Tlačové správy

Študentská vedecká činnosť na košickej veterine má už 60 ročnú tradíciu

Študentská vedecká odborná činnosť (ŠVOČ) na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach zaknihovala zaujímavé jubileum. Dnes sa na jej pôde uskutočnil už 60. ročník Študentskej vedeckej konferencie. Takmer symbolicky výsledky svojej práce na nej predstavilo 61 slovenských i zahraničných študentov UVLF ale aj hostí z Poľska a Írska.

Podľa člena organizačného výboru MVDr. Mariána Prokeša, PhD., historicky prvá študentská vedecká konferencia na vtedajšej Veterinárskej fakulte Vysokej školy poľnohospodárskej sa konala v máji 1955. Pôvodné práce na nej predstavilo 11 študentov. Súčasní študenti spomínanú šesťdesiatku prác dnes prezentovali v piatich sekciách – farmaceutickej, predklinickej, klinickej, sekcie hygieny potravín a prostredia a v rámci sekcie bakalárskeho štúdia.

„Príspevky boli rôznorodé, študenti sa zväčša venovali témam, ktoré súvisia s ich záverečnými – bakalárskymi či diplomovými prácami. Dôležité však je, že cez ŠVOČ dochádza k užšej vzájomnej spolupráci pedagogickej i študentskej časti akademickej obce. Konferencia je istým vyvrcholením ich tímovej spolupráce na verejnosti,“ konštatoval M. Prokeš. Zdôraznil, že jedným z cieľov je, aby študenti mali možnosť, často prvýkrát verejne na vedeckej pôde predstaviť svoju prácu, konfrontovať znalosti i komunikačné zručnosti. Potešiteľné podľa prof. MVDr. Márie Goldovej, PhD., ktorá už dvadsať rokov pôsobí vo funkcii garantky ŠVOČ, je, že v porovnaní s minulosťou je zreteľný nárast kvality prezentačných schopností študentov aj formy príspevkov.

V aktuálnom ročníkom sú mnohé zaujímavé aj z hľadiska ďalšieho výskumu. Napríklad, ktoré sa venujú pôvodcom infekčných chorôb schopných infikovať zvieratá i človeka, alebo celosvetovému problému rezistencie voči antibiotikám. Aj laikov však mohli zaujať príspevky zaoberajúce sa kvalitou kozieho mlieka produkovaného v domácich podmienkach, problémami včelstiev, útulkov a chovných staníc psov na východnom Slovensku, využívaním liečivých rastlín, významom soli v strave predškolákov či účinkom chmeľu na senzorickú kvalitu piva.

Z každej sekcie UVLF finančne ocení tri najlepšie práce, osobitné ocenenia pridajú aj sponzori. Krátke resumé všetkých príspevkov nájdu záujemcovia v zborníku abstraktov a vybrané práce si bude môcť odborná verejnosť prečítať v časopise Folia Veterinaria.

Ako sprievodné podujatie obohatil konferenciu mineralogický klub výstavou minerálov nazvanú Čo sa ukrýva v našich vitrínach. Univerzitná mineralogická zbierka sa nachádza na Ústave biológie, zoológie a rádiobiológie a obsahuje minerály a skameneliny z rôznych kútov sveta. Až do 5. mája zasa v chemickom

pavilóne potrvá dnes sprístupnená výstava cyklu fotografií zo života bocianov tak, ako ich fotoaparátom zachytil profesor Štefan Vilček z katedry epizoológie a parazitológie UVLF.

Viac informácií môže poskytnúť:

MVDr. Marián Prokeš, PhD.

člen organizačného výboru Študentskej vedeckej konferencie UVLF v Košiciach

tel.: +421 905 568 677 marian.prokes@uvlf.sk

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore