Tlačové správy

Neverejné zasadnutie pléna Ústavného súdu SR

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 15. februára 2017 rozhodol

1. vo veci vedenej pod sp. zn. ÚS 4/2017

o sťažnosti J. B. za účasti PhDr. M. S., vo veci neústavnosti a nezákonnosti volieb starostu obce Rimavská Seč konaných 5. novembra 2016.

Sťažnosť J. B.  odmieta.

2. vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 41/2015

o návrhu skupiny 66 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky o súlade § 82b ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 140/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, s čl. 39 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky v spojení s čl. 12 ods. 1, 2 a 4 Ústavy Slovenskej republiky.

Návrh skupiny 66 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky  zamieta.

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Ústavný súd Slovenskej republiky.

 Viac informácií Vám môže poskytnúť hovorkyňa Ústavného súdu SR PhDr. Martina Ferencová, PhD.

telefón: 055/7207 295, mobil: +421 918 827 344, e-mail: martina.ferencova@concourt.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore