Tlačové správy

Veterinárna sestra je reakciou na požiadavky ambulancií

Vysoké školy v tomto roku začínajú ponúkať nové študijné programy akreditované Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo (SAAVŠ) podľa nových európskych pravidiel. Na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (UVLF) budú vďaka tomu v novom akademickom roku 2022/23 otvorené dva nové študijné programy „Veterinárna sestra“ a „Pohoda a ochrana zvierat“. Vznikli ako reakcia na požiadavky trhu práce v odboroch súvisiacich s veterinárnou praxou.

Bakalársky študijný program „Veterinárna sestra“ sa bude dať študovať v trojročnej dennej forme v slovenskom aj anglickom jazyku alebo v štvorročnej externej forme v slovenskom jazyku. Je cielene zameraný na výchovu vysokoškolsky vzdelaných odborníkov, ktorých ťažisko výkonu povolania bude v ambulantnej praxi. „Požiadavka na vytvorenie tohto študijného programu prišla z veterinárnej praxe, od Komory veterinárnych lekárov SR a zo súkromných ambulancií, v ktorých potrebujú kvalifikovaný personál nielen s kompetenciami absolventov stredných odborných škôl, ale aj s vyšším vzdelaním. Tak, aby sa veterinárny lekár mohol naplno venovať diagnostike, terapii a ďalšiu odbornú prácu zvládla kvalifikovaná veterinárna sestra. Doteraz musel všetko robiť lekár, čo je pre ambulanciu nerentabilné a časovo obmedzujúce,“ vysvetlila garantka študijného programu prof. MVDr. Alexandra Trbolová, PhD.

Štúdium bude zamerané na získanie vedomostí z oblasti veterinárnej starostlivosti o spoločenské zvieratá, základných princípov ich chovu, veterinárneho ošetrovateľstva, laboratórnej diagnostiky, patologických zmien, nádorových ochorení, vývojových anomálií a porúch imunity. Absolvent získa znalosti o vyšetrovacích diagnostických metódach, základné poznatky o parazitárnych a infekčných chorobách spoločenských zvierat, ale zvládne aj manažment veterinárnej recepcie a prvého kontaktu s pacientom a klientom. Dozvie sa tiež o základných technikách rehabilitácie a fyzioterapie, o manažmente starostlivosti o hendikepované, opustené a zoo zvieratám, či starostlivosti o hospitalizovaného pacienta.

„Predpokladáme, že absolventi tohto študijného programu si uplatnenie nájdu bez väčších problémov. Už teraz nám avizujú záujem zo súkromných ambulancií, ktorých zamestnanci by si chceli zvýšiť kvalifikáciu v externej forme. Absolventi tohto programu môžu pôsobiť ako asistenti veterinárnej praxe, ale aj v organizáciách na ochranu zvierat, ako pracovníci pre charitu zvierat v útulkoch a karanténnych staniciach. Záujem o nich môže byť aj ako o odborníkov na výživu zvierat, v oblasti fyzioterapie a rehabilitácie zvierat, trénerov pre spoločenské zvieratá, záchranárov, poradcov v chove zvierat a v zoologických záhradách,“ dodáva Alexandra Trbolová. Podobný študijný program otvorila Česká zemědělská univerzita v Prahe a prorektorka pre klinickú činnosť a styk s praxou UVLF predpokladá, že obidve univerzity budú spolupracovať, vymieňať si skúsenosti, ale aj študentov a pedagógov.

Magisterský študijný program „Pohoda a ochrana zvierat“ poskytne druhý stupeň vysokoškolského vzdelania. Bude vyučovať v slovenskom jazyku. „Vo svete sa kladie stále väčší dôraz na tzv. welfare zvierat. Tento výraz sa dá preložiť ako pohoda, alebo dobré životné podmienky a predstavuje, ako sú napĺňané životné potreby zvierat. Pri welfare ide o fyzickú aj psychickú rovnováhu organizmu zvieraťa. To znamená, že každé by malo byť zdravé, odpočinuté, nasýtené, napojené a bez zranení, ale mali by byť naplnené aj jeho psychické potreby, ako je potreba kontaktu s inými zvieratami, kontakt matky s mláďaťom, možnosť hry, či už ide o zvieratá produkčné, spoločenské, chránené alebo iné. Len tak sa môže napĺňať koncept jedného spoločného zdravia ľudí, zvierat a životného prostredia,“ vysvetľuje garantka študijného programu prof. MVDr. Jana Kottferová, PhD.

Zlepšovaním pohody zvierat je možné pozitívne ovplyvniť nielen zdravotný stav zvierat, ale aj kvalitu produktu. To sa následne prejavuje na kvalite potravín, ich bezpečnosti a v konečnom dôsledku na zdraví konzumenta – človeka. Preto je veľmi podstatné riešiť problém pohody zvierat aj z pohľadu kvality potravinového reťazca. Mal by sa začínať záujmom verejnosti a smerovať k zlepšeniu pohody zvierat a ku kvalitným produktom. Podobne je to aj so zvieratami, ktoré človek využíva na prácu, terapie, či výskum. Platí to aj pre zvieracích domácich miláčikov. Kvalitné služby poskytnú len zvieratá, o ktoré je dobre postarané. Magisterský študijný program zameraný na pohodu a ochranu zvierat umožní získať hlbšie vedomosti všetkým študentom – bakalárom, ktorí sa o takúto problematiku zaujímajú. Predpokladáme, že to budú naši absolventi programov kynológia, či vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hippoterapii, ale aj absolventi bakalárskych programov na iných univerzitách.

„Študenti získajú množstvo vedomosti o správaní sa zvierat. Ich úlohou bude zvládnuť teoretické vedomosti z oblasti správania, prípadne porúch správania zvierat, chovu zvierat, ale aj ochrany životného prostredia súvisiace s chovom zvierat. Získajú poznatky o manažmente zdravia v chovoch zvierat, aj pri produkcii potravín. Ako výberové predmety si môžu zvoliť predmety týkajúce sa fyzioterapie a rehabilitácie zvierat, čo im umožní špecializovať sa aj na túto oblasť. Zároveň získajú prehľad o právnych predpisoch upravujúcich chov a držbu farmových, spoločenských, divo žijúcich zvierat, či zvierat využívaných na experimentálne účely, ktoré sú zamerané na ich ochranu a pohodu,“ dodáva Jana Kottferová.

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVŠ) akreditovala na žiadosť 16 vysokých škôl spolu 74 nových študijných programov v 40 odboroch vo všetkých troch stupňoch vzdelávania.

Mgr. Zuzana Bobriková, ​hovorkyňa
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie
Komenského 73, 041 81 Košice
zuzana.bobrikova@uvlf.sk
+421 917 869 914
www.uvlf.sk

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore