Tlačové správy

Už 40 rokov Rehabilitačného strediska pre zrakovo postihnutých v Levoči – vidíme spolu viac

Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých v Levoči je zriadené Ministerstvom práce, sociálnych veci a rodiny SR a je jedinou inštitúciou v našej republike, ktorá poskytuje rehabilitáciu, vzdelávanie a prípravu pre trh práce dospelých zrakovo postihnutých, prakticky vo veku 18 – 60 rokov. Bolo zriadené za účelom komplexnej základnej rehabilitácie podmieňujúcej pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu.

Význam tejto udalosti je veľký najmä ak si uvedomíme, že pred r. 1977 u nás nebolo podobnej inštitúcie poskytujúcej rehabilitáciu a rekvalifikáciu ťažko zrakovo postihnutých po strate alebo podstatnom oslabení zraku v produktívnom veku. Títo jedinci boli ponechávaní svojmu osudu bez možnosti adaptácie na zmenené životné podmienky a bez prípravy na opätovné získanie samostatnosti, nezávislosti a príležitostí pre pracovné a spoločenské uplatnenie.

K zásadným zmenám došlo 1. septembra 1977, kedy začalo svoju činnosť Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých v Levoči (RSZP), ktoré vytvorilo podmienky a možnosti komplexnej adaptácie dospelých zrakovo postihnutých na zmenené životné podmienky po strate zraku. Počas 40 ročnej existencie dôsledne a zodpovedne plnilo svoje poslanie, ktoré dostalo do vienka od svojho zriaďovateľa – Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Dosiahlo významné úspechy nielen v oblasti praktickej realizácie rehabilitácie a rekvalifikácie zrakovo postihnutých, ale aj pri tvorbe učebných textov, pomôcok a metodických postupov, ktoré boli v priebehu rokov overené praxou a nadobudli všeobecný charakter. Viaceré z týchto prác boli publikované a sú súčasťou študijnej tyflopedickej literatúry. Pedagogickí pracovníci tejto inštitúcie sa vo svojej práci opierali o spoluprácu s poprednými tyflopedagógmi Československej republiky na čele s Doc. PhDr. Jánom Jesenským, Csc.

Pri formovaní vlastnej koncepcie rehabilitácie a rekvalifikácie čerpali bohaté skúsenosti aj od zahraničných odborníkov prostredníctvom literatúry, účasťou na medzinárodných školeniach a seminároch i návštevou inštitúcií s rovnakým zameraním v Nemecku, Francúzku, Švajčiarsku, Rakúsku a Poľsku.

V záujme skvalitňovania rehabilitácie a rekvalifikácie zrakovo postihnutých bola venovaná veľká starostlivosť modernizácii materiálno-technického vybavenia, uplatňujú sa elektronické učebné a kompenzačné pomôcky s hmatovým a zvukovým výstupom, ktoré nevidiacim a slabozrakým poskytujú nebývalé možnosti prijímania a spracovania najrôznejších informácií, a tak vytvárajú dobré podmienky pre rozvoj ich vzdelanosti a integrácie.

Efektívnosť využitia RSZP je priamo závislá od propagácie jeho poslania. Tejto činnosti sa intenzívne venuje skupina pracovníkov v úzkej spolupráci s masovokomunikačnými prostriedkami, Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska, oftalmológmi, úradmi práce, lyžiarskym klubom nevidiacich a slabozrakých i prostredníctvom početných exkurzií škôl, občianskych združení a dobročinných organizácií.

Priebeh a rozvoj pracovnej rehabilitácie a rekvalifikácie dospelých zrakovo postihnutých do značnej miery ovplyvňovalo jeho začlenenie do systému riadenia. Od jeho vzniku až do r. 1991 zariadenie nemalo právnu subjektivitu a bolo riadené viacerými orgánmi (KÚSS v Košiciach, OÚSS v Sp. Novej Vsi a OÚP v Sp. Novej Vsi). Od 1. júla 1991 RSZP v Levoči získalo právnu subjektivitu a bolo začlenené pod priame riadenie MPSVaR SR.

RSZP v Levoči poskytuje dospelým ťažko zrakovo postihnutým občanom sociálnu rehabilitáciu, vzdelávanie a prípravu na trh práce pomocou viacerých kurzoch ako napr. základná sociálna rehabilitácia, športový masér, informačné technológie, kartonážnik, košikár, informačno-administratívne služby a individuálna príprava. Nesporný význam činnosti RSZP v Levoči spočíva v opätovnom nadobudnutí samostatnosti v každodennom praktickom živote. Toto vytvára predpoklady pre plnohodnotný život a rovnocennosť zrakovo postihnutých.

Kontakt:

Brigita Albertová 0918 455 597

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore