Tlačové správy

Vyhodnotenie projektu „Efektívnosť výkonu rozhodnutí Ústavného súdu SR“

Predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivetta Macejková v rámci projektu „Efektívnosť výkonu rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky“ (ďalej len „Projekt“) od roku 2009 do roku 2017 systematicky sleduje výkon nálezov ústavného súdu vo vzťahu k porušeniu práva sťažovateľov na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov[1] a práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote[2]Rešerš A.

Tabuľka č. 1  Prehľad monitorovania výkonu nálezov za sledované obdobie 2009 – 2017 vo vzťahu k neskončeným konaniam všeobecných súdov

rok celkový počet nálezov skončené

veci

 rok 2012

skončené

veci

rok 2013

 

skončené

 veci

 rok 2014

 

skončené veci

 rok 2015

skončené veci

rok 2016

skončené veci

rok 2017

 

spolu skončené veci k  31.12.2017 

neskončené veci k 

31.12.2017

2009 252 179 21 15 11 6 4 236 16
2010 219 121 23 30 5 10 5 194 25
2011 209 84 40 16 20 12 6 178 31
2012 194 17 60 34 26 12 11 160 34
2013 213 49 56 10 28 17 160 53
2014 235 71 33 36 16 156 79
2015 231 82 40 29 151 80
2016 246 59 50 109 137
2017 315 85 85 230
celkovo 2114 401 193 222 187 203 223 1429 685

Zdroj: vlastný

Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) v súvislosti s výsledkami monitorovania výkonu nálezov, ktorými vyslovil porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov alebo porušenie práva na prejednanie veci v primeranej lehote, poukazuje na  výrazný nárast počtu konaní v sledovanom období (rok 2009 – 252 nálezov, rok 2017 – 315 nálezov, teda o 63 nálezov viac ako v roku 2009), v ktorých konštatoval zbytočné prieťahy v konaniach všeobecných súdov (tab. č. 1).

Ústavný súd v rámci projektu venuje zvýšenú pozornosť prípadom tzv. extrémnych prieťahov. Ide o kategóriu konaní, ktoré sa pred všeobecnými súdmi začali do roku 2000 (vrátane) a k 31. decembru 2017 neboli právoplatne skončené. Ústavný súd v prípadekonaní
s tzv. extrémnymi prieťahmi konštatuje
, že počet nálezov vo vzťahu k tejto kategórií konaní, ktorých výkon bude naďalej monitorovať, oproti stavu z minulého roka (106 nálezov) stúpol na 114 nálezov.

Zo 114 nálezov v 13 prípadoch pritom ide o konania trvajúce 25 rokov a viac, z toho v jednom prípade až 32 rokov (porov. tab. č. 2).

Tabuľka č. 2 Prehľad vybraných neskončených konaní pred všeobecnými súdmi, v ktorých boli konštatované extrémne prieťahy  v trvaní viac ako 25 rokov, za sledované obdobie 2009 – 2017

p. č. odporca sp. zn. odporcu sp. zn.  ústavného súdu sudca, ktorému je vec pridelená[3] rok začatia konania pred všeobecnými súdmi
1. Okresný súd Bratislava I 15 C 96/92 I. ÚS 158/2011 JUDr. Belanová 1992/25 rokov
2. Okresný súd Bratislava I 8 C 99/92 III. ÚS 202/2013 JUDr. Bajánková 1992/25 rokov
3. Okresný súd Bratislava I 8 C 4/00 III. ÚS 58/2014 JUDr. Doláková 1992/25 rokov
4. Okresný súd Bratislava III Er 2863/98 II. ÚS 366/09 JUDr. Weisová 1988/29 rokov
5. Okresný súd Bratislava IV 4 C 204/92 II. ÚS 475/2011 JUDr. Rigáňová 1992/25 rokov
6. Okresný súd Dunajská Streda 4 C 163/91 II. ÚS 384/2011 JUDr. Képessyová 1991/26 rokov
7. Okresný súd Košice II 19 C 1375/99 IV. ÚS 394/2011 JUDr. Kováčová 1991/26 rokov
8. Okresný súd Košice-okolie 1 D 994/90 IV. ÚS 270/2011 JUDr. Nemcová 1985/32 rokov
9. Okresný súd Žilina D 1356/95 II. ÚS 3/09 JUDr. Tučková 1992/25 rokov
10. Okresný súd Žilina 13 C 486/92 III. ÚS 319/2011 JUDr. Svediaková 1992/25 rokov
11. Okresný súd Žilina 13 C 486/92 IV. ÚS 432/2012 JUDr. Svediaková 1992/25 rokov
12. Okresný súd Žilina 13 C 486/92 I. ÚS 386/2015 JUDr. Svediaková 1992/25 rokov
13. Okresný súd Žilina 13 C 486/92 III. ÚS 690/2014 JUDr. Svediaková 1992/25 rokov

Zdroj: vlastný

II. Ústavný súd v rámci „Projektu“ venuje špeciálnu pozornosť aj prípadom tzv. opakovaných prieťahov. Opakované prieťahy sú prieťahy v konaniach pred všeobecnými súdmi, v ktorých ústavný súd opakovane v tom istom konaní nálezom konštatoval porušenie uvedených článkov Ústavy Slovenskej republiky a Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Ústavný súd v prípadekonaní s tzv. opakovanými prieťahmi konštatuje, že celkový počet nálezov v tejto kategórii konaní, ktorých výkon bude naďalej monitorovať, sa oproti stavu z minulého roka nezmenil – 47 nálezov.

Zo 47 nálezov v 4 prípadoch pritom ústavný súd vyslovil porušenie označených práv vo vzťahu k tomu istému konaniu trikrát a v jednom prípade dokonca štyrikrát (porov. tab. č. 3).

Tabuľka č. 3  Prehľad vybraných neskončených konaní pred všeobecnými súdmi, v ktorých boli konštatované opakované prieťahy – 3 a viac nálezov ústavného súdu za sledované obdobie 2009 – 2017

p. č. odporca sp. zn. odporcu sudca, ktorému je vec pridelená3 sp. zn.

ústavného súdu

predchádzajúca

sp. zn. ústavného súdu

rok začatia

konania pred všeobecnými súdmi

‒ dĺžka konania

1. Okresný súd Košice – okolie 8 C 1/03 JUDr. Mlejová I. ÚS 570/2016 IV.ÚS 226/2013

IV.ÚS 172/2010

2003/14 rokov
2. Okresný súd Košice I 10 C 950/99 JUDr. Vekrbauerová III. ÚS 712/2016 III. ÚS 220/09

III. ÚS 214/06

1999/18 rokov
3. Okresný súd Košice II 29 C 34/97

 

JUDr. Mičková II. ÚS 335/2011 II. ÚS 8/05

IV. ÚS 37/05

IV. ÚS 300/04

1997/20 rokov
4. Okresný súd Prešov 17 C 7/2013

(8 C 92/1996)

JUDr. Farkášová I. ÚS 324/2017 IV.ÚS 289/2014

I. ÚS 74/04

1996/21 rokov
5. Okresný súd Trenčín 18 D 6174/93

 

JUDr. Knociková II. ÚS 324/2013 I. ÚS 403/2011

I. ÚS 321/2010

1993/24 rokov

Zdroj: vlastný

V súvislosti s monitorovaním neskončených konaní s extrémnymi prieťahmi114 a neskončených konaní s opakovanými prieťahmi47 ústavný súd osobitne poukazuje na 22 neskončených konaní pred všeobecnými súdmi, v ktorých nálezmi konštatoval extrémne a zároveň aj opakované prieťahy (tab. č. 4).

Tabuľka č. 4   Prehľad neskončených konaní pred všeobecnými súdmi, v ktorých boli konštatované opakované a extrémne prieťahy, za sledované obdobie 2009 – 2017

p. č. odporca sp. zn.

odporcu

sudca všeobecného súdu, ktorému je vec pridelená3 sp. zn.

ústavného súdu

predchádzajúca

sp. zn.

ústavného súdu

rok začatia

konania pred všeobecnými súdmi

– dĺžka konania

1. Krajský súd  v Košiciach 13 Cb 767/00 JUDr. Kočišová IV. ÚS 305/2010 I. ÚS 255/08 2000/17 rokov
2. Okresný súd Bratislava II 13 C 200/98 JUDr. Staněk II. ÚS 876/2014 II. ÚS 405/2012 1998/19 rokov
3. Okresný súd Bratislava III 6 C 299/98 Mgr. Fekete II. ÚS 511/2015 I. ÚS 102/06 1998  19 rokov
4. Okresný súd Bratislava IV 6 C 526/96 JUDr. Evin IV. ÚS 334/2012 I. ÚS 117/09 1996/21 rokov
5. Okresný súd Čadca 6 C 1645/99 JUDr.  Krišťáková II. ÚS 623/2013 I. ÚS 7/2011 1999/18 rokov
6. Okresný súd Čadca 8 C 1079/99 Mgr. Stehurová I. ÚS 641/2014 II. ÚS 169/2011 1999/18 rokov
7. Okresný súd Dunajská Streda 5 C 171/96 JUDr. Csémyová I. ÚS 492/2015 III. ÚS 47/09 1996/21 rokov
8. Okresný súd Galanta 11 Cb 47/00 JUDr. Jakubovič II. ÚS 500/2015 I. ÚS 189/2011 2000/17 rokov
9. Okresný súd Košice I 10 C 950/99 JUDr. Vekrbauerová III. ÚS 712/2016 III. ÚS 220/09

III. ÚS 214/06

1999/18 rokov
10. Okresný súd Košice I 15 C 258/94 JUDr. Mgr. Dubjel II. ÚS 368/2013 IV. ÚS 187/07 1994/23 rokov
11. Okresný súd Košice I 15 C 258/94 JUDr. Mgr. Dubjel IV. ÚS 303/2014 IV. ÚS 69/07 1994/23 rokov
12. Okresný súd Košice II 29 C 34/97 JUDr. Mičková II. ÚS 335/2011 II. ÚS 8/05

IV. ÚS 37/05

IV. ÚS 300/04

1997/20 rokov
13. Okresný súd Košice II 19 C 1375/99 JUDr.Kováčová IV. ÚS 394/2011 IV. ÚS 148/03 1999/18 rokov
14. Okresný súd Košice II 29 C 34/97 JUDr. Mičková IV. ÚS 216/2014 II. ÚS 335/2011 1997/20 rokov
15. Okresný súd Košice II 29 C 34/97 JUDr. Mičková I. ÚS 577/2015 I. ÚS 199/04 1997/20 rokov
16. Okresný súd Košice-okolie 11 C 514/99 JUDr. Mlejová II. ÚS 767/2015 II. ÚS 60/2011 1999/18 rokov
17. Okresný súd Námestovo 3 C 285/08 Mgr. Mikulášová III. ÚS 500/2014 III. ÚS 217/03 1998/19 rokov
18. Okresný súd Nitra 9 C 97/2009

(9 C 163/98)

Mgr. Benkovičová II. ÚS 720/2016 III. ÚS 270/04 1998/19 rokov
19. Okresný súd Pezinok 5 C 8/08 JUDr. Michálek III. ÚS 362/2014 III. ÚS 33/2012 1999/18 rokov
20. Okresný súd Prešov 17 C 7/2013 JUDr. Farkášová I. ÚS 324/2017 IV. ÚS 289/2014

I. ÚS 74/04

1996/21 rokov
21. Okresný súd Trenčín 18 D 6174/93

 

JUDr. Knociková II. ÚS 324/2013 I. ÚS 403/2011

I. ÚS 321/2010

1993/24 rokov
22. Okresný súd Žilina D 1356/95 JUDr. Tučková III. ÚS 25/2017 II. ÚS 3/09 1995/22 rokov

Zdroj: vlastný

Celkové výsledky monitorovania za obdobie rokov 2009 – 2017 potvrdili, že najvýraznejším problémom slovenského súdnictva ostávajú aj naďalej prieťahy v súdnom konaní, a to najmä  v konaniach pred všeobecnými súdmi. Ústavný súd bude v tejto súvislosti pokračovať pri poskytovaní súčinnosti vo vzťahu k Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky, Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky, Súdnej rade Slovenskej republiky a vo vyvíjaní tlaku vo vzťahu k príslušným všeobecným súdom prostredníctvom ich predsedov, aby prijali kroky v prospech právoplatného skončenia 685 nálezov s dôrazom na prípady tzv. extrémnych a opakovaných prieťahov.

Porušenie práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote, ale najmä prieťahy (extrémne a opakované) zistené v rámci rozhodovacej činnosti ústavného súdu sú odrazom existujúceho neuspokojivého stavu, ktorý dlhodobo znižuje dôveryhodnosť občanov voči súdom a ich rozhodovacej činnosti. Preto je potrebné zvážiť vyvodenie dôsledkov voči konkrétnym sudcom všeobecných súdov, ktorí sú za daný stav zodpovední, a venovať pozornosť opatreniam pre zefektívnenie práce súdnictva na Slovensku“,  uvádza predsedníčka ústavného súdu Ivetta Macejková.

[1] čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov)

čl. 38 ods. 2 Listiny základných práv a slobôd (základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov)

[2] čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (právo na prejednanie záležitosti v primeranej lehote)

[3] Sudca uvedený pri jednotlivých konaniach súdov je zákonný sudca, ktorý vo veci konal ako posledný v poradí.

 

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Ústavný súd Slovenskej republiky.

Viac informácií Vám môže poskytnúť hovorkyňa Ústavného súdu SR PhDr. Martina Ferencová, PhD.

telefón: 055/7207 295, mobil: +421 918 827 344, e-mail: martina.ferencova@ustavnysud.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore