Tlačové správy

Asfaltovanie v pracovných dňoch úplne uzavrie účelovú cestu Zlatník Opátka

Účelová lesná komunikácia medzi Zlatníkom a Opátkou, ktorú vodiči osobných áut využívajú počas rekonštrukcie mosta Ružín, bude v pracovných dňoch od 1. augusta do 9. augusta 2017 úplne uzavretá v časoch od 6:00 do 16:00 hod., resp. do 18:00 hod.

Práce na rozšírení oblúkov a vybudovaní výhybní na účelovej ceste medzi Zlatníkom a Opátkou prebiehajú podľa plánovaného harmonogramu. Do 31. júla 2017 boli vozidlá  obmedzované v prejazde týmto úsekom cesty  v časových intervaloch harmonizujúcich s intervalmi prebiehajúcich prác.

V dňoch 1. a 2. augusta 2017 sa práce na úprave podložia a rozširovaní oblúkov robia za úplnej uzávierky úsekov v čase od 6.00 do 18:00 hod.

Od 2. augusta 2017 sa zároveň začne aj s položením asfaltového krytu na úsekoch s upraveným podložím. Ukončenie týchto prác je plánované do 9. augusta 21017.

Z uvedených dôvodov bude nutné účelovú komunikáciu úplne uzatvoriť  v dňoch 3. a 4. augusta (štvrtok a piatok)  a v dňoch 7. až 9. augusta (pondelok, utorok a streda)  v čase od 6:00 do 16:00 hod. O prípadnej zmene avizovaných časov úplnej uzávierky účelovej cesty v dňoch 7. až 9. augusta 2017 budeme verejnosť v predstihu informovať .

Na úseku Obišovce – Ruské Pekľany riešia odvodnenie zrekonštruovaného úseku cesty

Kvôli bezpečnosti pri prácach na odvodnení opraveného úseku komunikácie, je doprava na ceste III/3460 medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi priebežne regulovaná na nevyhnutný čas niekoľkých minút . Práce by mali byť ukončené do polovice augusta.

Práce na stabilizácii svahu na úseku cesty medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi boli ukončené v plánovanom termíne. Na dvoch miestach tam osádzali  štetovnice, následne robili betonárske práce na opore svahu ako aj na vytvorení rímsy a osadili bezpečnostné zvodidlá.  https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/doprava/aktuality/zacali-prace-stabilizacii-svahu-ceste-medzi-obisovcami-ruskymi-peklanmi.html

Pri realizácii týchto prác vznikla aj potreba modifikácie riešenia odtokových pomerov rekonštruovaného úseku cesty. V týchto dňoch preto prebiehajú ešte práce na úprave odvodňovača. Práce sa robia na úseku dlhom približne 20 metrov. Úplná uzávierka bola len v sobotu 29. júla od 8.do 13. hodiny kvôli položeniu priepustu. Aktuálne je kvôli bezpečnosti práce doprava regulovaná priebežne tak, aby vozidlá neboli obmedzované v prejazde, prípadne aby boli obmedzené len na nevyhnutnú dobu niekoľkých minút.

Predpokladaný termín ukončenia všetkých prác na tomto úseku cesty III/3460 je 15. august 2017.

Zuzana Bobriková, hovorkyňa predsedu

Košický samosprávny kraj

 

+ 421 55 7268 128      + 421 918 766 001

zuzana.bobrikova@vucke.sk

www.vucke.sk

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore