Tlačové správy

Dohovor, ktorý ohrozuje slobodu a rodinu, presadzovaním rodovej ideológie cez medzinárodné právo

Slovenská republika v máji 2011 v Istanbule podpísala Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu voči ženám a domácemu nasilu a o boji proti nemu, ktorý sa zvykne označovať aj ako Istanbulský dohovor.

Dohovor zatiaľ ešte nenadobudol  platnosť a záväznosť pre Slovensko.

Slovensko má však  povinnosť uloženú vládnym uznesením do konca roku 2013 predložiť na  vládu ratifikáciu tohto dohovoru. Po vláde pôjde dohovor do parlamentu na vyslovenie súhlasu a potom prezidentovi na podpis.  Podmienkou platnosti dohovoru je, že ho ratifikuje aspoň 10 štátov. Po splnení tejto podmienky a  uložení ratifikačnej listiny SR bude platný aj pre nás.

V čom je nový Istanbulský dohovor oproti iným medzinárodným dohovorom, ktoré upravujú problematiku ľudských práv?

Je toho viac, ale uviedol by som tri hlavné oblasti.

1. Jeden z kľúčových nových pojmov „rod“ je prvý raz definovaný v medzinárodnej zmluve.

Konkrétne  v článku 3, z ktorého citujem: Pod ….“  pojmom  „rod“ sa rozumie súbor spoločnosťou vytvorených rolí, vzorov správania, činností a atribútov, ktoré daná spoločnosť považuje za primerané pre ženy a mužov“. 

Uvedená definícia, je skôr ideologickou definíciou rodovej ideológie a právnou formuláciou.

2.Rozširuje okruhy diskriminácie v článku 4 o dôvody, ktoré nepoznajú štandardné medzinárodné dohovory, ktoré sa zvyknú tiež označovať ako medzinárodný Bill of Human Rights (medzinárodný katalóg ľudských práv). Ide o dôvody diskriminácie ako rodová rovnosť, sexuálna orientácia a rodová identita.

3.  Za úplne novú povinnosť, najmä pre základné školy a stredné školy, považujem inštitucionálne zavádzanie nebezpečnej rodovej ideológie. Citujem z článku 14:

Zmluvné strany prijmú, ak je to primerané, potrebné kroky na to, aby sa do oficiálnych študijných plánov na všetkých stupňoch vzdelávania začlenili študijné materiály týkajúce sa problematiky rovnoprávnosti mužov a žien, nestereotypných rodových rolí, vzájomného rešpektu, nenásilného riešenia konfliktov v medziľudských vzťahoch, rodovo podmieneného násilia na ženách a práva na nedotknuteľnosť osoby, ktoré sú prispôsobené vyvíjajúcim sa schopnostiam žiakov.“

Čo môže Slovensko urobiť? Ako je možné ochrániť Slovensko, jeho obyvateľov pred negatívnymi dopadmi, ktoré môže priniesť Istanbulský dohovor?

 Záleží len na poslancoch NR SR (bez ohľadu na stranícke tričko), či vyslovia súhlas s ratifikáciou tohto dohovoru v NR SR alebo nie. Taktiež vláda môže zrušiť svoje uznesenie a nepredložiť dohovor do parlamentu. Pokiaľ parlament nevysloví s ním súhlas, prezident nemôže dohovor ratifikovať a v konečnom dôsledku by Istanbulský dohovor nenadobudol pre Slovensko medzinárodnoprávnu záväznosť.

Vážne slovo k procesu ratifikácie môže povedať aj prezident Slovenskej republiky, ktorý sa k dohovoru vyjadruje ako posledný, a to formou podpisu ratifikačnej listiny za Slovensko. Štátnych orgánov,  ktoré môžu konať je viac.

Veľmi  záleží  na  občanoch Slovenska, či sa k prijatiu tohto dohovoru verejne vyjadria, alebo budú mlčať. Politici totiž pozorne sledujú, čo si občania myslia o veciach, ku ktorým sa vyjadrujú. A to k čomu sa občania kultivovane a verejne vyjadrujú, zvyknú politici považovať za dôležité aj pre nich.

 

JUDr. Martin Dilong

Príloha 1

 článok 14 Dohovoru, ktorý v spojitosti s inými článkami predstavuje nástroj na presadzovanie rodovej ideológie v školách na všetkých stupňoch, ako aj v zariadeniach neformálneho vzdelávania, kluboch a médiách.

Článok 14

Vzdelávanie

 1. Zmluvné strany prijmú , ak je to primerané, potrebné kroky na to, aby sa do oficiálnych študijných plánov na všetkých stupňoch vzdelávania začlenili študijné materiály týkajúce sa problematiky rovnoprávnosti mužov a žien, nestereotypných rodových rolí, vzájomného rešpektu, nenásilného riešenia konfliktov v medziľudských vzťahoch, rodovo podmieneného násilia na ženách a práva na nedotknuteľnosť osoby, ktoré sú prispôsobené vyvíjajúcim sa schopnostiam žiakov.

2. Zmluvné strany podniknú potrebné kroky na podporu zásad uvedených v odseku 1 v neformálnych školských zariadeniach neformálneho vzdelávania, ako aj v športových, kultúrnych zariadeniach a v centrách voľného času a médiách.

Príloha 2

Istanbulský dohovor, konkrétne  jeho článok 14, odporuje článku 2 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktorý je pre Slovensko platný a záväzný.

Právo rodičov na výchovu svojich detí

Dohovor o ochrane základných ľudských práv a slobôd koncipuje právo na rodičov na výchovu svojich detí ako nadradené štátnemu usmerňovaniu výchovy a vzdelávania. Túto zásadu prevzal do svojho znenia aj Zákon o rodine.

Konkrétne  –  Dodatkový protokol k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd  v článku 2 vymedzuje právo na vzdelanie nasledovne:

„Nikomu nemožno odoprieť právo na vzdelanie. Pri výkone akýchkoľvek funkcií v oblasti výchovy a výučby, ktoré štát vykonáva, bude rešpektovať právo rodičov zabezpečovať túto výchovu a vzdelávanie v zhode s ich vlastným náboženským a filozofickým presvedčením.“

Vyjadrenia M. Raucinovej a A. Veresovej na TB 8.10.

M. Raučinová, M. Dilong a A. VerešováM. Raučinová,  M. Dilong a A. Verešová

 

Komentáre

komentárov

1 Comment

1 Comment

 1. alojz Reguly

  11. marca 2014 at 9:23

  V relácií Zaostrené v programe rádia Lumen prebiehala dňa 8.3. téma Istanbulský dohovor – o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu.
  Uvedený názov je chvályhodný a je potrebné orientovať úsilie na jeho potlačenie. Istanbulský dohovor – možno vyjadriť aj – o predchádzaní násiliu na rodičovi xy a domácemu násiliu a o boji proti nemu. To je zrozumiteľné.
  Tvorcovia dohovoru chcú riešiť súčasnú situáciu implementovaním rodovej ideológie do myslí našich detí. Nedopusťme, aby sa táto zvrátenosť dostala do vzdelávania a preto zastavme proces ratifikácie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu voči ženám a domácemu násiliu a o boji proti nemu
  V žalme 34 je veta – Spravodliví volali a Pán ich vyslyšal a vyslobodil ich zo všetkých tiesni. Otče ,chcem Ťa velebiť v každom čase a moje ústa Ťa budú vždy chváliť – posiela brat alojz

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore