Tlačové správy

Online Deň otvorených dverí ponúkne všetky informácie o štúdiu na UVLF

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (UVLF) pripravila pre záujemcov o štúdium virtuálny Deň otvorených dverí. Bude v piatok 5. februára 2021. Prostredníctvom online vysielania sa budú môcť dozvedieť všetky informácie, ktoré v minulých rokoch získali pri osobnej návšteve na univerzite. Opatrenia proti šíreniu pandémie koronavírusu zmenili tohtoročnú formu dňa otvorených dverí podobne, ako sa zmenila prezenčná forma výučby na dištančnú.

„Mrzí ma, že nebudem môcť mladých ľudí privítať v našom areáli aj osobne, pretože v minulých rokoch to boli veľmi príjemné stretnutia s uchádzačmi, ale aj ich rodičmi a učiteľmi, či kariérnymi poradcami. Popri informáciách o štúdiu mali veľký ohlas hlavne ukážky práce kynológov, študentských klubov, ale aj možnosť vidieť laboratóriá, kliniky, nemocnicu, živé zvieratá. Osobný zážitok je vždy silnejší, ako ten sprostredkovaný,“ povedala rektorka UVLF Jana Mojžišová. Univerzita virtuálne otvorí svoje brány a predstaví študijné programy, organizáciu štúdia, život študentov aj pestré možnosti mimoškolských aktivít. „Verím, že tí mladí ľudia, ktorí majú radi zvieratá, prírodu, svet, chcú pomáhať živým tvorom, prispieť k zdravému životu na našej planéte, zabezpečovať kvalitné potraviny, starať sa o bezpečnosť ľudí, uľahčovať život zdravotne znevýhodneným, tu nájdu svoje smerovanie a splnia si svoj sen. A verím, že na začiatku nového akademického roka už bude môcť náš areál skutočne ožiť a naplniť sa študentmi. Bez nich je to veľmi zložité aj pre nás, pedagógov.“

Na UVLF sa v novom akademickom roku bude dať študovať v siedmich študijných programoch: všeobecné veterinárske lekárstvo; hygiena potravín; farmácia; kynológia; vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii; bezpečnosť krmív a potravín; trh a kvalita potravín. Veterinárske a farmaceutické vedy sa na UVLF študujú na všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania – bakalárskom, doktorskom a magisterskom, i doktorandskom. UVLF navštevuje okolo dvetisíc študentov, z toho viac ako tristo zahraničných, ktorí majú možnosť študovať v anglickom jazyku. Silnou stránkou univerzity je vysoká úroveň praktickej prípravy a permanentný kontakt so zvieratami nielen na piatich klinikách (koní, prežúvavcov, ošípaných, malých zvierat, vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat), ale aj na školskej farme, v účelovom zariadení pre chov a choroby voľne žijúcej zveri či v jazdeckom areáli. Prax získavajú študenti v centre klinických zručností a vo vlastnej Univerzitnej veterinárnej nemocnici. Škola má vlastné študentské domovy, bohatá je aj ponuka záujmových klubov a športových oddielov.

Na Dni otvorených dverí UVLF sa záujemcovia dozvedia aj to, kedy treba podávať prihlášky, kto musí robiť prijímacie pohovory a kto nie, čo je ich obsahom, čo treba urobiť, aby mali uchádzači dostatok vedomostí. Garanti študijných programov v moderovaných rozhovoroch povedia, čo všetko je obsahom štúdia, ale aj to, aké môže byť v budúcnosti uplatnenie absolventov a ich povolanie. K dispozícii budú aj informácie o tom, ako študenti UVLF trávia voľný čas, čo všetko môžu využívať, kde sú ubytovaní a kde sa chodia stravovať.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) je jediná vysoká škola na Slovensku, ktorá poskytuje veterinárne vzdelávanie a jedna z dvoch, ktoré poskytujú štúdium farmácie. Má stabilné miesto v systéme nášho vysokoškolského vzdelávania, podarilo sa jej dosiahnuť významný úspech na európskej úrovni. Už sedem desaťročí UVLF spoluvytvára obraz východného Slovenska ako regiónu s kvalitným odborným, vedeckým a pedagogickým zázemím, no zároveň ho úzko a pevne spája s európskym vzdelávacím a výskumným priestorom. Širokú škálu vedeckých poznatkov ponúka nielen odbornej, ale i laickej verejnosti. Najvýraznejším počinom ostatných rokov bolo otvorenie Univerzitnej veterinárnej nemocnice, ktorá prináša osoh všetkým, ktorí si svoj život nevedia predstaviť bez zvierat – či už ide o zvieratá hospodárske a úžitkové, alebo tie, ktoré sú priamymi domácimi spoločníkmi ľudí. Priestormi i technickým vybavením sa môže rovnať s klinikami svetového formátu. Vysoko špecializované služby poskytuje v nepretržitej službe. Klienti tu nájdu chirurgickú, onkologickú, oftalmologickú, internú, infekčnú, traumatologickú, neurologickú, dermatologickú i stomatologickú ambulanciu. Je súčasťou Medicínskeho univerzitného vedeckého parku v Košiciach a je klinickým i výskumným pracoviskom. Výsledkami prispieva k zlepšovaniu diagnostických, operačných a terapeutických postupov aj v humánnej medicíne.

Mgr. Zuzana Bobriková, hovorkyňa
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Komenského 73, 041 81 Košice

+421 917 86 99 14

zuzana.bobrikova@uvlf.sk

www.uvlf.sk

 

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore