Tlačové správy

Roboty pomôžu pri rehabilitácii po cievnej mozgovej príhode

Hlavným cieľom projektu „Robot-Assisted Rehabilitation“ – RaRe (SKHU/1902/4.1/093) je posilnenie cezhraničnej spolupráce medzi inštitúciami dotknutých regiónov, rozšírenie ich aktivít (výskum a vývoj) na zavedenie podpornej robotickej terapie, resp. jej rozšírenie aj na liečenie pacientov trpiacich inými mozgovými poškodeniami. Projekt je realizovaný prostredníctvom podpory z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, pre ktorý bolo schválených 399 922,00 €, vrátane finančného príspevku z EFRR pre UPJŠ vo výške 149 344,15 €. Obdobie implementácie schváleného projektu trvá od 1. októbra 2020 do 30. septembra 2022. Inštitúcie zapojené do projektu – Národné lekársko-rehabilitačné zariadenie v Budapešti a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ako vedúci partner – začali svoju spoluprácu v roku 2014 vo forme vedeckých stretnutí organizovaných v Budapešti a Košiciach a v rámci projektu plánujú svoj cieľ dosiahnuť zvýšením aktivity prenosu znalostí medzi zapojenými inštitúciami s cieľom prekonať existujúce regionálne rozdiely v oblasti výskumu a vývoja v zdravotníctve.

„Náhle cievne mozgové príhody (CMP) sú treťou najčastejšou príčinou úmrtia a invalidizácie v priemyselne vyspelých krajinách (po kardiovaskulárnych a onkologických ochoreniach. Na základe celosvetových skúseností najúčinnejším prostriedkom k znižovaniu nepriaznivých následkov CMP je skvalitnenie sekundárnej, terciárnej prevencie a následnej zdravotnej starostlivosti,“ uviedol vedúci projektu doc. MUDr. Peter Takáč, PhD. z Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Analýza štúdií hodnotiacich prínos rehabilitačných pracovísk dospela k záveru, že takto organizovaná zdravotná starostlivosť je schopná znížiť úmrtnosť na CMP, skracuje dobu hospitalizácie o 25% a zvyšuje počet pacientov schopných následnej domácej starostlivosti. Taktiež je týmto spôsobom možné dosiahnuť úspory na liečbu akútnych prípadov. Robotika, ako perspektívny prostriedok účinnej liečby mozgovej mŕtvice a iných poškodení mozgu, si našla svoje uplatnenie v západoeurópskych štátoch, ktoré už zaviedli túto inovatívnu technológiu, zatiaľ čo v rámci východoeurópskych štátov táto doplnková liečba zatiaľ absentuje.

Ako hlavný projektový výstup sa pre Národné lekársko-rehabilitačné zariadenie v Budapešti stáva dostupným prístroj podporujúci obnovenie motorických funkcií horných končatín, ako aj mobilný robotický odľahčovací systém podpory chôdze a rovnováhy. Aj slovenský partner, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,  plánuje zaobstaranie prístroja podporujúceho obnovenie pohyblivosti horných končatín, ktoré doplní o prístroj podporujúci obnovenie funkcií dolných končatín.

Prístroje fungujú na základe terapeutického softvéru, ktorého programy slúžia na zapájanie pacienta a stupňovanie účinnosti terapie. Ich najväčšou výhodou je, zber údajov, čím poskytujú informácie o dosiahnutých výsledkoch liečby. Týmto spôsobom prispievajú k vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti univerzít či podporujú spoluprácu s rehabilitačnými centrami. V záujme realizácie projektového cieľa, sa odovzdávanie poznatkov uskutoční v rámci plánovaných workshopov, konferencie a publikácie.

Obsah tejto tlačovej správy nemusí odzrkadľovať oficiálne stanovisko Európskej únie. (Bližšie informácie ohľadom programu nájdete na nasledovnej webovej stránke: www.skhu.eu.)

Mgr. Tomáš Zavatčan, PhD., tlačový referent a hovorca UPJŠ

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte:

doc. MUDr. Peter Takáč, PhD.

e-mail: peter.takac@upjs.sk

tel.: +421 55 234 3476

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore