Tlačové správy

Neverejné zasadnutie pléna Ústavného súdu SR

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedu Ivana Fiačana na neverejnom zasadnutí pléna 13. novembra 2019 rozhodol:

 1. vo veci vedenej pod sp. zn. ÚS 19/2019

Návrh Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na začatie konania o súlade ustanovení § 4 a § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov s čl. 1, čl. 2 ods. 2, čl. 7 ods. 5 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, s čl. 3, čl. 6 ods. 1 a čl. 8 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ako aj s čl. 47, čl. 49 ods. 2, čl. 51, čl. 52 ods. 1 a 3 až 7, čl. 53 a čl. 54 Charty základných práv Európskej únie.

Návrh Najvyššieho súdu Slovenskej republiky  o d m i e t a   ako podaný zjavne neoprávnenou osobou.

2. vo veci vedenej pod sp. zn. ÚS 20/2019

Návrh navrhovateľa A. G. a návrh navrhovateľky – politickej strany Strana tolerancie a spolunažívania, na začatie konania o ústavnosti a zákonnosti volieb starostu obce Žehňa  vo voľbách do orgánov miestnej samosprávy konaných 21. septembra 2019, za účasti S. L., Žehňa.

Návrhy navrhovateľa A. G. a  navrhovateľky – politickej strany Strana tolerancie a spolunažívania  o d m i e t a  ako zjavne neopodstatnené.

 

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Ústavný súd Slovenskej republiky.

Viac informácií Vám môže poskytnúť hovorkyňa Ústavného súdu SR PhDr. Martina Ferencová, PhD.

telefón: 055/7207 295, mobil: +421 918 827 344, e-mail: martina.ferencova@ustavnysud.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore