Tlačové správy

UPJŠ v Košiciach podpísala memorandum o spolupráci s košickými divadlami

UPJŠ v Košiciach sa usiluje v ostatných rokoch úzko spolupracovať s kultúrnymi inštitúciami na území mesta Košíc. Dňa 5. 12. 2017 rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., podpísal memorandum o spolupráci medzi univerzitou a divadlami sídliacimi na území mesta Košice. Za Štátne divadlo,  Bábkové divadlo a divadlo Thália Színház memorandum podpísali ich riaditelia: Mgr. Peter Himič, PhD., Mgr. Pavol Hrehorčák a Mgr. art. Czajlik József.

Zmluvné strany potvrdili spoločnú vôľu dlhodobo a aktívne spolupracovať. UPJŠ v Košiciach sa zaviazala podporovať podujatia organizované spomenutými divadlami vytvorením mediálneho a publicistického priestoru  v tlačovinách a iných médiách pôsobiacich na UPJŠ v Košiciach a prezentáciu ich hereckých a režisérskych osobností na pôde UPJŠ v Košiciach. Cieľom otvorenia sa UPJŠ v Košiciach divadelnej kultúre v meste Košice je informovať akademickú obec o činnosti Štátneho divadla,  Bábkového divadla a divadla Thália Színház, ale zároveň umožniť zamestnancom a študentom, deťom zamestnancov univerzity a tej časti akademickej obce univerzity, ktorá má blízko k maďarskej divadelnej kultúre, bližší a aktívnejší kontakt s divadelným umením.

Riaditelia divadiel, ktorí podpísali memorandum, sa zaviazali podľa organizačných a kapacitných možností zabezpečiť pre študentov návštevu pracovísk divadiel a za podmienok, stanovených zákonom, umožniť im aktívne sa podieľať na činnostiach spojených s tvorbou inscenácií. Okrem toho privítali aj možnosť aktívne spolupracovať s organizáciami pôsobiacimi na univerzite, ktorých úlohou je informovať študentov a širokú verejnosť o aktuálnych udalostiach v ich divadelnom živote. Zároveň potvrdili, že poskytnú možnosť pracovníkom UPJŠ v Košiciach za dopredu dohodnutých podmienok využívať priestory divadiel na kultúrno-spoločenské a umelecké aktivity.

 Poznámka:

Tlačovú správu nájdete archivovanú na www.upjs.sk v časti Vzťahy s verejnosťou https://www.upjs.sk/verejnost-media/vztahy-s-verejnostou/tlacove-spravy/rok-2017/ .

Mgr. Mária Hrehová, PhD., tlačový referent a hovorca UPJŠ v Košiciach

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore