Košice

18. ročník autorskej súťaže novinárov východoslovenského regiónu za rok 2012

Regionálna organizácia Slovenského syndikátu novinárov v Košiciach a Literárny fond – sekcia pre žurnalistiku vyhlasujú 18. ročník autorskej súťaže novinárov východoslovenského regiónu za rok 2012.

1. Cieľ

Motivovať a povzbudiť novinárov východoslovenského regiónu ku kvalitnej novinárskej tvorbe a poskytnúť im priestor pre vzájomné poznávanie a profesionálny rast.

2. Podmienky súťaže

Súťažiť môžu redaktori i spolupracovníci tlače, rozhlasu, televízie, tlačových agentúr a internetových novín v Košickom a Prešovskom kraji. Za internetové noviny sa považuje médium, ktoré okrem originálnej elektronickej nevyužíva inú formu na prenos žurnalistických diel. Nie sú nimi verzie printových, ani rozhlasových a televíznych médií prezentované na webovej stránke.

Každý autor môže poslať do súťaže najviac 3 príspevky (vo všetkých kategóriách spolu) alebo ukážky z jedného tematického seriálu uverejnené v tlači, na internete alebo odvysielané v elektronických médiách v termíne od 1. januára do 31. decembra 2012. Okrem autorov môžu navrhnúť príspevky do súťaže redakcie, katedry (fakulty) žurnalistiky, resp. masmediálnej komunikácie vysokých škôl a univerzít, ktorýkoľvek člen SSN alebo člen Komisie súťaže.

3. Súťažné kategórie

Aspravodajské žánre

A1 tlač, tlačové agentúry, internetové noviny

A2 elektronické médiá – rozhlas a televízia

B analytické žánre

B1 tlač, tlačové agentúry, internetové noviny

B2 elektronické médiá – rozhlas a televízia

Cbeletristické žánre

C1 ústredná a krajská tlač

C2 elektronické médiá – rozhlas a televízia

Dnovinárska fotografia

Eprémia – vyhlasovateľ súťaže ocení prémiou prácu, ktorá verne a originálne odzrkadlí obraz života obyvateľov východoslovenského regiónu. Žáner nie je vymedzený, vítané sú predovšetkým reportáže a riporty.

4. Hodnotenie prác

Základnými atribútmi hodnotenia sú objavnosť témy, pútavosť, aktuálnosť, hodnovernosť, presnosť, objektívnosť a profesionálne majstrovstvo. Súťažné práce majú zachytávať a odzrkadľovať život a dianie na východnom Slovensku, zobrazovať neznáme i známe osobnosti, fakty a udalosti z tohto regiónu, prinášať pohľad na fungovanie samosprávy, regionálnych inštitúcií a firiem, problematiku každodenného života občanov. Súťažné práce bude hodnotiť 3-členná odborná porota menovaná organizátormi.

Podkategórie A1, A2, B1, B2, C1, C2 sa samostatne hodnotia len v prípade, že sa do súťaže v každej prihlásia aspoň 3 autori. Inak sa v rámci kategórie hodnotia spoločne.

Prémiu môže získať aj autor, ktorého práca dostane cenu v niektorej z ostatných súťažných kategórií.

Príspevky budú hodnotené na odbornom záverečnom seminári, ktorý sa uskutoční na prelome mája – júna (presný termín oznámime neskôr). Na ňom predseda poroty Mgr. Peter Kubínyi z Katedry žurnalistiky FF UK Bratislava a šéfreportér Plus 7 dní, delegovaný LITFOND-om, vyhlási výsledky súťaže a oceneným odovzdá finančné odmeny.

5. Ceny

Finančné odmeny oceneným sa zabezpečujú z prostriedkov Literárneho fondu.
v kategóriách A1, A2, B1, B2, C1, C2, D je

  • za 1. miesto: 150 €
  • za 2. miesto: 100 €
  • za 3. miesto: 80 €
  • v kategórii E prémia 150 €.

Porota má právo niektorú cenu neudeliť. Nevyčerpané prostriedky z neocenených kategórií sa môžu presunúť a použiť na ceny za kvalitné príspevky v iných, silne obsadených kategóriách.

V prípade, že sa na jednom mieste umiestni viac autorov, porota má právo s ohľadom na celkovo vyčlenené financie, odmenu prerozdeliť rovnakým dielom.

6. Pokyny na prihlasovanie príspevkov

Príspevky uverejnené v tlači a na internete treba poslať v 3 exemplároch, z toho musí byť aspoň jeden fotokópiou uverejneného materiálu.

Príspevky v kategóriách rozhlas a televízia treba doplniť okrem originálneho nosiča (CD, DVD) aj stručnou anotáciou príspevkov.

Do kategórie fotografia môžu autori prihlásiť 3 až 6 fotografií/častí seriálu, uverejnené v tlačených médiách a v internetových novinách v termíne od 1. januára do 31. decembra 2012. Pri fotografiách vytvorených z poverenia tlačovej agentúry, resp. fotoagentúry, stačí namiesto dokladu o uverejnení priložiť potvrdenie zamestnávateľa o tomto poverení.

Do súťaže nemožno prihlásiť práce ocenené v iných novinárskych súťažiach.

Každá súťažná práca musí byť označená menom a priezviskom autora, názvom periodika a dátumom, kedy bola publikovaná. Pri každom príspevku uvedie autor kategóriu, do ktorej prácu prihlasuje. 

Prispievateľov prosíme zasielať len publikované prejavy, porota bude brať  do úvahy len kompletné prihlášky. Svoje práce spolu s prihláškou (vypísanou trojmo) treba poslať alebo osobne doručiť do 16. apríla 2013 na adresu: Regionálna organizácia SSN, Szakkayho 1 (1. poschodie), 040 01 Košice a označiť heslom: „Novinárska súťaž“.

Štatút bol schválený výborom RO SSN Košice na zasadnutí 14. 2. 2013

Komentáre

komentárov

2 komentáre

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore