Tlačové správy

Obezita spôsobuje na celom svete viac úmrtí ako podvýživa

Prevencia má význam už v detstve. Obezita nie je chybou krásy. Je to chronické ochorenie s vážnymi zdravotnými následkami, ktoré patrí do rúk lekára

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v roku 2016 bolo na svete 41 miliónov obéznych detí mladších ako 5 rokov. Odborníci hovoria o epidemiologickom probléme 21. storočia. Detská obezita pretrváva u 4 z 5 detí aj v dospelosti a môže skracovať život až o 20 rokov. Obezita je druhým najzávažnejším preventabilným faktorom rakoviny po fajčení.

Obezita v slovenskej detskej a adolescentnej populácii 

Údaje o náraste počtu obéznych adolescentov a detí sú skutočne alarmujúce. Ide o veľmi zraniteľnú populáciu, ktorá si zvýšené riziko rozvoja chronických komplikácií obezity nesie so sebou do budúcnosti“, pripomína prezidentka Obezitologickej sekcie Slovenskej diabetologickej spoločnosti, MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.  Vďaka HBSC projektu (Health Behaviour in School-aged Children Survey) Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO), ktorý prebehol v rokoch 2009/2010 je nám čiastočne známa situácia medzi slovenským adolescentami. V tomto projekte malo nadhmotnosť a obezitu 29%  chlapcov a 13% dievčat vo veku 11 rokov, 28 % chlapcov a 10 % dievčat vo veku 13 rokov a 18% a 8% 15-ročných chlapcov a dievčat. Donedávna sme nemali k dispozícii medzinárodne porovnateľné údaje o prevalencii nadhmotnosti a obezity u školopovinných detí.

Tieto údaje sa zbierali v rámci WHO COSI (European Childhood Obesity Surveillance Initiative) projektu, ktorý prebiehal v rokoch 2007, 2009 a 2012). Slovensko sa po prvý krát zapojilo až do 4. kola tohto významného projektu v rokoch 2015/2016. Získali sme údaje zo 126 škôl u 2801 detí vo veku 7,0-7,99 roka. Okrem merania hmotnosti, výšky, obvodu pása a bokov máme k dispozícii údaje o fyzickej aktivite a stravovacích zvyklostiach v tejto populácii. Podľa prác slovenských pediatrov 32,5 % obéznych detí má prítomný metabolický syndróm (súčasný výskyt viacerých kardiovaskulárnych rizikových faktorov).

Aké sú zdravotné dôsledky obezity u detí a adolescentov?

Obezita je chronické ochorenie, ktoré má nielen psychologický dopad na dieťa a celú rodinu. Ide predovšetkým o vážnu hrozbu pre zdravie. Rovnako ako u dospelých, aj u detí postihuje srdcovo-cievny systém. Nadmerné nahromadenie tukového tkaniva v organizme aktivuje zápalové procesy, ktoré vedú k ateroskleróze, teda ľudovo nazývanému kôrnateniu tepien“, hovorí MUDr. Eva Sádová, primárka Kliniky detí a dorastu LF UPJŠ a DFN v Košiciach.

Ďalším dôsledkom obezity je zhoršenie funkcie pľúc, čo spôsobuje nižšiu výkonnosť a únavu dieťaťa, no často i ochorenia dýchacích ciest. Už v detskom veku je ohrozená aj pečeň, množstvo tuku v organizme totiž ovplyvňuje aj jej detoxikačnú a syntetickú funkciu. U obéznych detí dochádza aj k problémom v rámci sociálnych väzieb a zníženej sebadôvere. Často majú problém pri svojom uplatnení v kolektíve, čo môže v niektorých prípadoch vyústiť aj do psychickej poruchy, ako je depresia.

Vnútromaternicový vývoj a obezita
Posledné štúdie zaoberajúce sa bakteriálnou flórou – mikrobiómom, ukazujú, že by tento nanovo objavený orgán mohol mať vplyv na vznik mnohých neinfekčných ochorení, medzi ktoré patrí aj obezita. Z toho vyplýva, že s prevenciou obezity je možné začať už pred počatím, následne monitorovať mamičky počas tehotenstva, ale aj pred, počas a po pôrode. Kľúčovú úlohu v tomto zohrávajú pôrodníci a neonatológovia. Ich kľúčová úloha spočíva v stabilizácii mikrobiómu matky. Jeho zloženie závisí od stravovacích návykov, prostredia, užívania antibiotík, prípadných chronických ochorení matky a jej metabolického stavu. Prirodzený mikrobióm matky je základom pre mikrobióm novorodenca. Pri prirodzenom pôrode získava novorodenec prvú bakteriálnu flóru z pôrodných ciest,  následne vďaka kolostru, teda prvému materskému mlieku dochádza k stabilizácii mikrobiómu. Pri pôrode cisárskym rezom je mikrobióm novorodenca tvorený baktériami kože matky a nemocničnou flórou, k prsníku sa prikladá až neskôr a mikrobióm týchto novorodencov má iné zloženie. Táto skupina detí dostáva častejšie umelé mlieko“ pripája MUDr. Peter Krcho, PhD. , prednosta Kliniky neonatológie LF UPJŠ a DFN v Košiciach.

Podpora zdravého štartu do života, zdravšieho prostredia v školách, obmedzenie marketingu a reklamy deťom a mládeži, informovanosť rodín a podpora fyzickej aktivity patria medzi priority Národného akčného plánu prevencie obezity na roky 2015 – 2025.

Škola obezity

Ide o jedinečný medziodborový ambulantný program zameraný na skupinovú liečbu obezity detí. Kľúčovým faktorom úspechu skupinového programu je vzájomná motivácia a podpora pri redukcii telesnej hmotnosti. Súčasťou programu sú odborné vyšetrenia, stanovenie závažnosti obezity a možných rizík, ale aj vytvorenie adekvátneho terapeutického a tréningového plánu a vyváženého jedálnička. Zmena životného štýlu sa však musí týkať celej rodiny, preto sa v rámci programu konajú aj teoreticko-praktické edukačné stretnutia pre deti i rodičov, prípadne pre celé rodiny. Práca s rodinami v rámci tohto projektu začína prinášať prvé ovocie“  hovorí  MUDr. Alžbeta Tóhátyová, PhD. zástupca garantov pre Školu obezity z Kliniky detí a dorastu LF UJPŠ a DFN v Košiciach.    Škola obezity detí prebieha pod záštitou prezidentky Sekcie pre aterosklerózu SSKB – Prof. MUDr. I. Schusterovej, PhD. na Klinike detí a dorastu LF UPJŠ a DFN v Košiciach.

Ako je na tom slovenská dospelá populácia?

Podľa štúdie EHES – European Health Examiination Survey – Zisťovanie zdravia Európanov (2011) sa v pásme nadhmotnosti a obezity nachádza  približne 2/3 slovenskej dospelej populácie. 7 z desiatich slovenských mužov vo veku 18 – 64 rokov a 6 z desiatich slovenských žien rovnakého veku má nadhmotnosť alebo obezitu. Jeden zo štyroch mužov a jedna zo štyroch žien má obezitu (BMI ≥ 30 kg/m2) a III. stupeň obezity (BMI ≥ 40 kg/m2 ) má viac ako 1 % slovenskej dospelej populácie.

V Európskej únii dochádza približne k 2,8 miliónom úmrtí ročne v dôsledku príčin, ktoré súvisia s nadváhou a obezitou. Súčasný vývoj situácie a starnutie populácie naznačuje, že potreba liečebno-preventívnej starostlivosti bude kontinuálne narastať.

„Spôsoby manažmentu obezity sa v rámci jednotlivých európskych krajín líšia. V Slovenskej republike je veľkým problémom  chýbanie infraštruktúry komplexnej starostlivosti o obéznych jedincov. Starostlivosť o obézneho pacienta nie je hradená, alebo je iba minimálne hradená z verejného zdravotného poistenia, čo vedie k limitovanému prístupu pacientov k inovatívnym antiobezitikám a k bariatrickej/metabolickej chirurgii. Chýba nám infraštruktúra podporujúca zdravý životný štýl a kriticky vnímame aj nedostatočný vplyv médií na propagáciu zdravého životného štýlu. Pre klinickú prax nám chýbajú diagnostické a terapeutické štandardy manažmentu obezity, ktoré je potrebné v dohľadnom čase pripraviť,“ upozorňuje MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD., prezidentka Obezitologickej sekcie Slovenskej diabetologickej spoločnosti, a dodáva: „Možnosťou na zlepšenie situácie na Slovensku je zrealizovanie konceptu viacúrovňového multidisciplinárneho manažmentu obezity. Efektívny manažment obezity závisí od nás, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí potrebujeme jednoznačnú podporu zo strany vládnych a zdravotníckych orgánov.“

V súčasnosti bráni implementácii účinných programov viacero faktorov. Jedným z nich je aj potreba informovanosti slovenskej populácie. Bežný človek niekedy ani netuší, akým spôsobom by sa mohol zapojiť do boja s obezitou, dokonca niektorí nepovažujú obezitu za zdravotný problém.

 3. ročník Slovenského dňa obezity

Odpovede na pálčivé otázky súvisiace s nadváhou či obezitou už po tretíkrát prináša Slovenský deň obezity. Podujatie organizované Obezitologickou sekciou Slovenskej diabetologickej spoločnosti nadväzuje na Európsky deň obezity a jeho cieľom je informovať verejnosť o obezite a rizikách, ktoré sú spojené s nárastom hmotnosti, o možnostiach liečby obezity, ale aj o zdravej výžive a aktivitách spojených s prevenciou rozvoja obezity.

Podujatie sa vďaka veľkému záujmu verejnosti koná v 5 slovenských mestách: Bratislave, Martine, Nitre, Banskej Bystrici a Košiciach v sobotu, 19. mája, od 10:00 – 14:00.
Návštevníci budú mať možnosť:

 • konzultovať s odborníkmi v odbore obezitológie, v Košiciach konzultácia a zhodnotenie rizikových faktorov rozvoja ochorení pridružených k detskej obezite detskými lekármi v spolupráci s Klinikou detí a dorastu LF UPJŠ a DFN Košice
 • priamo na mieste si zmerať hmotnosť, telesný tuk, obsah vody v tele, objem svalovej hmoty, glykémiu, cholesterol a krvný tlak, obvod pása
 • vypočítať si svoje BMI (Body Mass Index)
 • dostať odporúčania pre zdravý životný štýl a stravovanie
 • dozvedieť sa o ďalších možnostiach prevencie obezity
 • dozvedieť sa o možnostiach liečby a úkonoch na zlepšenie životného komfortu
 • zistiť prípadný výskyt pridružených ochorení a byť nasmerovaný do správnej ambulancie

Projekt sa koná pod záštitou Prezidenta SR, Ministerstva zdravotníctva SR, Úradu verejného zdravotníctva a zástupcov všetkých piatich zúčastnených miest.

Heslo podujatia: „Buďme akční pre zdravšiu budúcnosť!“

Tlačovej konferencie sa zúčastnili:

 • MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD. – prezidentka Obezitologickej sekcie Slovenskej diabetologickej spoločnosti
 • MUDr. Peter Krcho, PhD. – prednosta Kliniky neonatológie LF UPJŠ a DFN Košice
 • MUDr. Eva Sádová – primárka Kliniky detí a dorastu LF UPJŠ a DFN Košice
 • MUDr. Alžbeta Tóhátyová, PhD., zástupca garantov pre Školu obezity

Kontakt pre médiá:

Katarína Gudiaková, PR manažérka SnowballCommunications, gudiakova@snowball.sk, 0903 605 329, www.bminaroda.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore