Tlačové správy

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach ocenila víťazov predmetových olympiád kategórie A v šk. roku 2016/2017 a učiteľov, zodpovedných za ich prípravu

V utorok 4. apríla 2017 Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (PF UPJŠ v Košiciach) slávnostne ocenila víťazov predmetových olympiád kategórie A v školskom roku 2016/2017 a zároveň poďakovala stredoškolským pedagógom za čas a nasadenie, ktoré týmto študentom venovali.

Podujatie sa konalo v spolupráci s Okresným úradom Košice – Odbor školstva a Centra voľného času – Regionálne centrum mládeže.

Diplomy slávnostne odovzdával dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD. za účasti vedenia PF UPJŠ v Košiciach, riaditeľov ústavov fakulty a  predsedov krajských komisií predmetových olympiád, ktorí sú zamestnancami PF UPJŠ.

Ocenených bolo 18 žiakov gymnázií košického kraja a 16 pedagógov, ktorí sa venovali ich príprave. Z pohľadu zastúpenia škôl výrazne dominovalo Gymnázium Poštová 9, Košice (ocenených 9 žiakov, 8 učiteľov).

Dekan fakulty v zmysle platných pravidiel pre prijímacie konanie vydal 11 oceneným rozhodnutie o prijatí na PF UPJŠ v ak. roku 2018/19 a neskôr, na základe ich výsledkov v krajskom kole predmetovej olympiády.

Poznámka:

Tlačovú správu nájdete archivovanú na www.upjs.sk v časti Verejnosť a média http://www.upjs.sk/verejnost-media/.

Mgr. Mária Hrehová, PhD., tlačový referent a hovorca UPJŠ v Košiciach

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore