Tlačové správy

Univerzitná veterinárna nemocnica prepojí prax s výučbou i výskumom

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach je od svojho vzniku v roku 1949 jedinou vysokou školou pre veterinárske vzdelávanie a jednou z dvoch poskytujúcich štúdium farmácie na Slovensku. V týchto dňoch univerzita završuje svoje dlhoročné úsilie budovať moderné študijné prostredie, v ktorom jej viac ako 2 tisíc študentov získava kvalitné vzdelanie vo viacerých odboroch veterinárneho lekárstva a farmácie. Po dnešku k doterajším pracoviskám UVLF pribudne výnimočný projekt – Univerzitná veterinárna nemocnica (UVN).

Podľa slov rektorky UVLF prof. MVDr. Jany Mojžišovej, PhD. je vysokošpecializovaná  nemocnica súčasťou Medicínskeho univerzitného vedeckého parku v Košiciach (MediPark Košice). Ako dodala, tento projekt bol financovaným cez operačný program výskum a vývoj prostredníctvom MŠVVaŠ SR. Ako hlavný partner projekt realizovala Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach a jeho ďalšími partnermi sú Technická univerzita a Neurobiologický ústav SAV v Košiciach. „Strategickým cieľom projektu bolo vybudovanie Univerzitného vedeckého parku MediPark ako špičkového národného a medzinárodného centra pre aplikovaný výskum a vývoj a transfer jeho výsledkov do praxe v oblasti medicíny“, zdôraznila rektorka J. Mojžišová.

Informácie o projekte

Projekt sa začal realizovať v júli 2013, samotná budova nemocnice bola postavená v priebehu roka 2015. V nasledujúcom období bola budova vybavená zdravotníckou technológiou a ostatným zariadením a vybavením. Celkové náklady na realizáciu stavby, zdravotnícku technológiu, IKT, zariadenie a vybavenie dosiahli výšku takmer 7 miliónov eur. Finančné krytie výstavby bolo realizované zo zdrojov EÚ – Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF).

Univerzitná veterinárna nemocnica (UVN) je určená širokej verejnosti, a to nielen na regionálnej, ale aj celoslovenskej úrovni. „Už dnes nás vyhľadávajú aj klienti zo zahraničia najmä kvôli našim špecialistom a  teraz im budeme môcť poskytnúť aj nové  špičkovo vybavené  pracoviská, napr. chirurgické,  oftalmologické či onkologické,“ uviedla prednostka Kliniky malých zvierat UVLF v Košiciach prof. MVDr. Alexandra Trbolová, PhD.

Ako poznamenala, nemocnica bude najmä referenčné pracovisko, to znamená, že súkromní veterinárni lekári do nej budú môcť posielať pacientov, ktorí majú komplikácie alebo si vyžadujú špeciálne operačné zákroky s následnou krátkodobou, prípadne dlhodobou hospitalizáciou a monitoringom pacienta. „Ďalšou možnosťou referovania pacientov do UVN sú pacienti, u ktorých súkromný veterinárny lekár potrebuje pomôcť s ich dodiagnostikovaním. Naša nemocnica bude klientom k dispozícii nonstop, s urgentným príjmom po 18-ej hodine,“ spresnila prednostka.

Nemocnica však nebude len klinické, ale aj výskumné pracovisko. Vďaka prístrojovému vybaveniu sa dajú výsledky klinických vyšetrení použiť na klinický výskum, ktorého výsledky môžeme posunúť aj pre vedeckú spoluprácu v humánnej medicíne s cieľom zlepšiť diagnostické, operačné a terapeutické postupy.  Veľkou pridanou hodnotou tohto pracoviska je, že ako jediné na Slovensku je vybavené napr. unikátnymi inkubátormi pre malé zvieratá či špeciálnym laminárnym boxom na prípravu liekov pre onkologických pacientov, čo výrazne prispeje k zlepšeniu kvality výučby slovenských i zahraničných študentov UVLF a dostupnosti služieb pre klientov.

Ďalšou prednosťou novootvorenej nemocnice je aj jej personálne zabezpečenie. Odborní pracovníci sa úzko špecializujú a viacerí z nich sú členmi  tzv. European College, čo sú združenia veterinárnych lekárov jednotlivých odborov, napr. chirurgia, ortopédia, oftalmológia, onkológia, či stomatológia, ktorí výsledkami svojej klinickej a publikačnej práce patria k špičke a pravidelne  prezentujú výsledky svojej činnosti na medzinárodných kongresoch.

PhDr. Ľudmila Kundríková

kancelárka

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

+ 421 915 984 558

ludmila.kundrikova@uvlf.sk
www.uvlf.sk

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore