Tlačové správy

Ústavný súd SR vyslovil v I. polroku 2018 v 2 nálezoch porušenie práv maloletých detí a v 13 nálezoch porušenie práva na osobnú slobodu

Ústavný súd Slovenskej republiky (ÚS SR) je v zmysle čl. 124 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) nezávislým súdnym orgánom ochrany ústavnosti. V rámci svojej rozhodovacej činnosti ústavný súd zohľadňuje osobitosti postavenia takých skupín navrhovateľov, akými sú maloleté deti a osoby pozbavené osobnej slobody.

Chrániť základné práva a slobody maloletých detí, ktoré sa samy chrániť často nevedia, je nielen povinnosťou v zmysle ústavy, ale aj povinnosťou v zmysle ľudskosti.

Právne inštitúty obmedzujúce, resp. pozbavujúce jednotlivcov ich základného práva  na osobnú slobodu sú takými výraznými zásahmi do ich základných ľudských práv, že ich možno použiť len ako prostriedky ultima ratio na dosiahnutie požadovaného účelu. Ich aplikácia si preto vyžaduje nepretržitú súdnu kontrolu nielen ich zákonnosti, ale aj ústavnosti.

I. Ochrana práv maloletých detí

V  I. polroku 2018 bolo Ústavnému súdu Slovenskej republiky doručených 18 podaní (sťažností), týkajúcich sa porušenia práv maloletých detí.

Ústavný súd v sledovanom období nálezom rozhodol o 3 sťažnostiach týkajúcich sa porušenia práv maloletých detí, pričom v 2 nálezoch vyslovil ich porušenie.

Tabuľka č. 1: Prehľad nálezov za I. polrok 2018, v ktorých ústavný súd vyslovil porušenie práv maloletých detí

p. č.         sp. zn.

ústavného súdu

odporca sp. zn.

odporcu

porušené články
1. I. ÚS 109/2018 OS Trnava 51 Er 327/2015  čl. 48 ods. 2 ústavy

 

2. II. ÚS 74/2018 OS Nitra 14 Er 1376/2015  čl. 48 ods. 2 ústavy

čl. 6 ods. 1 dohovoru

Zdroj: vlastný

V oboch prípadoch, v ktorých ústavný súd konštatoval porušenie práv maloletých detí, došlo postupom príslušných všeobecných súdov k porušeniu základného práva maloletých     na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 ústavy. V konaní vedenom pod sp. zn. II. ÚS 74/2018 ústavný súd konštatoval aj porušenie práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru. V týchto konaniach ústavný súd priznal sťažovateľom primerané finančné zadosťučinenie v celkovej výške 3 000 €.

 „V náleze sp. zn. I. ÚS 109/2018 ústavný súd konštatuje, že predmetom namietaného konania je exekúcia na vymoženie výživného pre sťažovateľku a s tým súvisiace rozhodovanie okresného súdu o námietkach povinného proti exekúcii. Je to teda vec, ktorej povaha si vyžaduje zvýšenú starostlivosť všeobecného súdu o naplnenie účelu súdneho konania, čo okrem iného znamená, že všeobecný súd má povinnosť organizovať svoj procesný postup tak, aby vec bola čo najrýchlejšie prejednaná a skončená a aby sa čo najskôr odstránil stav právnej neistoty, kvôli ktorému sa naň osoba obrátila so žiadosťou o rozhodnutie.

Aj konanie sp. zn. II. ÚS 74/2018 sa týkalo vymoženia výživného pre maloleté deti. Išlo teda o vec, ktorá si aj podľa judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva vyžaduje výnimočnú rýchlosť konania. Okresný súd Nitra však veci nevenoval náležitú pozornosť, konal sporadicky a neefektívne.

V prvom prípade nie je rozhodnuté o námietkach povinného proti exekúcii ani po troch rokoch od ich doručenia okresnému súdu, v druhom prípade bolo zistené, že príslušný okresný súd bol bez relevantného dôvodu v priebehu napadnutého konania nečinný viac ako dva roky. Takéto pochybenia všeobecných súdov sú z ústavnoprávneho hľadiska neakceptovateľné, najmä ak ide o prípady týkajúce sa výživného pre maloleté deti, kde je naliehavosť skorého rozhodnutia vo veci obzvlášť vysoká, objasňuje predsedníčka ÚS SR Ivetta Macejková.

 II. Ochrana základného práva na osobnú slobodu

Ústavnému súdu bolo v I. polroku 2018 doručených 70 podaní (sťažností), v ktorých sťažovatelia namietali porušenie základného práva na osobnú slobodu podľa čl. 17 ods. 1, 2 a 5 ústavy alebo práva na slobodu a bezpečnosť podľa čl. 5 ods. 3 a 4 dohovoru.

Ústavný súd v sledovanom období v 13 nálezoch vyslovil porušenie uvedených práv a z toho v 6 nálezoch priznal sťažovateľom primerané finančné zadosťučinenie v celkovej výške 4 500 €.

Tabuľka č. 2 Prehľad nálezov za I. polrok 2018, v ktorých ústavný súd vyslovil porušenie základných práv zaručených v čl. 17 ods. 1, 2 a 5 ústavy alebo práv zaručených v čl. 5 ods. 3 a 4 dohovoru

p. č.

 

sp. zn.

ústavného súdu

odporca sp. zn.

odporcu

porušené články

 

1. III. ÚS 650/2017 OS Prešov 5 Tp 52/2017 čl. 17 ods. 2 a 5 ústavy

čl. 5 ods. 3 a 4 dohovoru

2. III. ÚS 73/2017 KS v Prešove 2 Tos/9/2016 čl. 17 ods. 1, 2 a 5 ústavy

čl. 5 ods. 4 dohovoru

3. III. ÚS 748/2017 OS Bratislava II 1 T 54/2017 čl. 17 ods. 2  ústavy

čl.  5 ods. 4 dohovoru

4. I. ÚS 58/2018 OS Bratislava I 8 Tp 55/2017 čl. 17 ods. 2 a 5 ústavy                čl. 5 ods. 4 dohovoru
5. II. ÚS 642/2017 OS Bardejov 2 T 134/2016 čl. 17 ods. 2 a 5 ústavy             čl. 5 ods. 4 dohovoru
6. III. ÚS 518/2017 KS v Prešove 9 Tos 16/2016 čl. 17 ods. 1, 2 a 5 ústavy
7. II. ÚS 111/2018 KS v Prešove
OS Svidník
4 Tpo 19/2017
1 Tp 22/2016
čl. 17 ods. 2 a 5 ústavy

čl. 5 ods. 4 dohovoru

8. II. ÚS 135/2018 OS Prešov 33 Tp 113/2017 čl. 17 ods. 2 a 5 ústavy

čl. 5 ods. 4 dohovoru

9. III. ÚS 123/2018 KS v Banskej Bystrici 3 Tpo 11/2018 čl. 17 ods. 1, 2 a 5 ústavy

čl. 5 ods. 3 a 4 dohovoru

10. III. ÚS 21/2018 KS v Trnave
OS Galanta
3 Tos 144/2017
1 T 63/2017
čl. 17 ods. 1, 2 a 5 ústavy
11. II. ÚS 178/2018 KS v Banskej Bystrici 3 Tpo 11/2018 čl. 17 ods. 1, 2 a 5 ústavy

čl. 5 ods. 3 a 4 dohovoru

12. II. ÚS 567/2017 OS Bratislava IV 0 T 149/2016 čl. 17 ods. 2 a 5 ústavy

čl. 5 ods. 4 dohovoru

13. III. ÚS 61/2018 KS v Banskej Bystrici 5 Tos 69/2017 čl. 17 ods. 5 ústavy

čl. 5 ods. 4 dohovoru

Zdroj: vlastný

 „Ústavný súd v konaní vedenom pod sp. zn. II. ÚS 642/2017 zistil, že Okresný súd Bardejov potreboval 41 dní na to, aby Krajskému súdu v Prešove predložil súdny spis spoločne s odôvodnenou sťažnosťou sťažovateľa proti jeho uzneseniu, ktorým bol sťažovateľ vzatý do väzby. Označené obdobie nečinnosti okresného súdu v súvislosti s predkladaním súdneho spisu krajskému súdu je z ústavnoprávneho hľadiska už na prvý pohľad neakceptovateľné. Ústavný súd v priebehu konania neidentifikoval žiadny relevantný dôvod, ktorý by mohol ospravedlniť nečinnosť okresného súdu v súvislosti s predkladaním súdneho spisu nadriadenému krajskému súdu na účel rozhodnutia o sťažovateľom podanej a odôvodnenej sťažnosti.

Obdobne v konaní vedenom pod sp. zn. I. ÚS 58/2018 bolo zistené, že od doručenia žiadosti o prepustenie z väzby na slobodu Okresnému súdu Bratislava I do predloženia spisu Krajskému súdu v Bratislave pre účely rozhodnutia o sťažnosti proti uzneseniu okresného súdu uplynulo dokonca až 61 dní.

Väzba je jedným z najzávažnejších zásahov do osobnej slobody a do práv obvineného, a preto si vyžaduje neustálu súdnu kontrolu jej ústavnosti a zákonnosti. Každý obvinený má právo nebyť vo väzbe dlhšie ako po nevyhnutnú, resp. primeranú dobu alebo byť prepustený počas konania. V týchto prípadoch bolo ale toto právo sťažovateľov porušené, a preto v oboch prípadoch ústavný súd zhodne konštatoval porušenie práv sťažovateľov podľa čl. 17 ods. 2 a 5 ústavy a čl. 5 ods. 4 dohovoru“, uzatvára predsedníčka ústavného súdu Ivetta Macejková.

 

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Ústavný súd Slovenskej republiky.

Viac informácií Vám môže poskytnúť hovorkyňa Ústavného súdu SR PhDr. Martina Ferencová, PhD.

telefón: 055/7207 295, mobil: +421 918 827 344, e-mail: martina.ferencova@ustavnysud.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore