Tlačové správy

Výročné zhromaždenie Vyšehradskej univerzitnej asociácie bude v Košiciach

Výročné zhromaždenie Vyšehradskej univerzitnej asociácie (Visegrad University Association – VUA) sa uskutoční v Košiciach 19. – 20. septembra 2019 v rámci osláv 70. výročia založenia Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach. Zúčastnia sa na ňom reprezentanti 17 univerzít z ôsmich krajín.

Na programe zhromaždenia je prerokovanie výročnej i finančnej správy VUA za minulý rok, predstavenie jej aktivít na obdobie rokov 2019 – 2020 i predstavenie nových členov – Univerzity Kaposvár z Maďarska a Čerkasskej experimentálnej stanice biologických zdrojov pri Národnej akadémii poľnohospodárskych vied Ukrajiny. Na rokovaní odovzdajú aj cenu generálneho tajomníka VUA – Cenu VUA za excelentnosť.

V sprievodnom programe výročného mítingu VUA, sú odborné prednášky so zaujímavou problematikou, ktoré sa uskutočnia vo štvrtok 19. septembra 2019 o 14.45 hod. v posluchárni P1 (Katedra epizootológie a parazitológie). Prednášajúcimi sú vedecko-pedagogickí pracovníci Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Prorektor UVLF Martin Tomko predstaví život v rámci univerzitného kampusu a mimo neho, docentka Alica Kočišová bude hovoriť o vplyve globálnych zmien na šírenie parazitóz v prednáške nazvanej Svet sa mení a docent Branislav Peťko o interdisciplinárnom výskume a inovácii Centra pre aplikovaný výskum.

Vyšehradská univerzitná asociácia (VUA) vznikla ako jedna z hlavných aktivít strategického projektu Udržateľnosť v poľnohospodárstve krajín V4 a spolupracujúcich regiónov (Sustainability in Agrisector of V4 Countries and Cooperating Regions) podporeného Medzinárodným vyšehradským fondom z iniciatívy Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Na ustanovujúcej schôdzi na SPU v Nitre sa v novembri 2011 zúčastnili zástupcovia takmer 40 univerzít z krajín V4 a kooperujúcich regiónov. Úlohou asociácie, ktorej prezidentom je prof. Peter Bielik, je intenzívna spolupráca všetkých členských univerzít v oblasti štúdia, výskumu a vedy. Zámerom asociácie je prepojiť partnerské univerzity s cieľom vytvoriť kvalitné podmienky na vzdelávanie a výskum a iniciovať užšiu spoluprácu krajín Vyšehradskej skupiny a kooperujúcich regiónov.

Asociácia má 43 riadnych a 12 čestných členov z univerzít v Bulharsku, Českej republike, Holandsku, Chorvátsku, Indii, Indonézii, Iraku, Kazachstane, Kirgizsku, Maďarsku, Moldavsku, Nemecku, Poľsku, Rakúsku, Rumunsku, Rusku, Taliansku, Thajsku, Turecku, na Ukrajine a v USA. Slovenskými členmi VUA sú Technická univerzita vo Zvolene,  Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Žilinská univerzita v Žiline.

Asociácia okrem vlastných aktivít vytvára priestor na to, aby sa medzi jej členmi budovali nové iniciatívy. Jednou z nich je napríklad vydávanie spoločného vedeckého časopisu Visegrad Journal on Bioeceonomy and Sustainable Development (Vyšehradský časopis o bioekonómii a trvalo udržateľnom rozvoji) a učebníc, orientovaných na bioekonomiku a trvalo udržateľný rozvoj v krajinách V4 a v okolitých regiónoch. Medzi ďalšie aktivity patrí organizácia podujatí pre študentov, predovšetkým letných škôl a vedeckých konferencii zameraných na trvalo udržateľný agrosektor v krajinách V4 a v susedných regiónoch, do ktorých sa môžu zapojiť všetci členovia asociácie.

Mgr. Zuzana Bobriková, hovorkyňa

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie

Komenského 73, 041 81 Košice

zuzana.bobrikova@uvlf.sk
+421 917 869 914

www.uvlf.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore