Tlačové správy

Mesto Košice zachová službu pre pracujúcich rodičov dvojročných detí

Mesto Košice má záujem zachovať službu pre rodičov dvojročných detí, ktorí chcú začať pracovať. Naďalej im chce ponúkať možnosť umiestniť deti do materských škôl určených pre deti od 3-6 rokov. Keďže táto služba nie je dotovaná štátom, prosí mesto o finančnú súčinnosť a ústretovosť rodičov, ktorí ju potrebujú.

Záujem o umiestnenie dvojročných detí do materských škôl, ktoré sú určené pre deti od 3-6 rokov, v posledných rokoch enormne vzrástol. Vzhľadom na absenciu jaslí a aj napriek preplneniu materských škôl Mesto Košice dobrovoľne vychádza rodičom v ústrety a ponúka im možnosť umiestniť dvojročné deti do materských škôl v pôsobnosti mesta. Táto služba nie je financovaná štátom, vynaložené náklady (napr. na tretiu učiteľku v triede, materiálno-technické vybavenie tried, zabezpečenie stravovania, …) okrem symbolického poplatku rodičov uhrádza zo svojho rozpočtu výhradne Mesto Košice.

Úprava doterajšieho symbolického poplatku z 10€ na 50€/mesiac je nevyhnutná, v opačnom prípade by bolo mesto nútené túto pomoc pracujúcim rodičom zrušiť. Mamičkám dvojročných detí by tak ostala už len možnosť umiestniť ich do drahých súkromných jaslí alebo by nemali možnosť ísť pracovať pred dovŕšením 3.roku dieťaťa. Nový poplatok však bude platiť len kým dieťa nedovŕši 3 roky, potom sa príspevok aj počas školského roka upraví na 15€.

Poplatky za starších škôlkarov (3-5 r.) sa zmenia z 9.96 € na 15 € a za deti navštevujúce školské kluby detí – družiny, kde sa zmení poplatok z 8.30 € na 11 €. Zvýšenie v oboch prípadoch sa však nebude týkať rodín v hmotnej núdzi. Príspevok bude znížený o 20 % aj v prípade, že má zákonný zástupca tri a viac detí vo veku plnenia školskej dochádzky. Zároveň ak dieťa zo zdravotných dôvodov alebo vážnych rodinných dôvodov nenavštevuje viac ako 30 dní materskú školu, rodič príspevok neuhrádza.

Minimálna zmena poplatkov by sa mala dotknúť aj žiakov umeleckých škôl, kde však nastane zvýšenie len o niekoľko centov.

Upravené poplatky by mali priniesť viac prostriedkov, ktoré môžu skvalitniť poskytované služby. Návrh na zmenu poplatkov bude prerokovaný na júnovom mestskom zastupiteľstve.

 

KONTAKT: hovorkyňa mesta Košice

PhDr.Martina Viktorínová, M.A. +421 918 937 372,

martina.viktorinova@kosice.sk

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore