Tlačové správy

Verejná knižnica J. Bocatia v Košiciach reaguje na demografický vývoj

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach (VKJB) začala systematicky pripravovať podmienky pre zavedenie cyklov neformálneho vzdelávania ľudí vo vyššom produktívnom a poproduktívnom veku. Aktívne starnutie je témou úspešného projektu „Knižnice pre vzdelávanie 50 plus“, ktorý získal finančnú podporu z fondov Európskej únie z programu ERASMUS+. Iniciátorom myšlienky a lídrom projektu je Verejná knižnica Jána Bocatia, ktorá v ňom spolupracuje so zahraničnými partnermi v Čechách a Maďarsku. Ponuku na spoluprácu prijali  Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostrave  a Župná a mestská knižnica II. Františka Rákócziho v Miskolci (II.Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Miskolc). Partnerské knižnice majú krajskú pôsobnosť, vrátane starostlivosti o regionálne dokumenty. Realizácia projektu, ktorý získal dotáciu 58 750 eur, potrvá do októbra 2018.

Cieľom prvej časti projektu je analýza a využitie potenciálu knižníc v oblasti neformálneho vzdelávania pre vekovú kategóriu ľudí vo vyššom produktívnom a poproduktívnom veku.  Pracovné stretnutia na pôde partnerských knižníc – mobility – sú zamerané na kreovanie návrhov tematických vzdelávacích cyklov a ich následné odskúšanie v praxi formou pilotných aktivít. Knižnice budú aktívne zdieľať svoje skúsenosti tak, aby ich výsledky mali zmysluplný a trvalo udržateľný charakter.

„Podľa zákona o knižniciach je poslaním knižníc popri poskytovaní knižnično-informačných služieb aj podporovanie celoživotného vzdelávania a duchovného rozvoja. Ako centrá kultúry musíme citlivo reagovať na celospoločenské potreby, špecifické záujmy čitateľov a verejnosti. Tomu sa snažíme prispôsobiť aj ponuku vzdelávacích a voľnočasových aktivít,“ uviedla riaditeľka VKJB Soňa Jakešová. Spresnila, že v súčasnosti je naliehavou téma  nepriaznivého demografického vývoja a starnutie obyvateľov. To si vyžaduje cielenú prácu s vekovou kategóriou ľudí vo vyššom produktívnom veku. „Zreteľne cítime potrebu napĺňať tento zámer s ohľadom na niekoľko skutočností. V prvom rade je plne v súlade s Národným programom aktívneho starnutia SR na roky 2014-2020, Stratégiou a akčným plánom pre zdravé starnutie v Európe zverejnenou Svetovou zdravotníckou organizáciou a zámerom Rady Európy podporovať práva starších ľudí,“ dodala.

VKJB sa chce tematicky orientovať na ponuku vzdelávacích cyklov zameraných na udržanie a rozvoj mentálnej vitality a zdravia. Knižnica si kladie za cieľ vytvoriť zázemie pre seba rozvíjajúce aktivity ľudí, podporovanie kreativity a zmysluplné vyplnenie režimu dňa.  Sústredí sa aj na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti a zvyšovanie potreby ľudí čítať literatúru, čo má priamy vplyv na udržanie vitálnych schopností do vysokého veku.

Podľa Národného programu aktívneho starnutia SR na roky 2014-2020 populačné starnutie predstavuje pre Slovensko jednu z najväčších výziev 21. storočia, ktorá nezvratne zasiahne všetky sféry fungovania spoločnosti. Aj napriek tomu, že v súčasnosti nie sú ešte prejavy starnutia slovenskej populácie také citeľné, vývoj vekovej štruktúry obyvateľov poukazuje na zrýchľovanie procesu starnutia populácie. V najbližších desiatich rokoch sa zásadne zmení pomer medzi produktívnou a poproduktívnou zložkou slovenskej populácie. Pre demografický vývoj na Slovensku je charakteristický dlhodobý pokles plodnosti a pôrodnosti. Pri súčasnej úrovni plodnosti a úmrtnosti v priebehu jednej generácie ubudne 30% potenciálnych matiek. Ako uvádza národný program, organizácie presadzujúce záujmy a potreby starších ľudí musia byť partnermi pri tvorbe verejných politík. Cieľom je vytvoriť spoločnosť priateľskú ku všetkým vekovým kategóriám, v ktorej budú mať aj starší ľudia vytvorené podmienky na dôstojný aktívny život. V strednom veku (45 – 59 rokov) je z celkovej populácie SR 21,2 % (cca 1,15 milióna ľudí). Podľa Národného programu aktívneho starnutia je záujem starších ľudí o vzdelávanie v súčasnosti oveľa vyšší ako sú možnosti tradičných vzdelávacích inštitúcií.

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore