Košice

Prehľad podujatí 39.týždeň – 22.09.2017

PONDELOK                  Východoslovenská investičná agentúra (VIA)

25.septembra                Hotel Yasmin, Tyršovo nábrežie 1, KE

15:30                                 Témy TB:

 •                                     Slovensko-nemecké podnikateľské fórum 2017
 •                                     Slovensko-nemecké hospodárske vzťahy
 •                                     Nemecké investície v regióne východného Slovenska.
 •                                     Prezentácia druhého vydania „Východoslovenského investičného sprievodcu 2017“ (East Slovakia Investment Guide 2017 – ESIG)

       Hostia TB:

 •                                   Peter Žiga – minister hospodárstva SR
 •                                     Joachim Bleickert – veľvyslanec SRN na Slovensku
 •                                     Peter Lizák – veľvyslanec SR v Nemecku
 •                                     Zdenko Trebuľa – predseda KSK
 •                                     Richard Raši – primátor mesta Košice
 •                                     Thomas Hejcman – GR VSE Holding, a.s.
 •                                     Daniel Giebel – C.E.O., T-Systems Slovakia, s.r.o.
 •                                     Eric Reuting – člen predstavenstva VW Slovakia, a.s.
 •                                     Peter Cacara – predseda predstavenstva VIA
 •                                     predstavitelia partnerov podujatia

(Viac na: www.agenturavia.sk; www.esig.sk )

______________________________________________________________

 ŠTVRTOK                      Filozofická fakulta Univerzity P. J. Šafárika  (FF UPJŠ)

28.septembra                Rektorát UPJŠ – veľká zasadačka, Šrobárova 2, KE

9:00                                   Téma TB:

                                            Ako súvisia rizikové správanie a emigračné zámery slovenských vysokoškolákov? – výsledky unikátneho výskumu, ktorý je súčasťou medzinárodného projektu zameraného a migračné a emigračné zámery študentov VŠ

Hostia TB:

 •                                    prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc. – zodpovedná riešiteľka projektov, dekanka FF UPJŠ
 •                                   doc. PhDr. Beáta Gajdošová, PhD. – vedúca Katedry pedagogickej psychológie a psychológie zdravia FF UPJŠ
 •                                    Mgr. Marta Kulanová – riešiteľka projektu, Katedra psychológie FF UPJŠ

Po skončení TB nasleduje odborný seminár s medzinárodnou účasťou pod názvom Intrapersonálne a interpersonálne faktory zmien rizikového správania vysokoškolákov a emigračných zámerov vysokoškolákov – národný a medzinárodný rozmer

 (Program seminára v prílohe)

Záväzné potvrdenie účasti na adrese: marian.gladis@upjs.sk

___________________________________________________________

ŠTVRTOK                       Organizačný výbor Fyto-apiterapeutických dní

28.septembra                RO SSN, Szakkayho 1, KE – zasadačka na 3.posch.

11:00                                 Témy TB:

 •                                    Konferencia s medzinárodnou účasťou Fyto-apiterapeutické dni o využití rastlinných a včelích produktoch v ochrane a podpore zdravia a kvality života (30.9.-1.10 2017, Južan, Smetanova 4, KE o 8:30 hod.) s účasťou japonských a ukrajinských odborníkov
 •                                    Nový spôsob možnej ochrany ľudí  pred kliešťami pomocou funkčných odevov na báze polypropylénového vlákna s prídavkom špecifického repelentu z rastlín + názorná ukážka odpudivého účinku prototypu funkčnej látky v podobe pančúch na živých kliešťoch, ktoré sú súčasťou konferencie 

                                           Hostia TB:

 •                                  MUDr. Štefan Košlík  – tvorca konferencie a hlavný organizátor, Odd. naturálnej medicíny FN LP, KE
 •                                   doc. MVDr. Branislav Peťko, DrSc. – vedecký pracovník Parazitologického ústavu SAV KE, člen programového výboru a spoluautor prednášok o funkčných protikliešťových odevoch
 •                                 Ing. Tomáš Zatroch – manažér nových projektov a inovácií spoločnosti  Fibrochem, a.s. Svit, spoluautor technológie výroby funkčných vlákien
 •                                 RNDr. Viktória Majláthová, PhD. – vedecká pracovníčka Parazitologického ústavu SAV KE
 •                                   RNDr. Igor Majláth, PhD. – vedecký pracovník Ústavu biológie a ekológie PF UPJŠ KE, spoluautori projektu protikliešťovej ochrany u ľudí

 Kontakty:

 • MUDr. Š. Košlík: 0905 367 020
 • Doc. B. Peťko: 0903 623 343

_____________________________________________________________

 PIATOK                           Biela noc, o.z.

29. septembra                 Kino Úsmev, Kasárenské námestie 1, KE

10:00                                  Téma TB:

                                                 Festival súčasného umenia BIELA NOC

                                              Hostia TB:

 •                                     Richard Raši – primátor mesta Košice
 •                                       Zuzana Pacáková – riaditeľka festivalu BIELA NOC
 •                                      Andrea Danihelová – vedúca útvaru Komunikácia a hovorkyňa VSE
 •                                      umelci Beata Kolbašovská a Laura Alcala Freudenthal

_________________________________________________________________

 INÉ

MEDZINÁRODNÁ  PREHLIADKA HISTORICKEJ  HUDBY  

V dňoch 22. – 25. septembra 2017, Rožňava, Čečejovce, Markušovce a Štítnik – 16. ročník medzinárodnej  prehliadky historickej hudby európskych regiónov na Gotickej ceste Ars Antiqua Europae in Via Gothica. Prehliadku organizuje Gemerské osvetové stredisko v Rožňave, koncerty sa uskutočňujú v historických objektoch. Viac informácií a program na https://web.vucke.sk/sk/novinky/festival-starej-hudby-gotickej-ceste.html

  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 VEDECKÝ  BRLOH

Sobota 23. septembra 2017 o 14:00 hod., Výmenník č.1, Ulica obrody, Košice – Vedecký brloh na tému Hry s fyzikou s RNDr. Matúšom Mihálikom, PhD. z Ústavu experimentálnej fyziky SAV.  

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

VEDECKÁ KAVIAREŇ

Streda 27. septembra 2017 o 18:00 hod., Tabačka/Kulturfabrik – kinosála, Gorkého 2 Košice – Vedecká kaviareň – prof. RNDr. Rastislav Varga, DrSc. z Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ aj laických záujemcov o vedu presvedčí, že Na veľkosti záleží“. Taký je totiž názov jeho prednášky s podtitulom Vývoj miniatúrnych senzorov.  Porozpráva o vývoji miniatúrnych materiálov vyvíjaných na UPJŠ, ktoré slúžia ako bezkontaktné senzory  polohy, elektrického prúdu, teploty, tlaku a pod. Ich malé rozmery umožňujú zabudovanie dovnútra rôznych materiálov bez toho aby ovplyvnili ich funkčné vlastnosti. Predstaví prototypy na meranie teploty a tlaku v kompozitných materiáloch a stavebných a strojárenských konštrukciách ako aj teploty a tlaku v medicíne (napr. v titánových implantátoch, mieche a pod.)

  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 I. MEDZINÁRODNÉ KARPATSKÉ SYMPÓZIUM

V dňoch 27. – 28. septembra 2017, Kongresové centrum SAV Academia, Stará Lesná  176, Tatranská Lomnica – I. medzinárodné karpatské sympózium venované 70. výročiu dobrovoľného presídlenia Rusínov a Ukrajincov zo Slovenska do ZSSR a násilnej Akcii „Visla“ v Poľsku v roku 1947. Podujatie, ktoré pripravili Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici v spolupráci so  Spoločenskovedným ústavom Centra spoločenských a psychologických vied SAV v Košiciach a Univerzitou v Zielonej Gore, bude zamerané tiež na analýzu problémov týkajúcich sa presídľovania a na otázky zmeny identity obyvateľstva v Karpatoch, a to z hľadiska historického, etnografického, právneho, politologického i kultúrneho. Na sympóziu sa zúčastní takmer 80 odborníkov zo Slovenska, Poľska, Ukrajiny, Srbska, Bieloruska, Ruska a USA. V rámci sympózia sa uskutoční aj zasadnutie spoločnej slovensko-ukrajinskej komisie historikov.

 •  Kontakty:
  Doc. PhDr. Michal Šmigeľ, PhD., Katedra histórie FF UMB Banská Bystrica   michal.smigel@umb.sk           +421 907 833 689
 • PaedDr. Marian Gajdoš, CSc., Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, Košice       gajdosm@saske.sk                    +421 902 330 331

(Program sympózia v prílohe)

 _________________________________________________

 OZNAMY  RO  SSN

 KRAJINA  KAINA

Nedeľa 24. septembra 2017 o 18:00 hod., Literárno-hudobná terasa Kaviarne eLAra, Letná 34, Spišská Nová Ves – prezentácia tretej knihy poézie Krajina Kaina z pera nášho kolegu Jozefa Puchalu.

(Viac v pozvánke)

  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 ČLENSKÉ  PRÍSPEVKY

V kancelárii RO SSN Košice (Szakkayho 1, KE – 1.posch., č. dv. 125) môžete zaplatiť členskú známku za rok 2017 každý pracovný deň od 8:00 do 14:30 hod. Výška členského príspevku = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk) Platbu  môžete poukázať tiež na účet RO SSN KE: IBAN: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, SWIFT: GIBASKBX, VS: 664. V Správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno.

___________________________________________________________

 Beáta Penxová-Mačingová

RO SSN Košice         0903 845 120

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore