Tlačové správy

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach si pripomína 70. výročie vzniku

Slávnostným zasadnutím akademickej obce si v pondelok 16. septembra 2019 pripomína Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 70. výročie svojho vzniku. V košickom Dome umenia sa pri tejto príležitosti stretli predstavitelia slovenských i zahraničných univerzít, zástupcovia samosprávy, štátnej správy, kultúrneho, spoločenského a hospodárskeho života.

Rektorka UVLF Jana Mojžišová v príhovore pripomenula historické súvislosti, ktoré stáli pri konštituovaní jedinej vysokej školy svojho druhu u nás. Slovensko bolo pred II. svetovou vojnou poľnohospodárskou krajinou, no chýbala adekvátna veterinárna starostlivosť. Slovenskí študenti získavali vzdelanie na českých vysokých školách. Keď ich s nástupom fašizmu v novembri 1938 zavreli, nemohli dokončiť štúdium. Návrh na vytvorenie slovenskej veterinárskej vysokej školy vtedy zlyhal. Vojnové roky vychýlili naše poľnohospodárstvo z optimálnych polôh. Situácia v živočíšnej výrobe bola veľmi komplikovaná. Výrazný pohyb vojsk spôsobil, že chovy zvierat boli ohrozované viacerými nákazami. Hlavne na východe krajiny chýbal priemysel, obyvatelia boli odkázaní na poľnohospodárstvo. Neskôr situáciu komplikovalo zakladanie jednotných roľníckych družstiev, pretože prinieslo nekontrolované premiestňovanie a chaotické sústreďovanie zvierat do spoločných chovov, čím sa nákazová situácia ešte viac skomplikovala. Počty veterinárnych lekárov počas vojny stagnovali, ale úlohy pre túto profesiu narastali.

V tejto zložitej situácii sa našli osvietení politici, ktorí presadili vytvorenie školy na východnom Slovensku. Prvoradý záujem odôvodňovali značnou odlišnosťou tunajších nákazových a chovateľských pomerov. V lete 1949 Povereníctvo školstva, vied a umení vymenovalo profesora MVDr. Jána Hovorku za člena Prípravného výboru pre založenie Vysokej školy zverolekárskej v Košiciach. Zápis do 1. ročníka sa konal 3. októbra 1949 a 12. októbra bol za prvého rektora vymenovaný prof. MVDr. Ján Hovorka. Škola začala svoju činnosť v skromných podmienkach, prakticky bez vybavenia. Získala areál niekdajšej Košickej kráľovskej polepšovne, nápravno-výchovného zariadenia pre mladistvých, ktorý postavili na prelome 19. a 20. storočia. V roku 1952 bola pripojená k Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre, tento stav sa zmenil až na konci roku 1968, keď Národné zhromaždenie schválilo vládny návrh zákona o zriadení Vysokej školy veterinárskej v Brne a v Košiciach. Zákon nadobudol účinnosť 1. septembra 1969. Zmenu názvu na Univerzitu veterinárskeho lekárstva v Košiciach upravil zákon Slovenskej národnej rady z roku 1992. V súvislosti so zavedením nového akreditovaného študijného programu farmácia v akademickom roku 2006/2007 univerzita požiadala o zmenu názvu školy na Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Národná rada schválila tento názov s účinnosťou od 15. januára 2010.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) je jediná vysoká škola na Slovensku, ktorá poskytuje veterinárne vzdelávanie a jedna z dvoch, ktoré poskytujú štúdium farmácie. Už sedem desaťročí spoluvytvára obraz východného Slovenska ako regiónu s kvalitným odborným, vedeckým a pedagogickým zázemím, no zároveň ho úzko a pevne spája s európskym vzdelávacím a výskumným priestorom. Má stabilné miesto v systéme nášho vysokoškolského vzdelávania podarilo sa jej dosiahnuť významný úspech na európskej úrovni. V zložitom a náročnom procese ju medzinárodne uznávané autority zaradili k dovtedy 11 veterinárskym vzdelávacím inštitúciám z celkového počtu 96, so statusom  evalvovaná a akreditovaná. Byť v spoločnosti univerzít vo Viedni, Londýne, Osle, Gente, Kodani, Helsinkách, Budapešti, Bologni, Utrechte, Zürichu/Berne a Nottinghame je veľká česť. Meno univerzity sa dostalo na mapu najlepších veterinárskych škôl v Európe.

Univerzita je unikátna orientáciou na oblasť veterinárskych a farmaceutických vied na všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania – bakalárskom, magisterskom i doktorandskom. Navštevuje ju okolo dvetisíc študentov, z toho viac ako tristo zahraničných, ktorí už viac ako štvrťstoročie majú možnosť  študovať veterinárnu medicínu v anglickom jazyku. Dennou formou sa študujú programy všeobecné veterinárske lekárstvo a hygiena potravín na spojenom 1. a 2. stupni 6-ročného doktorského štúdia, a farmácia na spojenom
1. a 2. stupni 5-ročného magisterského štúdia. Dennú aj externú formu na 1. stupni bakalárskeho štúdia ponúkajú programy kynológia, vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hippoterapii, či bezpečnosť krmív a potravín. Študijný program trh a kvalita potravín je v dennej a externej forme určený pre magisterské štúdium. Na treťom, doktorandskom stupni štúdia, ponúka univerzita 14 akreditovaných programov. Diplom absolventa UVLF je akceptovaný vo všetkých krajinách EÚ.

Širokú škálu vedeckých poznatkov ponúka UVLF nielen odbornej, ale i laickej verejnosti. Najvýraznejším počinom ostatných rokov bolo otvorenie Univerzitnej veterinárnej nemocnice, ktorá prináša osoh všetkým, ktorí si svoj život nevedia predstaviť bez zvierat – či už ide o zvieratá hospodárske a úžitkové, alebo tie, ktoré sú priamymi domácimi spoločníkmi ľudí. Priestormi i technickým vybavením sa môže rovnať s klinikami svetového formátu. Vysoko špecializované služby poskytuje v nepretržitej službe. Klienti tu nájdu chirurgickú, onkologickú, oftalmologickú, internú, infekčnú, traumatologickú, neurologickú, dermatologickú i stomatologickú ambulanciu. Je súčasťou Medicínskeho univerzitného vedeckého parku v Košiciach a je klinickým i výskumným pracoviskom. Výsledkami prispieva k zlepšovaniu diagnostických, operačných a terapeutických postupov aj v humánnej medicíne.

Mgr. Zuzana Bobriková, hovorkyňa

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie

Komenského 73, 041 81 Košice

zuzana.bobrikova@uvlf.sk
+421 917 869 914

www.uvlf.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore