Tlačové správy

V deň 70. výročia odhalili galériu rektorov Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Pred 70. rokmi bola zákonom č. 1/1950 Sb. n. SNR zo dňa 16. decembra 1949 zriadená Vysoká škola veterinárska v Košiciach, dnešná Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie. Zákon mal účinnosť od študijného roku 1949/1950 a legislatívne tak potvrdil fungovanie jedinej inštitúcie svojho druhu na Slovensku, ktorá zapísala prvých študentov 1. ročníka už 3. októbra 1949. Bolo ich 105, z toho jedna žena. Za prvého rektora bol 12. októbra vymenovaný prof. MVDr. Ján Hovorka, ktorý stál aj na čele prípravného výboru a za mimoriadne krátky čas od 19. júla 1949 s úzkou skupinou spolupracovníkov vybudoval základy fungujúcej inštitúcie.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach si po celý rok sériou podujatí pripomína 70 rokov existencie. V pondelok 16. decembra 2019 odhalili v zasadacej miestnosti rektorátu galériu umeleckých portrétov emeritných rektorov. Obrazy ôsmich rektorov a dekanov (z čias, keď bola škola súčasťou nitrianskej vysokej školy) vytvoril akademický maliar Stanislav Bubán. Na olejomaľbách sú akademik Ján Hovorka (rektor 1949 – 1952), prof. MVDr. Tomáš Gdovin (dekan 1952 – 1959), akademik Jaroslav Otto Vrtiak (dekan 1959 – 1963, rektor 1972 – 1988), prof. MVDr. Ján Lazar (dekan 1963 – 1969, rektor 1969 – 1972), prof. MVDr. František Lešnik, DrSc. (rektor 1988 – 1989), Dr. h. c. prof. MVDr. Dušan Magic, PhD. (rektor 1990 – 1991, 1997 – 2000), Dr. h. c. prof. MVDr. Rudolf Cabadaj, PhD. (rektor 1991 – 1997, 2000 – 2007) a prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD. (rektor 2007 –  2011, 2011 – 2015). Galéria portrétov tak po vzore veľkých európskych univerzít dokumentuje osobnosti, ktoré posúvali túto jedinečnú vzdelávaciu inštitúciu v priebehu siedmich desaťroční.

Vznik univerzity si vyžiadala doba. Povojnová situácia v živočíšnej výrobe bola veľmi komplikovaná. Výrazný pohyb vojsk spôsobil, že chovy zvierat boli ohrozované viacerými nákazami. Pritom na východe krajiny chýbal priemysel, obyvatelia boli odkázaní na poľnohospodárstvo. Neskôr situáciu komplikovalo zakladanie jednotných roľníckych družstiev, pretože prinieslo nekontrolované premiestňovanie a chaotické sústreďovanie zvierat do spoločných chovov, čím sa nákazová situácia ešte viac skomplikovala. Počty veterinárnych lekárov počas vojny stagnovali, ale úlohy pre túto profesiu narastali. „Nákazová situácia bola zvlášť na východe Slovenska veľmi nepriaznivá. Boli tu veľké chovy hospodárskych zvierat a brucelóza či tuberkulóza boli úplne bežnými chorobami. Preto bola potreba veterinárnej služby veľmi akútna,“ vysvetľuje súčasná rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.

Škola začala svoju činnosť v skromných podmienkach, prakticky bez vybavenia. Získala areál niekdajšej Košickej kráľovskej polepšovne, nápravno-výchovného zariadenia pre mladistvých, ktorý postavili na prelome 19. a 20. storočia. V roku 1952 stratila samostatnosť, bola pripojená k Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre. Tento stav sa zmenil až na konci roku 1968, keď Národné zhromaždenie schválilo vládny návrh zákona o zriadení Vysokej školy veterinárskej v Brne a v Košiciach. Zákon nadobudol účinnosť 1. septembra 1969. Zmenu názvu na Univerzitu veterinárskeho lekárstva v Košiciach upravil zákon SNR z roku 1992. V súvislosti so zavedením nového akreditovaného študijného programu v akademickom roku 2006/2007 univerzita požiadala o zmenu názvu školy na Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Národná rada schválila tento názov s účinnosťou od 15. januára 2010.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) je jediná vysoká škola na Slovensku, ktorá poskytuje veterinárne vzdelávanie a jedna z dvoch, ktoré poskytujú štúdium farmácie. úrovni. V zložitom a náročnom procese ju medzinárodne uznávané autority zaradili k dovtedy 11 veterinárskym vzdelávacím inštitúciám z celkového počtu 96, so statusom  evalvovaná a akreditovaná, čím sa dostala medzi najlepšie veterinárske školy v Európe. Univerzita je unikátna orientáciou na oblasť veterinárskych a farmaceutických vied na všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania – bakalárskom, doktorskom a magisterskom, aj doktorandskom. Navštevuje ju okolo dvetisíc študentov, z toho viac ako tristo zahraničných, ktorí už viac ako štvrťstoročie majú možnosť  študovať veterinárnu medicínu v anglickom jazyku. Dennou formou sa študujú programy všeobecné veterinárske lekárstvo a hygiena potravín na spojenom 1. a 2. stupni 6-ročného doktorského štúdia, a farmácia na spojenom 1. a 2. stupni 5-ročného magisterského štúdia. Dennú aj externú formu na 1. stupni bakalárskeho štúdia ponúkajú programy kynológia, vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hippoterapii, či bezpečnosť krmív a potravín. Študijný program trh a kvalita potravín je v dennej a externej forme určený pre magisterské štúdium. Na treťom, doktorandskom stupni štúdia, ponúka univerzita 14 akreditovaných programov. Diplom absolventa UVLF je akceptovaný vo všetkých krajinách EÚ.

Mgr. Zuzana Bobriková, hovorkyňa

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie

Komenského 73, 041 81 Košice

zuzana.bobrikova@uvlf.sk
+421 917 869 914

www.uvlf.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore