať sa v európskom farmaceutickom školstve bola v tézach kandidátky na rektora a následne v aktualizácii dlhodobého zámeru UVLF v Košiciach v roku 2015 uvedená úloha získať členstvo v Európskej asociácii farmaceutických fakúlt.

Získaním členstva v týchto dvoch významných európskych asociáciách sa naša univerzita môže  realizovať v celoeurópskom meradle, a to nie len v oblasti veterinárnej medicíny, ale  stáva sa aj aktívnym účastníkom celoeurópskeho vzdelávacieho a vedeckého procesu.

PhDr. Ľudmila Kundríková, kancelárka

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

+ 421 915 984 558

ludmila.kundrikova@uvlf.sk
www.uvlf.sk

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore