Tlačové správy

Neverejné zasadnutie pléna Ústavného súdu SR

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 8. júla 2020 rozhodol:

1. Vo veci vedenej pod sp. zn. ÚS 18/2020:

O návrhu Krajského súdu v Trnave na začatie konania o súlade ustanovenia § 61 ods. 5 písm. b) zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon s čl. 1 ods. 1, čl. 19 ods. 2 a čl. 35 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky takto rozhodol:

Návrh Krajského súdu v Trnave  p r i j í m a  na ďalšie konanie v celom rozsahu.

2. Vo veci vedenej pod sp. zn. ÚS 19/2017:

O návrhu skupiny 35 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky o súlade ustanovení § 11 ods. 7, 8 a 9 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1, čl. 2 ods. 2, čl. 13 ods. 1 písm. a), čl. 20 ods. 1 a 4, čl. 35 ods. 1, čl. 46 ods. 2, čl. 59 ods. 2 a čl. 123 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 1 Dodatkového protokolu  k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a § 3 ods. 2, § 9 ods. 1 písm. b) bodu 1, § 11 ods. 1, § 12 ods. 1 a § 40 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov v spojení s § 2 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov takto rozhodol:

Návrhu skupiny 35 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky    n e v y h o v u j e.

3. Vo veci vedenej pod sp. zn. ÚS 19/2020:

O návrhu Okresného súdu Ružomberok na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky o súlade § 447 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona
č. 404/2004 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov s čl. 12 ods. 1 a čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky
takto rozhodol:

Konanie o návrhu Okresného súdu Ružomberok  z a s t a v u j e.

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Ústavný súd Slovenskej republiky.

 Viac informácií Vám môže poskytnúť hovorkyňa Ústavného súdu SR PhDr. Martina Ferencová, PhD.

telefón: 055/7207 295, mobil: +421 918 827 344, e-mail: martina.ferencova@ustavnysud.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore