Košice

Prehľad podujatí 17. týždeň – 20.04.2018

 

PONDELOK        Košický samosprávny kraj (KSK)

23. apríla              MMK, Tried SNP č. 48/A – veľká zasadačka, prízemie, blok „B“

9:00                      5. zasadnutie Zastupiteľstva KSK

Z programu: Voľba predsedu Zdravotnej komisie Zastupiteľstva KSK; Voľba členov Mandátovej a Zdravotnej komisie; Voľba členov komisií – neposlancov; Záverečný účet KSK za rok 2017; Návrh rozpočtu KSK na roky 2018 – 2020; Návrh VZN KSK o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam; Odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa z radov poslancov do rád škôl a školských zariadení; Informatívna správa o príprave projektu Kreatívneho centra Košického kraja v rámci IROP 2014 – 2020; Informatívna správa o vyhlásených výzvach z európskych štrukturálnych a investičných fondov; Nájom telocviční stredných škôl v Košiciach a v Rožňave; Spolufinancovanie projektu „Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018″…

Celý program a všetky materiály :

https://dz2fe.vucke.sk/Home/ZasadnutiaDetail?id_session=129

__________________________________________

STREDA               Košická arcidiecéza

25. apríla             Arcibiskupský úrad, Hlavná 28, KE

9:30                       Téma TB:

Blahorečenie Anny Kolesárovej

                                Hostia TB:

  •                        Mons. Bernard Bober – košický arcibiskup a metropolita
  •                        ďalší hostia

_____________________________________________

 STREDA                MVDr. Ján Marton  

25. apríla               RO SSN, Szakkayho 1, KE – zasadačka na 3.poschodí

11:00                      Téma TB: 

Stav poľnohospodárstva a potravinárstva v SR –  dôsledok nedôslednosti a zlyhávania MPaRV SR

                                Hosť TB:

MVDr. Ján Marton – expert na potravinové sústavy a kontrolu

_______________________________________________________

 STREDA                ATARAX – producentské štúdio  

25. apríla                Reštaurácia Golden Royal, Štefánikova 36, KE

16:00                      Téma TB: 

                                  Premiéra dokumentárneho filmu Terasa – miesto pre život s podtitulom Svedectvo o ľuďoch a dobe

                                  Hostia TB:

  •                         Peter Hrabinský – režisér
  •                          Eva Kratochvílová – producentka

________________________________________________________

ŠTVRTOK           Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (FiF UPJŠ)

26. apríla              areál FiF UPJŠ, Moyzesova 9, budova Minerva – spoloč. miestnosť

10:00                     Téma TB:

Objavujeme nové mladé talenty. Vďaka krajskému kolu predmetových olympiád žiakov ZŠ a SŠ Košického kraja v anglickom, nemeckom, slovenskom jazyku a dejepise, ktoré organizovali odbor školstva Okresného úradu Košice a FiF UPJŠ, sme objavili mladé talenty.

                               Hostia TB:

  •                      prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc. – dekanka FiF UPJŠ
  •                       Mgr. Viktória Rozsypalová – odborný radca, odbor školstva OÚ Košice
  •                       Andrej Frič – Gymnázium Komenského 32, Trebišov – víťaz krajského kola Olympiády v nemeckom jazyku, 4. v celoslovenskom kole
  •                        Marína Hluchá – Gymnázium Poštová 9, Košice – víťazka krajského kola Olympiády v anglickom jazyku, 3. v celoslovenskom kole
  •                        Zuzana Mladšíková – Gymnázium Poštová 9, Košice – víťazka krajského kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, 2. celoslov.kole

Účasť potvrdiť na adrese: marian.gladis@upjs.sk

___________________________________________________________

 INÉ

 ROZLÚČKA  S  LEOPOLDOM  HOROVITZOM

Sobota a nedeľa 21. a 22. apríla 2018 od 15:00 hod. do 17:00 hod., Východoslovenské múzeum, Námestie Maratónu mieru 2, Košice. Posledná možnosť prezrieť si unikátnu výstavu Leopold Horovitz – Sratený/Nájdený v spoločnosti autorov výstavy.

(Viac v tlačovej správe)

  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ZAHRAJ  ŽE  MI,  ZAHRAJ  

Sobota 21. apríla 2018 od 13:00 hod., Dom kultúry Buzica. Krajská postupová súťaž a prehliadka hudobného folklóru detí. Organizuje Kultúrne centrum údolia Bodvy a Rudohoria. Na súťaži sa zúčastnia jednotlivci a kolektívy, ktoré postúpili z regionálnych kôl súťaže. Diváci uvidia 24 súťažných čísiel v štyroch kategóriách – detské ľudové hudby, detské spevácke skupiny, sólisti speváci a spevácke duá, sólisti inštrumentalisti.

(Viac  tlačovej správe)

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

NOSITELIA  TRADÍCIÍ

Sobota 21. apríla 2018 od 14:00 hod., Kultúrny dom Zemplínska Teplica. Regionálna súťažná prehliadka folklórnych skupín Nositelia tradícií. Organizuje Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína Trebišov. Účinkujú folklórne skupiny Tepličan, Strapec, Studzenka, Žipovčan.

Nedeľa 22. apríla 2018 od 14:30 hod., Kultúrny dom Dobšiná. Okresná súťažná prehliadka folklórnych skupín z gemerského regiónu Nositelia tradícií. Organizuje Gemerské osvetové stredisko Rožňava.

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

VEDECKÁ  KAVIAREŇ

Streda 25. apríla 2018 o 18:00 hod., Kulturfabrik Tabačka v Košiciach – Vedecká kaviareň na tému Pomáhajú rastlinné extrakty liečiť? To, či je efekt prírodných látok naozaj tak účinný ako si myslíme, alebo nás viac lieči naša viera v neho, príde širokej vedy chtivej verejnosti povedať vedec a vysokoškolský učiteľ Prof. MVDr. Štefan Faix, DrSc. z Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat Centra biovied SAV v Košiciach, ktorý sa po celú vedeckú kariéru venuje štúdiu, analýze a hodnoteniu ich skutočného liečivého potenciálu. Zodpovie na otázky, aký je ich skutočný liečebný efekt, či nevytvárame ich používaním chaos a nerovnováhu medzi živinami, esenciálnymi látkami v ich zložitej, no prirodzenej  regulácii v organizme. Zamyslí sa nad tým, či pôsobí tá istá látka v organizme vždy rovnako, bez ohľadu na to, či je v izolovanej forme, alebo  je viazaná v prirodzenej forme spolu s inými prirodzenými zložkami.

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

KONZERVATÓRIUM  JOZEFA  ADAMOVIČA  KOŠICE

Streda 25. apríla 2018 od 18:00 hod., Historická radnica, Hlavná 59, Košice – 25 krokov k úspechu – Slávnostný koncert školy v rámci 10. ročníka projektu Predstavujeme košické talenty.
Štvrtok 26. apríla 2018 od 18:00 hod., Historická radnica, Hlavná 59, Košice – Absolventský koncert študentov tanečného odboru.

____________________________________________________

OZNAM  RO  SSN

 ČLENSKÉ  PRÍSPEVKY  

V kancelárii RO SSN Košice (Szakkayho 1, KE – 1.posch., č. dv. 125) môžete zaplatiť členskú známku na rok 2018 (dlžníci ešte aj za rok 2017) každý pracovný deň od 8:00 do 14:30 hod.

Výška členského príspevku = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk)

Platbu  môžete poukázať tiež na účet RO SSN KE: IBAN: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, SWIFT: GIBASKBX, VS: 664. V Správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno.

V prípade neuhradených členských príspevkov za rok 2017 budú neplatiči vyradení z evidencie SSN a z adresára RO SSN Košice.

______________________________________________

 Beáta Penxová-Mačingová  RO SSN Košice         0903 845 120

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore