Tlačové správy

Uzávierka mosta cez priehradu Ružín na ceste II/547

V utorok 6. decembra 2016 sa uskutočnila mimoriadna obhliadka mosta č. 547020 cez vodnú nádrž Ružín na ceste II/547. Obhliadka potvrdila kritický havarijný stav, ktorý vo svojej správe definoval autorizovaný stavebný inžinier pre inžinierske stavby a statiku stavieb Ing. Jozef Kurimský. Na základe zistených skutočností odborná komisia odporučila uzavretie mosta č. 547020 cez Ružín. Rozhodnutie o uzavretí vydá príslušný okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Uzávierka pre nákladnú dopravu sa začne od 7. decembra 2016. Uzávierka pre osobnú dopravu do 3,5 tony sa začne od pondelka 12. decembra 2016. V súčinnosti s príslušnými dopravnými inšpektorátmi sa začína s osadzovaním dopravných značiek. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Košice – okolie zabezpečí súčinnosť pri riešení mimoriadnej situácie, posilnenie hliadok, výjazdy, kontrolu prejazdov nákladných áut.

 „Most vykazuje viacnásobne prekročené dovolené trvalé deformácie. Priečne trhliny v blízkosti západného záveru mosta sú výsledkom ohybového momentu v tomto mieste, ktorý pôvodný projektant nepredpokladal. V ťahanej spodnej zóne mostovky nie je navrhovaná výstuž či laná, ktoré by mali zachytiť tento nový stav. Pri zisťovaní pevnosti jednotlivých častí mostovky najmenšia pevnosť betónu bola práve v mieste pilierov, kde je najväčšie ohybové zaťaženie. Po 50 rokoch užívania sa zmenšila únosnosť lán. Je predpoklad, že sa budú deformovať. Na mnohých miestach sa zistilo zatekanie, ktoré spôsobuje zhoršovanie kvality mostovky. Pokiaľ by nedošlo k uzavretiu mosta, mohlo by dôjsť k zrúteniu časti, poprípade celého mosta, a v tom prípade by už statická rekonštrukcia mosta nebola možná. Toho času je možný návrh zosilnenia – rekonštrukcia mosta tak, aby most mohol slúžiť ďalších 50 rokov,“ uvádza vo svojej správe autorizovaný stavebný inžinier Jozef Kurimský.

Najvýraznejšie sa dotkne obyvateľov obce Opátka, ktorí stratia možnosť dostať sa do Košíc cez most, Košickú Belú a Jahodnú priamou trasou po ceste II/547. Obchádzková trasa pre obyvateľov Opátky, Veľkého Folkmára, Kojšova, Jakloviec, ďalších obcí a miest v Hnileckej doline, povedie bez obmedzenia cez Margecany – Źipov – Rokycany – Prešov – Košice. S obmedzením pre vozidlá do 3,5 tony cez Margecany – Klenov – Miklušovce – Sedlice – Ľubovec – Ruské Pekľany – Obišovce – Kysak – Košice.

Ďalšie možné obchádzkové trasy sú:

Jaklovce – Gelnica – Prakovce – Mníšek n/Hnilcom – Smolník – Štós – Medzev – Jasov – Košice
Krompachy – Kluknava – Široké – diaľnica D1 – Prešov – Košice

Krompachy – Spišské Vlachy – Spišské Podhradie – diaľnica D1 – Prešov – Košice

Aj v prípade uzavretia mosta cez Ružín bude zabezpečená pravidelná autobusová doprava pre všetky dotknuté obce. Počas čiastočnej uzávierky do pondelka 12. decembra 2016, bude autobusová doprava zabezpečená po začiatok a koniec mosta s prestupom cestujúcich pešo cez most. Od pondelka 12. decembra bude spojenie Spiša a Hnileckej doliny s Košicami pravidelnou autobusovou dopravou zabezpečené prestupmi v Margecanoch a prispôsobené k železničnej doprave. Dopravu medzi Košickou Belou a Košicami uzavretie mosta zásadne neovplyvní, iba v podobe miernej úpravy časovej polohy niektorých spojov.

Najväčším problémom bude dopravná obsluha obce Opátka, ktorú je možné dopravne napojiť na Košice len v obci Margecany prestupom na vlak. Zabezpečenie dopravnej obslužnosti bude ihneď operatívne riešené podľa prevádzkových možností dopravcu – spoločnosti eurobus, a.s. Rozsah dopravných služieb, časové polohy jednotlivých spojov a konkrétne riešenia dopravných potrieb cestujúcej verejnosti budú dodatočne posúdené v spolupráci s dopravcom a starostami jednotlivých obcí.

Uzávierka mosta cez Ružín výrazne ovplyvní život obyvateľov všetkých dotknutých obcí a miest. Ide o strategický most, ktorý plní úlohy aj z hľadiska bezpečnosti. O vzniknutej situácii bude preto rokovať aj Bezpečnostná rada kraja Košice. Vo štvrtok 8. decembra bude zvolaný krízový štáb, ktorý bude riešiť vzniknutú situáciu so všetkými starostami dotknutých obcí, zástupcami lesov, urbariátov, záchranných zložiek. Informované budú dopravné servisy a všetky zainteresované subjekty.

Správa ciest KSK začne okamžite s prácami na odľahčení mosta, preložkami inžinierskych sietí a s vypracovaním štúdie možností rekonštrukcie mosta, vrátane stavebných rozpočtov a odhadu časových horizontov.  Na jej základe sa bude môcť začať so spracovaním realizačného projektu. Náklady na rekonštrukciu sa zatiaľ odhadujú na 7 – 8 miliónov eur, doba realizácie minimálne rok. Predseda Košického samosprávneho kraja Zdenko Trebuľa sa so žiadosťou o pomoc pri riešení havarijnej situácie obrátil aj na predsedu vlády a ministra dopravy. V tejto časti regiónu neexistuje nadradená dopravná sieť, okresy Spišská Nová Ves a Gelnica nemajú ani kilometer ciest I. triedy. Celá ťarcha starostlivosti o komunikácie leží na pleciach regionálnej samosprávy. Most cez Ružín pritom tvorí dôležitú spojnicu krajského mesta s celým spišským regiónom.

Košický samosprávny kraj je od 1. januára 2004 vlastníkom ciest II. a III. triedy na svojom území, okrem prejazdných úsekov cez mesto Košice a cez colné priestory. Spolu to predstavuje 573 km ciest II. triedy a 1382,29 km ciest III. triedy, ako aj 655 mostných objektov. Správu, údržbu, modernizáciu, rekonštrukciu a výstavbu ciest v pôsobnosti KSK zabezpečuje príspevková organizácia Správa ciest Košického samosprávneho kraja.

Možné obchádzkové trasy

  • Margecany – Źipov – Rokycany – Prešov – Košice
  • Margecany – Klenov – Miklušovce – Sedlice – Ľubovec – Ruské Pekľany – Obišovce – Kysak – Košice s obmedzením do 3,5 tony
  • Jaklovce – Gelnica – Prakovce – Mníšek n/Hnilcom – Smolník – Štós – Medzev – Jasov – Košice
  • Krompachy – Kluknava – Široké – diaľnica D1 – Prešov – Košice
  • Krompachy – Spišské Vlachy – Spišské Podhradie – diaľnica D1 – Prešov – Košice
  1. decembra 2016

Zuzana Bobriková, hovorkyňa predsedu

Košický samosprávny kraj

Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice

+ 421 55 7268 128     + 421 918 766 001

zuzana.bobrikova@vucke.sk
www.vucke.sk

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore