Tlačové správy

Včasná intervencia je dvojnásobná pomoc v nečakanej situácii

Novú službu včasnej intervencie poskytuje od začiatku roka Domov sociálnych služieb DOMKO, ktorý sídli v Parku mládeže v Košiciach. Služba je určená na podporu rodinám s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením od narodenia do siedmeho roku veku v rámci celého Košického kraja a je bezplatná. Zriaďovateľom služby je Košický samosprávny kraj.

Rodina, ktorá sa ocitne v nečakanej životnej etape, môže získať celý balík nových informácií, veľkú podporu a sprevádzanie v novej situácii, s ktorou sa potrebuje vyrovnať. Služba včasnej intervencie je poskytovaná terénnou formou, teda v prirodzenom prostredí rodiny, ale aj na ihrisku, v herni, alebo priamo v DSS DOMKO. Jej cieľom je zabezpečiť optimálny vývoj dieťaťu so zdravotným postihnutím tak, aby služba bola čo najbližšie k miestu bydliska rodiny. Pomáha zlepšiť sociálne začlenenie rodín a dieťaťa do spoločnosti a zvýšiť povedomie v očiach verejnosti.

„Rodina, v ktorej sa narodí dieťatko so zdravotným postihnutím, čelí nečakaným a nepoznaným problémom. Práve tie pomáha od počiatku zvládnuť služba včasnej intervencie. Rodina dostáva komplexnú pomoc pod jednou strechou v podobe multidisciplinárneho tímu odborníkov z radov zamestnancov. Každá oblasť je zastúpená jedným pracovníkom, ktorý je k dispozícii rodičom aj deťom,“ vysvetľuje riaditeľ Domova sociálnych služieb DOMKO Martin Vatra.

„V našom tíme pracuje psychológ, sociálny terapeut, sociálny pracovník, liečebný pedagóg, fyzioterapeut. Rodina je súčasťou ukážok práce s dieťaťom a vhodných špecifických terapeutických prístupov k nemu. V zariadení priamo aplikujeme napríklad snoezelen terapiu, canisterapiu ďalšie nové prístupy. Máme moderne vybavenú herňu s guľôčkovým bazénom, či priestory na vzdelávacie aktivity a podporné rodičovské skupiny. Rodičia u nás môžu konzultovať praktické problémy, ktoré súvisia s vývinom dieťaťa, s jeho výchovou,“ hovorí vedúca služby včasnej intervencie Viera Mišková.

Rodina, ktorá sa dostane do takejto situácie, smeruje k sociálnej izolácii, čomu treba zabrániť. Keďže počet existujúcich klubov pre rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím je nízky, vznikajú podporné rodičovské skupiny. Pre rodinu je dôležitá citová podpora a zdieľanie náročnej životnej situácie, v ktorej sa ocitla. Jej členovia musia cítiť, že v probléme nie sú osamotení. Rovnako tak vnímajú častejšiu potrebu stimulácie vývinu ich dieťaťa, ako iba jedenkrát mesačne, čo bežne odporučia odborní lekári a vykonávajú ambulancie liečebného pedagóga.

Služba ponúka rodinám poradenskú podporu; komplexnú stimuláciu vývinu dieťaťa v oblasti komunikácie, kognitívneho vývinu, motoriky, v sociálno-emocionálnej oblasti a v oblasti hry; preventívne aktivity (vzdelávanie rodičov a verejnosti, tvorba a vydávanie metodických materiálov); sociálnu inklúziu (pomoc rodine nájsť svoje miesto v komunite).

„Máme už za sebou prvé skúsenosti z práce s rodinou s dieťaťom so zdravotným postihnutím. Za prvé dva týždne sa prihlásili hneď dve rodiny, ktoré priniesli vzájomné obohatenie nás všetkých a podporu v duchu hesla: v rodine, s rodinou a pre rodinu,“ hovorí Viera Mišková. „Našu prácu smerujeme k zvýšeniu povedomia ľudí, odborníkov, lekárov, ktorí prichádzajú do prvého kontaktu s ľuďmi so zdravotným postihnutím. Komunikujeme s nimi o zakomponovaní odporúčaní na včasné vývinové intervencie priamo do lekárskych správ. Stali sme sa tiež členmi novovzniknutej Asociácie poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie.“

Sila rodiny spočíva v súdržnosti a v tom, že i napriek počiatočným nepriaznivým prognózam nestráca nádej a hľadá možnosti ďalšieho rozvoja pre svoje dieťa.  Aj pediatri odporúčajú nehanbiť sa osloviť a požiadať o pomoc odborníka hneď, ako rodič spozoruje odchýlky vo vývine svojho dieťaťa, aby intervencia bola poskytnutá včas.

V Košickom kraji doteraz podobná služba absentovala, od 1. júla 2016 fungoval len jeden neverejný poskytovateľ – Centrum včasnej intervencie na Komenského ulici v Košiciach. Jeden neverejný poskytovateľ nestačil pokryť potreby celého kraja, preto vznikla ďalšia nová služba – Služba včasnej intervencie.

„Toto je prvý verejný poskytovateľ služby včasnej intervencie v Košickom kraji. Regionálna samospráva na rok 2017 finančne dotuje službu sumou 37 200 eur a zároveň dlhodobo garantuje istotu jej poskytovania služby včasnej intervencie,“ hovorí vedúca odboru sociálnych vecí a zdravotníctva KSK Zuzana Jusková. „Našou dlhodobou víziou je aj zriadenie ďalších služieb včasnej intervencie, aby sme nimi vedeli pokryť celé územie Košického kraja a pomôcť rodinám, ktoré sa po narodení dieťaťa s postihnutím stretávajú s množstvom rôznych problémov.“

KONTAKT:

DOMKO – Domov sociálnych služieb a Služba včasnej intervencie (DSS a SVI)

Park mládeže 3, 040 01  Košice

Tel. kontakt: 0911 142 137, 0911 142 138, 0911 142 139

Informácie nájdete aj v Magazíne KSK (https://web.vucke.sk/sk/fakty-kraji/magazin-ksk/2017/magazin-c-208.html) – reportáž o službe včasnej intervencie začína o 5:33.

Zuzana Bobriková, hovorkyňa predsedu

Košický samosprávny kraj

+ 421 55 7268 128    + 421 918 766 001)

zuzana.bobrikova@vucke.sk
www.vucke.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore