Tlačové správy

Tri budovy UVLF v Košiciach majú po rekonštrukcii nižšiu energetickú náročnosť a lepšie podmienky na štúdium a prácu

Akademický rok 2020/2021 sa na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach začal aj vo vynovených priestoroch. Vďaka finančným prostriedkom z Operačného programu Kvalita životného prostredia nasmerovaným do prioritnej osi venovanej energeticky efektívnemu nízkouhlíkovému hospodárstvu, sa podarilo zrealizovať a ukončiť tri projekty, ktorých cieľom je zníženie energetickej náročnosti. Výrazné zásahy sa dotkli pavilónu č. 25 s priľahlými skleníkmi, pavilónu chemických disciplín (č. 35) a pavilónu farmácie (č. 36). Vo všetkých troch budovách bolo cieľom opatrení obnova verejnej infraštruktúry, zabezpečenie energetickej účinnosti a zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov. Univerzite sa zo štrukturálnych fondov podarilo na tieto tri projekty získať nenávratné finančné príspevky spolu vo výške viac ako 2 milióny 522 tisíc eur. Na všetky tri budovy už bolo vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie a riadne sa využívajú.

Areál dnešnej univerzity začali budovať v roku 1903, keď tu uhorské ministerstvo spravodlivosti zriadilo Kráľovskú polepšovňu na prevýchovu odsúdených, zanedbaných i mravne narušených mladistvých. Po vzniku Československej republiky sa polepšovňa vo februári 1919 zmenila na Komenského ústav pre výchovu opustenej mládeže, ktorý sa okrem sociálnej starostlivosti o siroty venoval aj súdom určenej prevýchove mládeže. V roku 1949 tu začala pôsobiť novozriadená Vysoká škola veterinárska. Niektoré pavilóny pribudli, niektoré zmenili svoju tvár, bohatá zeleň a vzácne dreviny však dodnes krášlia univerzitný areál. Pred vyše sto rokmi postavili areál na severnom okraji mesta, dnes je súčasťou širšieho centra. Nezachovala sa však pôvodná výmera areálu kráľovskej polepšovne, predovšetkým z južnej i východnej strany ukrojila výstavba sídliska Mier (1954 – 1958), neskôr výstavba vtedajšieho Helmintologického ústavu SAV (1963), výstavba Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu (1965 – 1966) i Ústavu experimentálnej veterinárnej medicíny (1970).

Z trojice rekonštruovaných budov je najstarší pavilón č. 25. Je sídlom praktickej výučby v rámci študijného programu farmácia. Súčasťou budovy je šesť skleníkov, v ktorých absolvujú odborný výcvik študenti katedry farmaceutickej technológie, farmakognózie a botaniky. V skleníkoch sa pestujú aj priesady, ktoré sa vysádzajú v celom areáli univerzity. Tento objekt patrí medzi najstaršie, budované ešte pre kráľovskú polepšovňu. Podľa archívnych údajov k južnej strane oplotenia areálu pristavali záhradníctvo s bytom záhradníka a skleníkmi po roku 1920. Okrem základného vzdelania totiž dostali chovanci možnosť vyučiť sa až 29 remeslám. Od roku 1925 boli k dispozícii vykurované skleníky a záhradníci, ktorí tu založili prevádzku s vlastnou produkciou okrasných rastlín.

Novšiu budovu farmaceutického pavilónu získala univerzita do svojho majetku v roku 2010. Dovtedy v ňom sídlil Štátny veterinárny a potravinový ústav v Košiciach. Zrekonštruovaných bolo vtedy päť poschodí, na ktorých boli vytvorené cvičebne, laboratóriá, posluchárne aj kancelárske priestory cielene pre potreby farmaceutického vzdelávania. „Táto prvá rekonštrukcia však neriešila energetickú náročnosť a prevádzka budovy bola veľmi drahá. Keďže náš aktuálny projekt spĺňal prísne kritériá Operačného programu Kvalita životného prostredia, z ktorého je možné financovať projekty na zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov, boli sme úspešní a nenávratný finančný príspevok získali. Treba si uvedomiť, že nie každá budova, ktorú v našom areáli máme, takéto kritériá spĺňa, aj keď by rekonštrukciu potrebovala. Výber tých objektov, pre ktoré pripravujeme projektové zámery z konkrétneho operačného programu, je preto veľmi zložitý a ovplyvňuje ho mnoho faktorov, o ktorých verejnosť nevie. My ich však musíme brať do úvahy, ak chceme uspieť,“ hovorí kvestor UVLF Róbert Schréter.

Pavilón chemických disciplín bol donedávna sídlom Výskumného ústavu experimentálnej veterinárnej medicíny. Svedčí o tom doteraz aj plastika pri vstupe z Hlinkovej ulice. V budove sídli Katedra chémie, biochémie a biofyziky.

Vo všetkých troch prípadoch išlo hlavne o zateplenie obvodových stien i striech, odstránenie tepelných mostov, vymieňali sa výplne otvorov. Obnovou prešlo vykurovanie, zdravotechnika či osvetlenie. Súčasťou je nový systém merania, riadenia a regulácie spotreby energie na vykurovanie a ohrev teplej vody. Všetky tri budovy z hľadiska celkovej potreby energie budú po obnove patriť do energetickej triedy A.

Univerzita bola úspešná aj s ďalšími dvoma projektmi v Operačnom programe Kvalita životného prostredia. V areáli univerzity sa aktuálne ukončila realizácia projektu na zníženie energetickej náročnosti pavilónu č. 17, v ktorom sídlia štyri kliniky – klinika malých zvierat, prežúvavcov, ošípaných a koní. Na tento projekt získala UVLF zo štrukturálnych fondov nenávratný finančný príspevok 1 milión 966 tisíc eur. Začiatkom jesene sa začali prvé práce na obnove budovy a modernizácii technického zariadenia pavilónu č. 12, ktorá významne zlepší podmienky pre katedru výživy a chovu zvierat. Schválená výška NFP je 1 milión 290 tisíc eur a práce by mali trvať do leta roku 2022.

Mgr. Zuzana Bobriková, ​hovorkyňa
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie
Komenského 73, 041 81 Košice
zuzana.bobrikova@uvlf.sk
+421 917 869 914
www.uvlf.sk

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore