Tlačové správy

Rektor Peter Kónya obhájil svoj post – Prešovskú univerzitu povedie ďalšie štyri roky

V súlade s novým zákonom o vysokých školách bol za rektora Prešovskej univerzity (PU) v Prešove právoplatne zvolený profesor Peter Kónya. Univerzitu tak povedie ďalšie funkčné obdobie.

V súlade so Zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách § 10 ods.3 sa dňa 24. októbra na pôde Prešovskej univerzity uskutočnilo volebné zhromaždenie, na ktorom sa historicky prvýkrát stretli členovia Akademického senátu PU a Správnej rady PU. Na uvedenom volebnom zhromaždení došlo k vypočutiu kandidáta na rektora PU prof. Petra Kónyu, ktorý predstavil svoj strategický zámer, pričom priblížil súčasné postavenie univerzity, jej silné a slabé stránky a neopomenul ani jej ohrozenia. „Hlavné ohrozenia pre univerzitu predstavuje v súčasnosti vonkajšie prostredie a jeho ťažko predvídateľné zmeny. S krokmi zameranými proti vysokým školám úzko súvisí prebiehajúce znižovanie dotácie zo štátneho rozpočtu pre verejné vysoké školy. Doterajšie zníženie dotácie o 54 miliónov eur pre Prešovskú univerzitu znamená stratu takmer 4 miliónov eur, čo už vážne ohrozuje jej riadny chod. Ďalšie avizované zníženie dotácie na budúci rok by už mohlo ohroziť uskutočňovanie študijných programov, ako aj vedu a výskum na univerzite,“ zdôraznil Kónya. Za významné ohrozenie považuje taktiež súčasnú energetickú krízu s očakávaným mnohonásobným zvýšením cien energií.

V rámci vypočutia pred volebným zhromaždením predstavil Peter Kónya aj návrh rozvoja  univerzity v oblasti vzdelávania, vedy, výskumu, rozvoja a vonkajších vzťahov. „V oblasti vzdelávania je potrebné v prvom rade obhájiť všetky, alebo aspoň veľkú väčšinu z 205 študijných programov, ktoré sa stanú na konci roka predmetom posudzovania. Po úspešnej akreditácii bude potrebné uvažovať o možných nových študijných programoch a záujem by sa mal orientovať najmä na prakticky orientované študijné programy v oblasti prírodných, humanitných aj spoločenských vied,“ uviedol Kónya. V oblasti vedy a výskumu by sa mala univerzita podľa neho sústrediť na posilnenie svojej medzinárodnej pozície a v nasledujúcich rokoch by mala byť doplnená sieť spolupracujúcich zahraničných vysokých škôl a nadviazaná spolupráca s ďalšími, najmä stredo- a západoeurópskymi partnermi. „Z objektov univerzity by mala byť prioritou budova VŠA, ako jej najväčší a energeticky najnáročnejší objekt. Po v súčasnosti prebiehajúcom vypracovávaní projektov dokumentácie bude nutné nájsť prostriedky na zateplenie a komplexnú rekonštrukciu budovy,“ pokračoval Kónya. Zároveň doplnil, že potrebné bude rozšíriť aj budovu Fakulty zdravotníckych odborov či získať nové ubytovacie kapacity pre študentov, ktoré sú dlhodobo nepostačujúce.

Po skončení verejného vypočutia kandidáta následne pristúpilo volebné zhromaždenie k voľbe kandidáta na rektora tajným hlasovaním, ktoré za rektora Prešovskej univerzity zvolilo prof. Petra Kónyu. „Chcem sa úprimne poďakovať volebnému zhromaždeniu, že mi vyslovilo jasnú podporu a zároveň vysloviť svoje presvedčenie a sľub, že v nasledujúcom období vašu dôveru opäť nesklamem. Beriem to ako ocenenie môjho doterajšieho pôsobenia na poste rektora Prešovskej univerzity, ako ohodnotenie toho, ako naša univerzita vyzerá a o čo sa za posledné roky úspešne snaží, a to aj napriek tomu, že situácia veľakrát nie je priaznivo naklonená akademickému prostrediu,“ povedal rektor Kónya po zvolení.

Dr.h.c. prof. PhDr.. Peter Kónya, PhD. sa narodil 20.augusta 1966 v Prešove. V súčasnosti zastáva funkciu rektora PU, pôsobil taktiež ako prorektor pre vedu, výskum a akreditáciu PU a zároveň je od roku 2010 riaditeľ Centra excelentnosti socio-historického a kultúrno-historického výskumu PU.

Na svojom konte ma množstvo publikačných jednotiek, je autorom 4 vedeckých monografii vydaných v zahraničí,  44 vedeckých monografií vydaných v domácich vydavateľstvách a autor desiatok vedeckých prác v  domácich karentovaných časopisoch, či množstva vedeckých prác v zahraničných a v domácich recenzovaných zborníkoch.

Zúčastnil sa šiestich zahraničných pobytov na univerzitách v Rakúsku a v Nemecku, vystupoval na domácich a zahraničných konferenciách s vyžiadanými prednáškami, ktoré boli následne publikované. Je členom vedeckých rád, nielen na fakultách PU, ale aj na ôsmych slovenských univerzitách, dvoch univerzitách v Maďarsku a taktiež na Karlovej univerzite v Prahe. Prof. Kónya je zodpovedným riešiteľom viacerých domácich a zahraničných výskumných projektov a zároveň nositeľom viacerých významných ocenení doma aj v zahraničí. Je členom 11 redakčných a vedeckých radách časopisov nielen na Slovensku, ale aj v Poľsku, Maďarsku a v Česku.

Mgr. Anna Polačková, PhD., hovorkyňa Prešovskej univerzity v Prešove

Telefón: +421 51 75 63 128

Mobil: +421 948 186 969

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore