Tlačové správy

Štvrtý ročník vedeckej školy SFEL 2022 opäť v prezenčnej forme

Vedecká škola SFEL 2022 sa po dvojročnej pandemickej prestávke uskutoční opäť prezenčne v príjemnom prostredí hotela Sorea Máj v Liptovskom Jáne v dňoch  06. 11. – 10. 11. 2022.

Škola užívateľov XFEL a synchrotrónového žiarenia 2022 (School of XFEL and Synchrotron Radiation Users  2022, ďalej len SFEL 2022) je podujatie zamerané na podporu vedeckej komunity užívajúcej zdroje fotónov a neutrónov  pre výskumné projekty slovenských vedcov, propagáciu zariadenia XFEL v slovenskej vedeckej komunite a zároveň výchovu budúcich užívateľov XFEL. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ), Ústav fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty (ÚFV PF UPJŠ) a Centrum celoživotného vzdelávania a podpory projektov (CCVaPP) sú dlhoročnými organizátormi niekoľkých predchádzajúcich úspešných ročníkov SFEL a Zimnej školy synchrotrónového žiarenia.

Ani tento ročník nebude výnimkou a vedeckú školu SFEL 2022 na základe súhlasu troch hlavných spoluorganizátorov, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) a jeho Sekcie vedy a techniky (SVT), Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) a European X-Ray Free-Electron Laser Facility GmbH (European XFEL GmbH), realizačne pripravuje UPJŠ v Košiciach. Uvedené inštitúcie  sa rozhodli finančne podporiť účasť slovenských i zahraničných študentov, doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na SFEL 2022. Propagáciu podujatia zabezpečuje okrem samotných organizátorov aj Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (CVTI SR).

Vedecký program školy bude zameraný na oboznámenie sa s vybranými experimentálnymi technikami, ktoré využívajú významné zdroje synchrotrónového a neutrónového žiarenia, formou plenárnych prednášok, kratších ústnych referátov a príspevkov v kategórii Poster, v ktorej bude zároveň prebiehať súťaž o najhodnotnejší príspevok doktoranda. Rokovacím jazykom vedeckej školy bude výhradne anglický jazyk. Z podujatia bude vydaný aj zborník abstraktov.

V rámci programu odznejú prednášky nielen špičkových vedeckých riaditeľov XFEL, ale aj užívateľov zdrojov neutrónov v ILL Grenoble,  JINR Dubna, BNC Budapešť, CV Řež, zdrojov synchrotrónového žiarenia ako ESRF Grenoble, Max IV Lab of Lund University, Diamond light Source Ltd, Solaris Krakow, DESY Hamburg a ďalších. Priestor na prezentovanie svojich skúseností bude poskytnutý aj slovenským vedcom, ktorí odborne participujú na metodikách XFEL, synchrotrónových a neutrónových zdrojoch.

SFEL 2022 sa zúčastní približne 100 účastníkov z 10 krajín. Programový výbor plánuje udeliť viac ako 70 účastníckych grantov zo zdrojov poskytnutých European XFEL, MŠVVaŠ SR a MH SR.  Vzhľadom na kvalitné obsadenie zahraničných i slovenských prednášateľov je reálny predpoklad, že SFEL 2022 v budúcnosti pomôže slovenskej vedeckej komunite úspešne sa uchádzať o projekty na týchto špičkových  zariadeniach. Škola tradične vytvorí priestor pre dialóg o spolupráci na vedeckých  projektoch.

„Po prvýkrát bude priestor vytvorený aj pre prezentáciu moderných laboratórnych röntgenových zariadení. Zvýšená pozornosť bude venovaná neutrónovému rozptylu, zobrazovacím technikám, biologickým a materiálovým aplikáciám. Renomovaní zahraniční a domáci experti sa podelia o svoje skúsenosti a poznatky s účastníkmi SFEL 2022 prostredníctvom vyše 40 vedeckých príspevkov a viac ako 15 príspevkov vo forme posterov. Touto cestou pozývame všetkých potenciálnych užívateľov a záujemcov o podujatie k aktívnej účasti,“ informuje a srdečne pozýva rektor UPJŠ v Košiciach a organizátor podujatia prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

European X-Ray Free Electron Laser v Hamburgu (European XFEL), najvýkonnejší röntgenový laser na svete, takmer po 10 rokoch výstavby medzinárodným konzorciom 11 členských krajín je od 1. septembra 2017 v skúšobnej prevádzke aj za účasti slovenských vedcov. MŠVVaŠ SR na základe poverenia vlády SR vystupuje ako akcionár v European XFEL GmbH, medzinárodnej obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným podľa nemeckého právneho poriadku.

Mgr. Laura Hoľanová

Tlačový referent a hovorca UPJŠ v Košiciach

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore