Tlačové správy

Funkčný mestský región Košice – workshop na pôde UPJŠ v Košiciach

Experti z Fakulty verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach organizovali dňa 4.12.2017 workshop „Funkčný mestský región Košice – Návrhy na zlepšenie spravovania územia“, na ktorom boli prezentované výsledky výskumu „Funkčný mestský región ako inovatívny prístup k integrovanému rozvoju územia v podmienkach Slovenskej republiky“.

V rámci svojho skúmania odborníci na verejnú správu vymedzili na základe metódy sledovania odchádzok a dochádzok za prácou medzi mestom a obcami funkčný mestský región Košice, ktorý zahŕňa mesto Košice, 29 okolitých obcí na základe dochádzok za prácou do mesta a 5 obcí na základe ich priradenosti do funkčnej mestskej oblasti podľa Partnerskej dohody SR. Následne počas roka 2017 realizovali s predstaviteľmi mesta Košice a so starostami 32 obcí zadefinovaného funkčného mestského regiónu Košice rozhovory.

Silvia Ručinská a Eva Výrostová z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vo svojich vystúpeniach vysvetlili, že podstatou mestského regiónu je existencia prirodzených vzťahov medzi obcami a mestom, ich previazanosti v rámci výskumu definovanej najmä prostredníctvom odchádzok z obcí za prácou do mesta Košice. Poukázali na to, že zmyslom vymedzenia funkčného mestského regiónu je vytvorenie predpokladu pre optimalizáciu správy územia, pre zvýšenie kvality života obyvateľov a poskytovaných služieb prostredníctvom spoločných aktivít a zabezpečenie jeho integrovaného rozvoja. Zároveň komentovali výsledky prieskumu, ktorý sa orientoval na zhodnotenie spolupráce medzi obcami a mestom Košice, spolupráce v rámci funkčnej mestskej oblasti Košice vymedzenej pre potreby čerpania IROP a spolupráce medzi obcami okolia Košíc navzájom.

Workshopu sa zúčastnilo 13 starostov z obcí: Haniská, Trebejov, Sokoľ, Seňa, Košické Oľšany, Kokšov-Bakša, Nižný Klátov, Družstevná pri Hornáde, Košická Belá, Valaliky, Belža, Baška, Bukovec. Okrem zástupcov obecnej samosprávy bol prítomný primátor mesta Košice Richard Raši, Ing. Peter Ťapák z Úradu Košického samosprávneho kraja, Ing. Patrícia Čekanová, PhD.  z Oddelenia sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program a Ing. Margita Hanušovská z Oddelenia strategického rozvoja Magistrátu mesta Košice, viacerí odborníci z akademického prostredia a tretieho sektora.

Primátor mesta Košice reagoval na podnety starostov a na výsledky prieskumu konkrétnymi návrhmi spolupráce mesta a obcí a oslovil expertov z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, aby sa ich práca na téme funkčného mestského regiónu neskončila týmto workshopom.

Cieľom workshopu bolo na základe výsledkov výskumu podnietiť diskusiu s prítomnými zástupcami obecnej samosprávy, regionálnej samosprávy a odborníkmi z univerzít o možnostiach spolupráce mesta a obcí, spolupráce obcí navzájom a možnostiach rozvoja územia.

Poznámka:

Tlačovú správu nájdete archivovanú na www.upjs.sk v časti Vzťahy s verejnosťou https://www.upjs.sk/verejnost-media/vztahy-s-verejnostou/tlacove-spravy/rok-2017/ .

 

Mgr. Mária Hrehová, PhD.

Tlačový referent a hovorca UPJŠ v Košiciach

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore