Tlačové správy

VVS, a.s.: „20 rokov sme tu pre Vás“

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (VVS, a.s.) je najväčšou spoločnosťou v oblasti zásobovania pitnou vodou, odvádzania odpadových vôd a ich následného čistenia v Slovenskej republike. Spoločnosť, ktorej akcionármi sú mestá a obce, prevádzkuje najrozsiahlejšiu vodárenskú sieť v našej krajine a  zároveň patrí k najväčším zamestnávateľom na Východnom Slovensku. Tento rok si pripomína 20. výročie svojho vzniku.

V roku 2003 vznikli transformáciou zo štátnych podnikov vodárenské spoločnosti, čím sa začala  písať novodobá história vodárenstva na Slovensku. V období prvých rokov nového milénia vznikali nové, mladé akciové spoločnosti, ktorých prioritou od samého začiatku bolo zabezpečovanie nepretržitého zásobovania pitnou vodou a odkanalizovania obyvateľov celého Slovenska, pričom vo svojej činnosti vychádzali  z dlhodobej tradície štátnych podnikov. VVS, a.s. prebrala väčšiu časť vodárenského systému východoslovenského kraja, vrátane vodohospodárskych objektov a začala naplno pracovať na dobudovaní rozostavaných stavieb vodovodných i kanalizačných sietí a zariadení. Od prvého napĺňala zámery, strategických cieľov a úloh vodného hospodárstva. Zároveň zaviedla organizačné zmeny a novú organizačnú štruktúru.

VVS, a.s. sa v mnohých smeroch prepracovala na pozíciu lídra medzi vodárenskými spoločnosťami na Slovensku. V priebehu 20-tich rokov narástol jej majetok štvornásobne, čo bolo zásluhou investičných akcií, najmä eurofondových. „Spoločnosť sa zamerala na rekonštrukciu, ale aj na výstavbu nových vodovodných a kanalizačných radov a čistiarní odpadových vôd. Ku dnešnému dňu úspešne zrealizovala a spustila do prevádzky 27 vodohospodárskych projektov financovaných z prostriedkov EU a štátneho rozpočtu, ktoré významným spôsobom pomohli ochrániť  životné prostredie, skvalitnili život občanov v našom regióne a zároveň pomohli zabezpečiť udržateľný rozvoj regiónu,“ hovorí Ing. Róbert Hézsely, investičný riaditeľ VVS, a.s.. S rozširovaním vodárenskej infraštruktúry súvisí aj narastajúca krivka napojenosti obyvateľstva na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu.

Technologický vývoj pomáha k dosahovaniu cieľov

VVS, a.s. počas 20 rokov svojej doterajšej existencie výrazne napredovala v rôznych smeroch. Automatizácia a elektronizácia spoločnosti priniesla skvalitnenie práce zamestnancov a služieb poskytovaných zákazníkom. Rekonštrukcie priestorov, modernizácia vybavenia, nové technológie, obnovy vozového a strojového parku.

Na životnom prostredí a kvalite dodávanej vody záleží

Uvedomujúc si svoju spoločenskú zodpovednosť, VVS, a.s. svoju činnosť podriaďuje ochrane životného prostredia. Jedným z mnohých dôkazov je napríklad aj úspešný projekt Čisté obce, ktorý realizuje VVS, a.s. v lokalitách, kde nie je možnosť napojiť sa na verejnú kanalizáciu. Zďaleka to ale nie je jediná aktivita spoločnosti, ktorou chce deklarovať jednu z jej základných priorít. Aj výroba a distribúcia pitnej vody vo VVS, a.s. podlieha na všetkých stupňoch systematickej a veľmi prísnej kontrole v zmysle príslušných právnych predpisov. Jej kvalita je sledovaná od vodárenského zdroja, počas jej akumulácie, úpravy a dopravy až k odberateľovi.

Zamestnanci – základný pilier úspešnej spoločnosti

VVS, a.s. zamestnáva aktuálne 2056 zamestnancov vo svojich 9 závodoch a na generálnom riaditeľstve. Zo spomínaného počtu zamestnancov je približne 1300 robotníkov a 700 technicko-hospodárskych zamestnancov. „Zamestnanec, to je srdce našej vodárenskej spoločnosti. VVS, a.s. sa snaží zabezpečovať im stabilné pracovné miesta s motivujúcou mzdovou a sociálnou politikou a podporovať ich odborné vzdelávanie. Pracujeme na zlepšovaní kvality života zamestnancov, ako aj ich sociálnej istoty a s tým súvisiacim vytváraním produktívnejšieho prostredia a budovaním lojality,“ uvádza generálny riaditeľ a predseda predstavenstva VVS, a.s., Ing. Stanislav Prcúch.

VVS, a.s vychádza v ústrety svojim zákazníkom

Analýza spotrebiteľskej spokojnosti jednoznačne ukázala, že zákazníci hodnotia VVS, a. s. ako transparentnú spoločnosť. VVS, a.s. od svojho vzniku nepretržite pracuje na rozširovaní svojich služieb, kde sa v centre záujmu nachádzajú práve spokojní zákazníci. O svojich zákazníkov sa spoločnosť stará v desiatich zákazníckych centrách a jednom Call centre. Zároveň napĺňa ambíciu prispôsobiť sa dobe a prenášať zákaznícke požiadavky stále viac do online priestoru, vďaka ktorému zákazníci získajú potrebné údaje z pohodlia svojho domova a nadobúdajú tak neustále vyšší užívateľský komfort. K dispozícii sú im E-služby, vynovené webové sídlo spoločnosti, elektronická certifikácia produktov, či podstránka pre dodávateľov, diaľkové odpočty a mnohé ďalšie služby. Aktuálne informácie získavajú zákazníci aj prostredníctvom sociálnych sietí ako Facebook, či Instagram.

VVS, a.s. oslavuje svoje 20. narodeniny, darček ale dostanú jej zákazníci

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. si pre svojich zákazníkov aktuálne pripravila niekoľko zaujímavých aktivít. Prvou z nich je Generálny pardón.

Generálny pardón ponúka VVS, a.s. odberateľom, ktorí neplatia za odber vody alebo za odvádzanie odpadových vôd a nemajú s VVS, a.s. uzatvorený zmluvný vzťah na odber vody alebo jej odvádzanie do kanalizácie. Znamená to, že ak sa v čase od 18. mája do 18. júna tohto roku fyzické alebo právnické osoby prihlásia v zákazníckych centrách vodární, nebude im spätne účtovaná škoda, ktorá doteraz spoločnosti vznikla neoprávneným odberom alebo odvádzaním. S takýmito odberateľmi uzatvoríme zmluvný vzťah odo dňa prihlásenia. Po 18.6. už začne VVS, a.s. v spolupráci s primátormi miest a starostami obcí kontrolovať napojenie na dodávku pitnej vody, ako i spôsob likvidácie odpadových vôd z jednotlivých nehnuteľností. Čierneho odberateľa, ktorý sa do spomínaného termínu ukončenia generálneho pardonu neprihlási sám, posúdime ako neoprávneného odberateľa so všetkými dôsledkami, ktoré z toho vyplývajú.

Druhou aktivitou, ktorú VVS, a.s. pripravila pre občanov, je bezplatná analýza vody z domových studní v ukazovateli dusičnany. Pri príležitosti 20. výročia VVS, a.s. budú mať obyvatelia, ktorí nie sú napojení na verejný vodovod, už druhý raz v tomto roku opäť možnosť preveriť si kvalitu vody z domových studní v ukazovateli dusičnany v termíne 1. a 2. júna 2023. Túto službu ponúka spoločnosť už 14 rokov a z roka na rok ju využíva stále viac zákazníkov. Rozbory budú vykonávané vo všetkých zákazníckych centrách príslušných závodov spoločnosti v čase od 8:00 hod. do13:00 hod. Na rozbor stačí doručiť minimálne 3dcl vody zo studne odobratej v ten istý deň a v čistej sklenenej alebo plastovej fľaši. Výsledky analýzy budú záujemcom oznámené hneď na mieste. Jedna osoba môže na analýzu priniesť maximálne 3 vzorky.

Do tretice je pripravená možnosť pre fyzické osoby, ktoré sú odberateľmi VVS, a.s., ale doposiaľ nevyužívajú E-služby vodárne. Prví traja, ktorí sa  zaregistrujú do E-služieb v termíne od 18. mája, získajú na rok 20% zľavu na vodné a stočné.

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore