Tlačové správy

Medzinárodná konferencia SETHMATH bude venovaná životnému jubileu profesora Leva Bukovského

Od pondelka 9. septembra do piatka 13. septembra 2019 sa uskutoční na pôde Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach podujatie pri príležitosti 80. narodenín profesora Leva Bukovského. Medzinárodná konferencia Teoreticko-množinové metódy v topológii a teórii reálnych funkcií sa bude konať v areáli Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach na Moyzesovej 9 pod záštitou rektora univerzity prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc. Hlavnými organizátormi podujatia sú Prírodovedecká fakulta UPJŠ a Matematický ústav SAV.

„Veľkým impulzom pre zorganizovanie konferencie bol fakt, že v poslednom čase sa ukázalo, že mnoho blízkych zahraničných spolupracovníkov výskumnej skupiny vedenej pánom profesorom ešte vôbec nebolo na Slovensku, prípadne v Košiciach alebo niektorí tu už neboli veľmi dávno. Priestor na nadviazanie spolupráce a upevnenie vzťahov majú účastníci počas spoločenského večera, či výletu na Spiš,“ uviedol jeden z organizátorov konferencie RNDr. Jaroslav Šupina, PhD. z Ústavu matematických vied PF UPJŠ v Košiciach

Profesor Bukovský, ktorého životnému jubileu je venovaná medzinárodná konferencia, je zakladateľom teórie množín na Slovensku. Zaslúžil sa o vznik Katedry matematickej informatiky na PF UPJŠ a bol druhým porevolučným rektorom UPJŠ. Dlhoročne sa venoval aj práci so stredoškolskými matematickými talentmi a je nositeľom viacerých významných ocenení za odborný a spoločenský prínos.

Na konferencii sa zúčastní vyše 70 odborníkov a študentov zo 16 krajín, ktorí budú prezentovať svoje vedecké výsledky. Odborný program tvorí okolo 30 prednášok, v ktorých jednotliví výskumníci počas celého týždňa predstavia výsledky svojho najnovšieho výskumu v oblastiach, kde pán profesor pôsobí.

Súčasťou odborného programu je šesť pozvaných prednášok hostí zo zahraničných pracovísk – konkrétne Aleksander Błaszczyk z Poľska, Thomas Jech z USA, István Juhász z Maďarska, Menachem Magidor z Izraela, Santi Spadaro z Talianska  a Thilo Weinert z Rakúska,“ dodal doc. RNDr. Miroslav Repický, CSc. z Matematického ústavu SAV.

Medzinárodná konferencia je finančne podporená Medzinárodným vyšehradským fondom a interným grantom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Zároveň patrí k sprievodným podujatiam pri príležitosti osláv 60. výročia založenia UPJŠ.

Program konferencie, abstrakty prednášok a zoznam účastníkov je dostupný na https://umv.science.upjs.sk/setmath/.

 

 

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte:

Mgr. Linda Babušík Adamčíková, tlačová referentka a hovorkyňa UPJŠ v Košiciach

 

e-mail: linda.babusik.adamcikova@upjs.sk

tel.: +421 905 385 911

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore