Tlačové správy

Medzinárodná konferencia o školstve

„Reflexia slovenského národnostného školstva v Maďarsku v kontexte súčasnosti a ďalších perspektív jeho  fungovania“ – medzinárodná konferencia pod týmto názvom sa uskutoční v utorok 15. októbra 2019 (utorok) od 9. hodiny v budove Promatechu na Watsonovej 47 v Košiciach.

Organizuje ju Spoločenskovedný ústav Centra spoločenských a psychologických vied SAV (SvÚ CSPV SAV) v Košiciach v spolupráci s Výskumným ústavom Slovákov v Maďarsku (VÚSM) so sídlom v Békešskej Čabe. Cieľom podujatia je vytvoriť priestor pre odbornú diskusiu o fungovaní slovenského národnostného školstva v Maďarsku a jeho ďalších perspektívach. Prednesené príspevky sa budú dotýkať viacerých tematických okruhov, či už v teoretickej (pedagogická reflexia ako nástroj kurikula, slovenský národný naratív v dejepise Slovákov v Maďarsku), alebo praktickej rovine (jazykové kompetencie študentov, perspektívy jednojazyčnej školy v Maďarsku).

Pozvanie na konferenciu prijali nielen výskumníci z akademického prostredia, ale do Košíc prídu i odborníci z praxe – ľudia, ktorí sú dennodenne priamo konfrontovaní s problémami slovenských škôl a ktorí majú k slovenskému školstvu v Maďarsku najviac čo povedať. Napríklad Dr. Júlia Marloková, riaditeľka Materskej školy, všeobecnej školy, gymnázia a kolégia s vyučovacím jazykom slovenským v Budapešti; Dr. Anna Istvánová, pedagogička z Katedry slovanských filológií Univerzity Loránda Eötvösa v Budapešti ako aj Dr. Anita Holá vyslaná učiteľka MŠVVaŠ SR na krajanskej škole v Budapešti. Okrem nich sa na podujatí zúčastní i doc. Tünde Tušková, vedúca Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Segedínskej univerzity, keďže práve na tejto univerzite ukončí štúdium väčšina pedagógov vyučujúcich na slovenských školách v Maďarsku.

Konferencia sa uskutoční v rámci projektu VEGA „Reflexia slovenského národnostného školstva v Maďarsku v kontexte súčasnosti a ďalších perspektív jeho fungovania“, ktorý sa tento rok začal riešiť na Spoločenskovednom ústave CSPV SAV a medzinárodného bilaterálneho projektu medzi SvÚ CSPV SAV a VÚSM s názvom „Súčasný stav a fungovanie slovenského národnostného školstva – reflexia pedagógov, reflexia študentov a reflexia rodičov“ .

„Keďže pozícia rodiny sa pri odovzdávaní slovenčiny nasledujúcej generácii v súčasnosti čoraz viac oslabuje, väčší dôraz sa kladie na školstvo. Tým pádom význam a opodstatnenie národnostných škôl sa automaticky prehodnocuje. Preto si Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku vo svojom pracovnom pláne vytýčil za cieľ pokúsiť sa uviesť dôvody pri objasňovaní súčasného stavu slovenského národnostného školstva v Maďarsku,“ objasňuje dôvody, prečo je riešenie školských projektov dôležité, doc. Dr. Tünde Tušková, PhD. z Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku so sídlom v Békešskej Čabe, ktorá je súčasne koordinátorkou za maďarskú stranu.

Cieľom oboch projektov je cez prizmu hodnotenia aktuálnych problémov pedagógmi vymedziť kľúčové oblasti riešenia a charakterizovať požiadavky na zlepšenie kvality fungovania slovenského školstva v Maďarsku. „Začiatkom roku 2019 bol v radoch pedagógov pôsobiacich na slovenských národnostných školách v Maďarsku realizovaný dotazníkový prieskum. Z celkového počtu 146 pedagógov vyučujúcich slovenčinu alebo po slovensky sme vyzbierali 139 dotazníkov. Momentálne dáta spracúvame a prvé výsledky z nich budeme prezentovať na konferencii VÚSM v Békešskej Čabe vo februári 2020.“ tvrdí vedúca projektu VEGA Mgr. Mária Ďurkovská, PhD. zo Spoločenskovedného ústavu CSPV SAV v Košiciach.

M. Ďurkovská súčasne dúfa, že „účastníci konferencie naštartujú vzájomný dialóg, ktorý povedie k efektívnej spolupráci v budúcnosti.“

Závery odbornej konferencie budú následne publikované a distribuované formou elektronického zborníka nielen vedcom a výskumníkom, ale i širokej verejnosti pre účely ďalšej odbornej diskusie a zvyšovania povedomia o slovenských školách v Maďarsku.

Viac informácií o projektoch:

https://www.svusav.sk/project/reflexia-slovenskeho-narodnostneho-skolstva-v-madarsku-v-kontexte-sucasnosti-a-dalsich-perspektiv-jeho-fungovania/

https://www.svusav.sk/project/sucasny-stav-a-fungovanie-slovenskeho-narodnostneho-skolstva-reflexia-pedagogov-reflexia-studentov-a-reflexia-rodicov/

Kontaktná osoba:

Mgr. Mária Ďurkovská, PhD.

durkovska@saske.sk , +421 948 012 383

program_konferencia_školstvo

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore