Tlačové správy

Humanita, dobrovoľníctvo, všeužitočnosť

V rámci oficiálnej pracovnej cesty po európskych krajinách prichádza v pondelok 13. mája 2024 na Slovensko Stephanie A. Urchick – nastupujúca prezidentka ROTARY INTERNTIONAL, najväčšej medzinárodnej dobročinnej organizácie s jedným z najvýznamnejších pozitívnych dopadov v oblastiach starostlivosti o matky a deti, prevencii ochorení a pomoci chorým, predchádzaní konfliktom a budovaní mieru, vzdelávaní a výchove mládeže, ochrane životného prostredia, dostupnosti pitnej vody, hygieny a ekonomického rastu. V priebehu týždňa navštívi regionálne Rotary kluby, ktoré realizovali významné verejnoprospešné humanitárne projekty u nás.

Na východné Slovensko prichádza z Rumunska a jej program začína v Trebišove zoznamovaním sa s výsledkami práce rotariánov pri obnove miestnych kultúrnych pamiatok. Stretne sa aj s klientmi autistického centra Rubikon v Košiciach-Myslave, podporovaného košickými rotariánmi, navštívi   a podiskutuje s pracovníkmi Domu Slovenského Červeného kríža v Poprade-Spišskej Sobote sfunkčneného vďaka podpore Rotary klubu Poprad. Vo Vysokých Tatrách bude jej zastávka patriť Rotary lesu. Medzi najrozsiahlejšie a najviditeľnejšie projekty rotariánov patrila obnova lesných porastov po víchrici, ktorá v roku 2004 zničila lesy vo Vysokých Tatrách. Na výsadbe sadeníc sa tri roky podieľali pod vedením RC Poprad členovia slovenských aj českých klubov.

Vo všetkých navštívených mestách sa Stephanie A. Urchick stretne s ich primátormi. V Košiciach bude mať navyše stretnutie aj s bývalým prezidentom SR a spisovateľom Rudolfom Schusterom. Pri príprave jej cesty slovenskí rotariáni zistili, že jej rodina z otcovej strany pochádza práve z prešovského regiónu. Venovali jej preto i zastávku v Jakubovej Voli – rodisku jej predkov.

Stephanie A. Urchick, ktorá svoj profesijný život venovala podpore humanitárnych projektov, aktivitám v oblasti kultúry a rozvoja vzdelávacích systémov ukončí návštevu Slovenska v Bratislave, účasťou na konferencii, počas ktorej budú verejne prospešné aktivity spoločne koordinovať zástupcovia sedemdesiatich dvoch Rotary klubov a Rotaract klubov zo Slovenska a Českej republiky.

Stephanie A. Urchick je členkou ROTARY INTERNATIONAL (RI) od roku 1991, momentálne v Rotary Club of McMurray, Pennsylvania, USA. Od júla bude pôsobiť ako prezidentka tohto celosvetového spoločenstva. Jej osobný príbeh je spojený nielen s USA, ale aj s naším regiónom. Jej babička z otcovej strany sa narodila na východnom Slovensku.

Stephanie A. Urchick má profesijné zázemie v oblasti vysokoškolského vzdelávania, humanitárnej pomoci, poradenstva a kultúry. Získala doktorát v obore Leadership Studies na Indiana University of Pennsylvania a bola ocenená mnohými komunitnými a medzinárodnými organizáciami vrátane nadácie Rotary Foundation.

Veľmi skoro po získaní členstva v Rotary sa zapojila do radu medzinárodných servisných projektov. V Indii a Nigérii sa zúčastnila National Immunization Days, vo Vietname pomohla postaviť základnú školu, v Dominikánskej republike bola aktívna pri inštalácii vodných filtrov. Významná bola aj jej činnosť v Poľsku na konci minulého storočia, keď koordinovala grant nadácie Rotary na mamografické zariadenie a bioptickú jednotku pre jednu z nemocníc. Rotary Club z Krakova vo svojej pamätnej knihe uviedol Stephanii A. Urchick ako kľúčovú osobu, ktorá prispela k znovuzrodeniu Rotary v postkomunistickom Poľsku.

V priebehu rokov pôsobila v rôznych funkciách v celosvetovom ústredí RI. Napríklad bola zástupkyňou prezidenta RI, jedným z riaditeľov RI, členkou Rady pre legislatívu a správcom Rotary Foundation. V súčasnosti Stephanie A. Urchick pomáha partnerským klubom a distriktom v USA s rozvojom humanitárnych a vzdelávacích služieb v spolupráci s Rotary klubmi v Albánsku, Kosove a na Ukrajine.

ROTARY INTERNATIONAL

Medzinárodné spoločenstvo ROTARY INTERNATIONAL (skrátene RI alebo len Rotary), založené v roku 1905 v USA (Chicago), dnes združuje viac ako 1,4 milióna členiek a členov v 46 tisícoch Rotary kluboch (významné osobnosti a špičkoví odborníci z rôznych profesionálnych sfér) a 11 tisícoch Rotaract kluboch (študenti a mladí ľudia do 30 rokov). Niekoľko desiatok týchto klubov pôsobí aj na Slovensku a v Českej republike. Úzku spoluprácu medzi sebou udržiavajú nielen kluby zo Slovenska a Českej republiky, ale aj z ďalších, často geograficky vzdialených krajín.

Okrem bežného klubového života členov realizuje spoločenstvo ROTARY INTERNATIONAL veľké množstvo rôznych verejne prospešných aktivít, či už na medzinárodnej úrovni, v jednotlivých regiónoch alebo dokonca len v mieste, kde pôsobí konkrétny Rotary klub alebo Rotaract klub. Pozornosť sa sústreďuje na podporu vzdelávania, prevenciu a liečbu chorôb, ochranu matiek a ich detí, zabezpečenie čistej vody a hygieny, ochranu životného prostredia, rozvoj miestnych ekonomík a podporu mierového úsilia. Pri financovaní týchto aktivít hrá okrem vlastného fundraisingu od roku 1917 významnú úlohu Nadácia Rotary.

Projekty sa týkajú najmä oblasti humanitárnej pomoci a podpory zdravotníckych alebo zariadení sociálnej starostlivosti. Príkladom môže byť nákup polohovacích lôžok alebo mikrobusov pre hendikepovaných klientov. Iným príkladom môžu byť povodne, víchrice alebo iné prírodné katastrofy, po ktorých rotariáni pomáhajú obyvateľom postihnutých oblastí. Členovia rotary klubov však prispievajú aj na realizáciu medzinárodných projektov. Príkladom môže byť systém rýchlej pomoci po prírodných katastrofách kdekoľvek na svete označovaný ako ShelterBox alebo eradikácia detskej obrny na svete vďaka projektu END POLIO NOW.

Významné sú aj projekty podporujúce nastupujúce generácie mladých. Okrem toho, že existujú nezávislé Rotaract kluby, každoročne sa realizuje rad rôznorodých projektov. Sú to napríklad štipendiá a študijné pobyty pre mladých odborníkov, ktorí vstupujú do praxe. Zaujímavý je projekt RYLA s týždenným workshopom leadershipu. Veľkú obľubu majú aj výmenné pobyty mládeže, či už v priebehu roka alebo počas prázdnin. Pozornosť pútajú aj tzv mierové štúdiá, ktoré Rotary organizuje na šiestich prestížnych univerzitách jednotlivých kontinentov.

Vymenovať všetky zaujímavé a verejne prospešné aktivity je takmer nemožné, pretože každý klub aj každý región má svoje vlastné aktivity a preferuje rôzne aktivity. Ide o aktivity v oblasti kultúry, športu, zdravého životného štýlu, vzdelávania a podobne.

Každoročne Rotary kluby a Rotaract kluby hodnotia svoju činnosť na konferenciách organizovaných v jednotlivých regiónoch (distriktoch). Zároveň tu prezentujú a pripravujú nové projekty a rozvíjajú ďalšie aktivity. V našom regióne sa distriktná konferencia týka Rotary klubov a Rotaract klubov pôsobiacich v Českej republike a na Slovensku.

Celosvetovú sieť rotariánov spája myšlienka vyjadrená mottom „Service Above Self“ (Služba nad seba samého), kedy jej členovia dobrovoľne venujú svoj čas a schopnosti v prospech iných, a to ako v rámci svojej komunity, tak aj na medzinárodnej úrovni. Na základe etických princípov a hodnôt, ako sú priateľstvo, integrita, diverzita, služba a vedenie, tak napĺňajú svoje ušľachtilé poslanie – robiť svet lepším.

Viac informácií na:

www.rotary.org (v angličtine)

www.rotary2240.org (Rotary v Českej republike a na Slovensku)

www.rotary2240.org/cs/good-news

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore