Tlačové správy

Podpora rovnosti príležitostí pre osoby so zdravotným postihnutím

Koncom decembra 2017 úspešne skončí projekt „Podpora rovnosti príležitostí pre osoby so zdravotným postihnutím“. Hlavným partnerom projektu je Nadácia Slovenskej sporiteľne a spolufinancovaný je Nadáciou Slovenského plynárenského priemyslu. Realizátorom projektu je Asociácia prijímateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike. Strategickým cieľom projektu je uplatňovanie práva postihnutých osôb na integráciu a začlenenie do spoločnosti.

Projekt mal vytýčené tri špecifické ciele:

  1. zvýšiť dostupnosť bezplatného sociálneho poradenstva na celom území Slovenskej republiky
  2. zriadiť webový portál a bezplatnú telefonickú krízovú linku
  3. vypracovať model poradenského centra.

Na riešenie úloh vyplývajúcich z cieľov projektu bol zostavený expertný tím pozostávajúci z odborných spolupracovníkov, asistentov sociálnej práce – študentov II. stupňa štúdia Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, zamestnancov a dobrovoľníkov. Projekt bol určený pre tri cieľové skupiny:

  1. ľudí so zdravotným postihnutím
  2. seniorov
  3. ďalšie skupiny ohrozené sociálnym vylúčením

Projekt priniesol rad významných výsledkov, z ktorých primárne sú:

  1. vyriešenie konkrétnych prípadov z oblasti sociálnej ochrany
  2. poskytnutie adresnej pomoci ľuďom ohrozeným sociálnou exklúziou

Na konci projektu je možné konštatovať, že splnil poslanie v rámci priestoru daného sociálnou ochranou na Slovensku. Priebežná analýza hodnotí projekt ako prispievajúci k rozvoju legislatívy, konkrétne v oblasti starostlivosti o osoby so zdravotným postihnutím.

Silvester Obuch, prezident

 

  

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore