Tlačové správy

Vyhlásenie Technickej univerzity v Košiciach k medializovaným informáciám

Dňa 31.01.2018 pod záštitou podpredsedníčky NR SR Lucie Ďuriš Nicholsonovej  (SaS), za účasti poslanca Gröhlinga (SaS) a 2 zamestnancov Technickej univerzity v Košiciach (ďalej len „TUKE“) sa konala tlačová konferencia na tému „Špičkový vedec skončil po návrate zo zahraničia na úrade práce“ a kde SaS zároveň žiadala o nápravu.

Na uvedenej tlačovej besede odznel celý rad informácií, ktoré zavádzajú verejnosť  a v konečnom dôsledku poškodzujú dobré meno Technickej univerzity v Košiciach. Vzhľadom na stálu diskusiu na túto tému aj osobami, ktoré majú len jednostranne podané a zavádzajúce informácie, Technická univerzita v Košiciach prehlasuje, že:

1. Prijímateľom NFP v rámci projektu „Kompetenčné centrum pre priemyselný výskum a vývoj v oblasti ľahkých kovov a kompozitov“ bol Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV Bratislava ako hlavný partner a Technická univerzita v Košiciach bola len  jedným z ďalších 10 partnerov.

2. Technická univerzita v Košiciach ako partner mala na riešenie projektu 616 805,50 €, ktoré získala na základe partnerskej zmluvy od hlavného partnera a ktoré použila v súlade so schváleným rozpočtom projektu.

3. Tvrdenie, že časť finančných prostriedkov mala ísť na reintegráciu doc. Bidulského, aby sa natrvalo usadil v SR a venoval sa vede a výskumu, je zavádzajúce, nakoľko menovaný bol aj v čase riešenia projektu zamestnancom SAV v Košiciach s trvalým pobytom v SR. Projekt neobsahoval žiadnu podmienku, ktorá by určovala, aby doc. Bidulský mal pracovnú zmluvu s TUKE do roku 2021.

4. Výstupy časti projektu riešeného TUKE (ako aj celého projektu) – ukazovatele – či už ukazovatele výsledku alebo ukazovatele dopadu neobsahujú žiadne ustanovenia o udržateľnosti miesta reintegrovaného vedeckého pracovníka. Projekt skončil 31.12.2015 s dobou udržateľnosti do 31.03.2021.

5. Priebeh pôsobenia menovaného na Technickej univerzite v Košiciach je verejne dostupný v Centrálnom registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/default/detail/2897?mode=full&do=filterFormsubmit&university=709000000&employment_state=yes

6. Doc. Bidulský po ukončení prác na aktivitách projektu (31.10.2014) s účinnosťou od 01.11.2014 až do 31.01.2018 pôsobil na TUKE ako vysokoškolský učiteľ. Jeho pracovný pomer skončil dňom 31.01.2018 uplynutím doby, na ktorú mal pracovný pomer uzatvorený. Na žiadne predtým fakultou vypísané výberové konanie na obsadenie pracovného miesta a funkcie docenta nereagoval.

7. Vystúpenie zamestnancov Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE poškodzuje dobré meno fakulty a TUKE v čase, keď fakulta prechádza transformáciou a snahou o jej stabilizáciu doma i v zahraničí, v čom ju podporujú významní predstavitelia priemyslu.

8. Technická univerzita v Košiciach zvažuje právne kroky na svoju obranu pred nepravdivými a zavádzajúcimi informáciami, ktoré odzneli na spomínanej tlačovej konferencii.

Košice 02. 02. 2018

prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc., rektor Technickej univerzity v Košiciach

doc. Ing. Iveta Vasková, PhD., dekanka Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore